Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός: Επιστήμονες απομόνωσαν «πολύ αποτελεσματικά» αντισώματα κατά του Sars-CoV‑2

Στην ανα­κά­λυ­ψη «πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κών» αντι­σω­μά­των κατά του Sars-CoV‑2 εκτι­μά­ται ότι προ­χώ­ρη­σαν ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Charité του Βερο­λί­νου, σε συνερ­γα­σία με το Γερ­μα­νι­κό Κέντρο Νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κών Ασθε­νειών (DZNE).

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της έρευ­νας που ανα­κοι­νώ­θη­καν σήμε­ρα και δημο­σιεύ­ο­νται στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό «Cell», οι επι­στή­μο­νες επι­χει­ρούν την ανά­πτυ­ξη «παθη­τι­κού» εμβο­λια­σμού με αντι­σώ­μα­τα τα οποία θα μπο­ρούν να χορη­γη­θούν τόσο σε υγιείς όσο και ήδη νοσού­ντες από την Covid-19.

Οι Γερ­μα­νοί ερευ­νη­τές κατά­φε­ραν να απο­μο­νώ­σουν και να ανα­πα­ρα­γά­γουν τεχνη­τά περί­που 600 δια­φο­ρε­τι­κά αντι­σώ­μα­τα από το αίμα ατό­μων τα οποία είχαν θερα­πευ­θεί από την Covid-19. Αυτά τα αντι­σώ­μα­τα συν­δέ­ο­νται με τον ιό και απο­τρέ­πουν την είσο­δό του στα κύτ­τα­ρα και τον πολ­λα­πλα­σια­σμό του.

Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της μεθό­δου έχει ήδη απο­δει­χθεί στο πλαί­σιο δοκι­μών σε χάμ­στερ. «Εφό­σον τα αντι­σώ­μα­τα χορη­γή­θη­καν μετά την μόλυν­ση, τα χάμ­στερ ανέ­πτυ­ξαν ήπια συμ­πτώ­μα­τα της νόσου. Σε προ­λη­πτι­κή χορή­γη­ση των αντι­σω­μά­των, τα ζώα δεν αρρώ­στη­σαν καν», ανα­φέ­ρει ο συντο­νι­στής της έρευ­νας Γιά­κομπ Κρέγε.

Τρία από τα έως τώρα ταυ­το­ποι­η­μέ­να αντι­σώ­μα­τα είναι, σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή Χάραλντ Πρους, πολ­λά υπο­σχό­με­να για κλι­νι­κή ανά­πτυ­ξη. Θα μπο­ρού­σαν, επι­ση­μαί­νε­ται, να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν είτε στη θερα­πεία ασθε­νών είτε στην προ­λη­πτι­κή προ­στα­σία ατό­μων που έχουν έρθει σε επα­φή με άτο­μα θετι­κά στον κορονοϊό.

Στό­χος των επι­στη­μό­νων είναι τώρα η παρα­γω­γή των πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κών αντι­σω­μά­των σε «βιο­μη­χα­νι­κή κλί­μα­κα» και για αυτό οι ερευ­νη­τές συνερ­γά­ζο­νται με τη γερ­μα­νι­κή εται­ρία βιο­τε­χνο­λο­γί­ας «Miltenyi Biotec».

Η δια­φο­ρά μετα­ξύ του «παθη­τι­κού» και του ενερ­γού εμβο­λια­σμού, διευ­κρι­νί­ζε­ται, είναι ότι στην πρώ­τη περί­πτω­ση τα αντι­σώ­μα­τα που χορη­γού­νται είναι τελι­κά και δια­σπώ­νται έπει­τα από κάποιο διά­στη­μα, οπό­τε η προ­στα­σία είναι μικρό­τε­ρης διάρ­κειας. Το απο­τέ­λε­σμα του παθη­τι­κού εμβο­λια­σμού ωστό­σο είναι σχε­δόν άμε­σα δια­θέ­σι­μο, ενώ στον ενερ­γό εμβο­λια­σμό το απο­τέ­λε­σμα θα πρέ­πει να ανα­πτυ­χθεί. Οι κλι­νι­κές έρευ­νες για τη διάρ­κεια της προ­στα­σί­ας που προ­σφέ­ρουν τα αντι­σώ­μα­τα ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σουν το νωρί­τε­ρο στο τέλος του έτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο