Κοσμάς Πολίτης

Στις 16 Μαρ­τί­ου 1888 γεν­νιέ­ται στην Αθή­να ο λογο­τέ­χνης Κοσμάς Πολί­της, όπως ήταν το ψευ­δώ­νυ­μο που διά­λε­ξε ο Παρα­σκευάς Ταβε­λού­δης για να υπο­γρά­φει τα βιβλία του και «για να σώσει την υπό­λη­ψή του», όπως έλε­γε χαρι­το­λο­γώ­ντας. Εγκα­τα­στά­θη­κε με την οικο­γέ­νειά του στη Σμύρ­νη το 1890, μετά από την οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή του πατέ­ρα του. Στη Σμύρ­νη φοί­τη­σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κοσμάς Πολί­της.