Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός 20/11/2020: Εκτίναξη θανάτων και διασωληνωμένων

Σήμε­ρα ανα­κοι­νώ­νου­με 2581 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 38 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 87812, εκ των οποί­ων το 53.5% άνδρες.

4766 (5.4%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 22295 (25.4%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

519 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 65 ετών. 156 (30.1%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 81.1%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων, έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 440 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 72 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 1419 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. 573 (40.4%) γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 80 έτη και το 96.9% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο