Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός: Τέλος της πανδημίας σε ένα χρόνο προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna

Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του φαρ­μα­κευ­τι­κού κολοσ­σού Moderna, Στε­φάν Μπαν­σέλ, πιστεύ­ει ότι η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού θα μπο­ρεί να τελειώ­σει σε έναν χρό­νο, καθώς η αυξη­μέ­νη παρα­γω­γή εμβο­λί­ων δια­σφα­λί­ζει τις παγκό­σμιες προ­μή­θειες, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του στην ελβε­τι­κή εφη­με­ρί­δα Neue Zuercher Zeitung.

“Αν δεί­τε την αύξη­ση της παρα­γω­γι­κής ικα­νό­τη­τας σε επί­πε­δο βιο­μη­χα­νί­ας τους τελευ­ταί­ους έξι μήνες, αρκε­τές δόσεις θα πρέ­πει να είναι δια­θέ­σι­μες ως τα μέσα του επό­με­νου έτους ώστε όλοι σε αυτήν την Γη να μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν. Οι ενι­σχυ­τι­κές δόσεις θα μπο­ρούν επί­σης να γίνουν στην έκτα­ση που απαι­τεί­ται”, δήλω­σε σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην εφημερίδα.

Ο εμβο­λια­σμός σύντο­μα θα είναι δυνα­τός ακό­μη και για τα νήπια, σημείωσε.

“Αυτοί που δεν εμβο­λιά­ζο­νται, θα ανο­σο­ποι­η­θούν μόνοι τους φυσι­κά, διό­τι η παραλ­λα­γή Δέλ­τα είναι πολύ μετα­δο­τι­κή. Με αυτόν τον τρό­πο θα κατα­λή­ξου­με σε μια κατά­στα­ση παρό­μοια με αυτήν της γρί­πης. Θα μπο­ρεί κάποιος είτε να εμβο­λια­στεί και να έχει έναν καλό χει­μώ­να. Είτε να μην το κάνει και να κιν­δυ­νεύ­σει να αρρω­στή­σει και πιθα­νώς ακό­μη και να κατα­λή­ξει στο νοσο­κο­μείο”, πρόσθεσε.

Στην ερώ­τη­ση αν αυτό σημαί­νει μια επι­στρο­φή στην ομα­λό­τη­τα το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο του ερχό­με­νου έτους, ο Μπαν­σέλ απά­ντη­σε: “Από σήμε­ρα σε έναν χρό­νο υποθέτω”.

Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Moderna σημεί­ω­σε ότι ανα­μέ­νει πως οι κυβερ­νή­σεις θα εγκρί­νουν τις ενι­σχυ­τι­κές δόσεις για ανθρώ­πους που έχουν ήδη εμβο­λια­στεί διό­τι ασθε­νείς που κιν­δυ­νεύ­ουν και εμβο­λιά­στη­καν το περ­σι­νό φθι­νό­πω­ρο χρειά­ζο­νται “αναμ­φί­βο­λα” ανα­μνη­στι­κή δόση.

Η ενι­σχυ­τι­κή έχει τη μισή δόση της αρχι­κής, κάτι το οποίο σημαί­νει ότι περισ­σό­τε­ρες από αυτές θα είναι διαθέσιμες.

“Ο όγκος των εμβο­λί­ων είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος περιο­ρι­στι­κός παρά­γο­ντας. Με μισή δόση, θα έχου­με 3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δόσεις δια­θέ­σι­μες παγκο­σμί­ως για το ερχό­με­νο έτος αντί για μόλις 2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια”, σημείωσε.

Η σύν­θε­ση των ανα­μνη­στι­κών δόσε­ων παρα­μέ­νει η ίδια με αυτήν της αρχι­κής για φέτος επει­δή η Moderna δεν είχε αρκε­τό χρό­νο για να την αλλάξει.

“Αυτήν την περί­ο­δο εξε­τά­ζου­με βελ­τι­στο­ποι­η­μέ­νες παραλ­λα­γές της Δέλ­τα σε κλι­νι­κές δοκι­μές. Αυτές θα απο­τε­λέ­σουν τη βάση για την ενι­σχυ­τι­κή δόση για το 2022. Επί­σης δοκι­μά­ζου­με την Δέλ­τα συν την Βήτα, την επό­με­νη μετάλ­λα­ξη που πιστεύ­ουν οι επι­στή­μο­νες ότι είναι πιθα­νή”, διευκρίνισε.

Η Moderna μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τις υπάρ­χου­σες γραμ­μές παρα­γω­γής για τις επό­με­νες παραλ­λα­γές όπως έγι­νε για το αρχι­κό εμβό­λιο κατά της COVID-19, ενώ η τιμή του εμβο­λί­ου θα παρα­μεί­νει η ίδια, κατέληξε.

Αξί­ζει πάντως να σημειω­θεί πως, ασχέ­τως με το τι θα πει εντέ­λει η επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα, η «πρε­μού­ρα» των φαρ­μα­κε­τι­κών κολοσ­σών, όπως η Moderna και η Pfizer, να εγκρι­θούν οι επό­με­νες δόσεις του εμβο­λί­ου προ­κα­λεί εύλο­γο προ­βλη­μα­τι­σμό ανα­φο­ρι­κά με τη στά­ση των εται­ρειών, οι οποί­ες δέχο­νται επι­κρί­σεις ότι σπεύ­δουν να προ­κα­τα­λά­βουν τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να, ώστε να εξα­σφα­λί­σουν επι­πλέ­ον πωλή­σεις εμβο­λί­ων και κατά συνέ­πεια αύξη­ση των κερ­δών τους.
Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο