Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοσμοδρόμιο ή… ΣΥΡΙΖoδρόμιο;

Καλώς τους «προικοθήρες» του ΣΥΡΙΖΑ

Αρθρο πολε­μι­κής κατά του ΚΚΕ δημο­σιεύ­ει η ιστο­σε­λί­δα «Κοσμο­δρό­μιο», με αντι­κεί­με­νο την κρυ­στάλ­λι­νη θέση και στά­ση του ΚΚΕ ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν, στο πλευ­ρό του ΝΑΤΟ. Το ενδια­φέ­ρον είναι ότι πριν απ’ αυτό η ίδια ιστο­σε­λί­δα έχει ανάρ­τη­ση με τίτλο «Τσί­πρας από Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ερχό­μα­στε για να χτί­σου­με», δημο­σιεύ­ο­ντας ένα «αβα­ντα­δό­ρι­κο» ρεπορ­τάζ από την παρέμ­βα­ση του Τσί­πρα στη Θεσσαλονίκη.

Τυχαίο; Δεν νομίζουμε!

Το «Κοσμο­δρό­μιο» ενο­χλή­θη­κε από τη στά­ση του ΚΚΕ, που εσκεμ­μέ­να και δια­στρε­βλω­τι­κά τη χαρα­κτη­ρί­ζει «σύγ­χυ­ση στα δύσκο­λα», κατα­λο­γί­ζο­ντας στο ΚΚΕ ότι καλεί σε «ουδε­τε­ρό­τη­τα» στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Αλή­θεια, πού τη βρή­κε ο συγ­γρα­φέ­ας του άρθρου αυτήν την έκκλη­ση; Το ΚΚΕ ποτέ και που­θε­νά δεν κάλε­σε σε «ουδε­τε­ρό­τη­τα», πάντα τοπο­θε­τού­νταν ενά­ντια σε κάθε αστι­κή τάξη και σε κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κό οργα­νι­σμό που αιμα­το­κυ­λούν τους λαούς για συμ­φέ­ρο­ντα ξένα προς τα λαϊ­κά, για να πλου­τί­ζουν τα μονο­πώ­λια και το κεφάλαιο.

Το «Κοσμο­δρό­μιο» ασχο­λεί­ται με το ΚΚΕ και του ασκεί πολε­μι­κή δήθεν από θέσεις «υπε­ρά­σπι­σης» της Ρωσί­ας, αλλά όλως τυχαί­ως δεν έπε­σε στην αντί­λη­ψή του η ΝΑΤΟι­κή «αρι­στε­ρά», την οποία υπερ­προ­βάλ­λει θετι­κά, αγνο­ώ­ντας ότι είναι η ίδια «αρι­στε­ρά» που ψήφι­σε στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο την παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης της Ουκρα­νί­ας, ότι είναι η ίδια που στρογ­γυ­λο­κά­θι­σε στα βου­λευ­τι­κά έδρα­να για να παρα­κο­λου­θή­σει τον Ζελέν­σκι με τον ναζί του Αζόφ, ότι είναι αυτή που «όργω­σε το έδα­φος» για να μετα­τρα­πεί η χώρα σε μια γιγα­ντιαία αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή σφη­κο­φω­λιά, που ψήφι­σε την παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­ση και διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ.

Σε όλα τα παρα­πά­νω το ΚΚΕ ήταν στην αντί­πε­ρα όχθη, αλλά αυτό, περιέρ­γως, μένει εκτός της εμβέ­λειας της προ­σο­χής του «Κοσμο­δρο­μί­ου».

Προ­βλη­μα­τι­κά, λοι­πόν, τα «ραντάρ» του «Κοσμο­δρο­μί­ου». Αλή­θεια, για­τί; Και μάλι­στα μεσού­σης της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου; Είναι κάτι παρα­πά­νω από προ­φα­νές ότι η επι­λε­κτι­κή πολε­μι­κή κατά του ΚΚΕ, και μάλι­στα με όρους δια­στρέ­βλω­σης των θέσε­ών του, άρα συκο­φα­ντί­ας, απο­σκο­πεί στην ανα­κο­πή της δυνα­μι­κής που μπο­ρεί να πετύ­χει το ΚΚΕ στις προ­σε­χείς εκλο­γές, και είναι η «προί­κα» του «Κοσμο­δρο­μί­ου» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως όμως λέει και ο ρωσι­κός λαός, «ας μη βιά­ζο­νται να μοι­ρά­σουν το τομά­ρι της αρκού­δας που ακό­μα δεν έχουν σκοτώσει».

Ελι­σαί­ος ΒΑΓΕΝΑΣ

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από το «Ριζο­σπά­στη», Πέμ­πτη 9 Φλεβάρη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο