Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός: Οι γάτες μεταδίδουν μεταξύ τους τον κορονοϊό, ενώ οι σκύλοι όχι, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι γάτες μπο­ρούν να μετα­δώ­σουν τον νέο κορο­νο­ϊό μετα­ξύ τους, ενώ οι σκύ­λοι όχι, όπως ανα­φέ­ρει μία νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, σύμ­φω­να με την οποία κανέ­να από τα δύο είδη κατοι­κί­διων ζώων δεν φαί­νε­ται να μετα­δί­δει τον ιό στους ανθρώπους.

Η νέα μελέ­τη επι­βε­βαιώ­νει προη­γού­με­να ευρή­μα­τα ερευ­νών ότι τόσο οι γάτες όσο και οι σκύ­λοι μπο­ρούν να μολυν­θούν από τον ιό SARS-CoV‑2 που προ­κα­λεί τη νόσο Covid-19 στους ανθρώ­πους. Όμως, ούτε οι γάτες ούτε οι σκύ­λοι φαί­νε­ται πιθα­νό να αρρωστήσουν.

Επί­σης, οι γάτες ανα­πτύσ­σουν μία ισχυ­ρή ανο­σο­λο­γι­κή αντί­δρα­ση ‑σε σχέ­ση με άλλα ζώα- απέ­να­ντι στον κορο­νο­ϊό, κάτι που θα μπο­ρού­σε να τις κατα­στή­σει αντι­κεί­με­νο μελε­τών για τα ανθρώ­πι­να εμβό­λια. Οι μολυ­σμέ­νοι από τον κορο­νο­ϊό σκύ­λοι, σύμ­φω­να με τη νέα μελέ­τη, δεν φαί­νε­ται να τον μετα­δί­δουν καθό­λου, αν και άλλες μελέ­τες είχαν δεί­ξει ότι αυτό θα μπο­ρού­σε να συμβεί.

Οι ερευ­νη­τές του Κολ­λε­γί­ου Κτη­νια­τρι­κής και Βιοϊ­α­τρι­κών Επι­στη­μών του Πολι­τεια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου του Κολο­ρά­ντο, οι οποί­οι έκα­ναν τα νέα πει­ρά­μα­τα και τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών των ΗΠΑ (PNAS), σύμ­φω­να με τους «Τάιμς της Νέας Υόρ­κης», δια­βε­βαί­ω­σαν ότι τα κατοι­κί­δια ζώα δεν απο­τε­λούν σημα­ντι­κή πηγή ανη­συ­χί­ας για μόλυν­ση των ανθρώ­πων. Όπως είπαν, δεν είναι τυχαίο ότι ενώ πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι έχουν πεθά­νει από τον κορο­νο­ϊό και δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια είναι τα δια­γνω­σμέ­να κρού­σμα­τα, είναι αντί­θε­τα μετρη­μέ­νες στα δάχτυ­λα οι ανα­φο­ρές για ζώα που έχουν μολυνθεί.

Σύμ­φω­να, πάντως, με τους ερευ­νη­τές, είναι πιθα­νό ότι η μόλυν­ση των γατών από τον κορο­νο­ϊό είναι σχε­τι­κά συχνή, χωρίς οι άνθρω­ποι να το προ­σέ­χουν. Παρα­μέ­νει, όμως, ασα­φές για­τί οι γάτες, που μολύ­νο­νται από τον ιό, στη συνέ­χεια δεν φαί­νε­ται να τον μετα­δί­δουν στους ανθρώ­πους (κάτι που θεω­ρη­τι­κά θα έπρε­πε να συμ­βαί­νει), αλλά τον μετα­δί­δουν σε άλλες γάτες ή σε άλλα ζώα.

Οι ερευ­νη­τές συμ­βού­λευ­σαν τους κατό­χους γατών να τις κρα­τούν στο σπί­τι όσο μπο­ρούν, ιδί­ως αν κάποιος στην οικο­γέ­νεια έχει μολυν­θεί από τον κορο­νο­ϊό, ώστε να μη μολυν­θούν άλλες γάτες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο