Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός: Έκτακτα νέα μέτρα στην Αττική — Περιορισμοί στις συναθροίσεις — Αναβάλλονται οι συναυλίες

Ανώ­τα­το όριο 9 ατό­μων σε συνα­θροί­σεις, ανα­στο­λή συναυ­λιών τόσο σε ανοι­χτούς όσο και σε κλει­στούς χώρους, πλα­φόν 20 ατό­μων σε γάμους, βαφτί­σεις και κηδεί­ες, υπο­χρε­ω­τι­κή τηλερ­γα­σία για το 40% των εργα­ζο­μέ­νων για εργα­σί­ες γρα­φεί­ου είναι τα νέα έκτα­κτα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς για την περιο­χή της Αττι­κής προ­κει­μέ­νου να περιο­ρι­στεί η εξά­πλω­ση της πανδημίας.

Στα 339 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 64 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές και 39 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο ΕΟΔΥ. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 14.738, εκ των οποί­ων το 55,7% αφο­ρά άνδρες.

Οι 2.541 (17,2%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 6.191 (42%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 71 συμπο­λί­τες μας. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 69 ετών. Είκο­σι (28,2%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 87,3% των δια­σω­λη­νω­μέ­νων έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. Από τις ΜΕΘ έχουν εξέλ­θει 177 ασθενείς.

Τέλος, έχου­με 2 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 327 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. Οι 122 (37,3%) ήταν γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 78 έτη και το 96,6% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Γεωγραφική κατανομή

Από τα 339 επι­πλέ­ον κρού­σμα­τα τα 299 είναι εγχώ­ρια. Τα 64 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές.

 Αναλυτικότερα:

- 39 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας

- 1 εισα­γό­με­νο κρού­σμα που προ­σήλ­θε αυτο­βού­λως για έλεγχο

- 164 κρού­σμα­τα στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, εκ των οποί­ων 25 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 6 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας

- 12 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

- 2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Αχαΐας

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Γρεβενών

- 2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Έβρου, συν­δε­ό­με­να με γνω­στή συρροή

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Εύβοιας

- 4 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ημαθίας

- 2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηρακλείου

- 7 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ιωαν­νί­νων, εκ των οποί­ων 4 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

- 2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καβάλας

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Καλύμνου

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Καρδίτσας

- 3 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καστοριάς

- 2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κιλκίς

- 9 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κοζά­νης, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

- 3 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κοριν­θί­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή

- 17 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 8 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

- 13 κρού­σμα­τα από ΠΕ Λέσβου, εκ των οποί­ων 10 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρ­ροή στο ΚΥΤ Μόριας

- 2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Μαγνησίας

- 4 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Πιερίας

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Πρεβέζης

- 3 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ρόδου, εκ των οποί­ων τα 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

- 7 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Σάμου, όλα συν­δε­ό­με­να με γνω­στή συρ­ροή στο ΚΥΤ Σάμου

- 11 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Τρικάλων

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Φθιώτιδας

- 1 κρού­σμα στην ΠΕ Φλώρινας

- 3 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Χαλκιδικής

- 20 κρού­σμα­τα βρί­σκο­νται υπό διερεύνηση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο