Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός: Αίτημα για άμεση αδειοδότηση του εμβολίου καταθέτει σήμερα η Pfizer στις ΗΠΑ

Αίτη­μα στην Αμε­ρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA) για άμε­ση αδειο­δό­τη­ση του υπο­ψη­φί­ου εμβο­λί­ου τους απέ­στει­λαν οι Pfizer και BioNTech, όπως έκα­ναν γνω­στό σε ανα­κοί­νω­σή τους.

Η σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση έρχε­ται ως απόρ­ροια των χθε­σι­νών απο­κλει­στι­κών δηλώ­σε­ων του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου της BioNTech, Ουγούρ Σαχίν, στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο CNN και δύο ημέ­ρες μετά την κατα­λη­κτι­κή ανά­λυ­ση δεδο­μέ­νων από την κλι­νι­κή δοκι­μή Φάσης 3 του εμβο­λί­ου που δεί­χνει ότι είναι 95% απο­τε­λε­σμα­τι­κό στην πρό­λη­ψη της λοί­μω­ξης COVID-19, απο­τρέ­πει την σοβα­ρή νόση­ση και είναι ασφα­λές για τον άνθρωπο.

Σύμ­φω­να με τα κλι­νι­κά δεδο­μέ­να, που αφο­ρούν σε 170 επι­βε­βαιω­μέ­νες λοι­μώ­ξεις COVID-19 μετα­ξύ 44.000 εθε­λο­ντών, μόνο οκτώ συμ­με­τέ­χο­ντες που εμβο­λιά­στη­καν νόση­σαν, ενώ στην ομά­δα του εικο­νι­κού εμβο­λια­σμού (placebo) νόση­σαν 162 εθελοντές.

Οι Pfizer/BioNTech γίνο­νται λοι­πόν οι πρώ­τες εται­ρεί­ες που κατα­θέ­τουν αίτη­μα για επεί­γου­σα χρή­ση στον FDA και πετυ­χαί­νουν μια ακό­μη πρω­τιά. Πρό­κει­ται για το πρώ­το εμβό­λιο που θα λάβει το «πρά­σι­νο» φως και θα χρη­σι­μο­ποιεί αγγε­λιο­φό­ρο RNA (mRNA), γενε­τι­κό υλι­κό δηλα­δή που βοη­θά το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα να κατα­πο­λε­μή­σει τον νέο κορωνοϊό.

Τα εμβό­λια που βασί­ζο­νται σε γενε­τι­κό υλι­κό, δεν έχουν ποτέ μέχρι σήμε­ρα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί εκτός εργα­στη­ρια­κού περι­βάλ­λο­ντος αλλά έχουν το πλε­ο­νέ­κτη­μα ότι μπο­ρούν να παρα­χθούν γρήγορα.

Το εμβό­λιο όπως έχει ήδη γίνει γνω­στό πρέ­πει να παρα­μέ­νει απο­θη­κευ­μέ­νο στους ‑70 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, γεγο­νός που απαι­τεί ειδι­κό σχε­δια­σμό τόσο κατά την απο­στο­λή του όσο και για την απο­θή­κευ­σή του κατά τόπους και εν συνε­χεία τη συντή­ρη­σή του στα εμβο­λια­στι­κά κέντρα.

Γκι­γιέν – Ρίτσος, Αγγου­λές, Χικ­μέτ (ΕΚΠΤΩΣΗ 15% και δώρο τα έξο­δα αντικαταβολής)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο