Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοσμοπλημμυρα στο τριήμερο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στην Θεσσαλονίκη

Ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία η προ­σέ­λευ­ση του λαού και της νεο­λαί­ας στις 3ήμερες εκδη­λώ­σεις του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» που ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, καθι­στώ­ντας το μεγα­λύ­τε­ρο των τελευ­ταί­ων δεκαετιών.

Ο χώρος στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σου» στην Πολί­χνη απο­δεί­χθη­κε μικρός για την κοσμο­πλημ­μύ­ρα που επι­κρά­τη­σε και τις τρεις μέρες του Φεστιβάλ.

Δεκά­δες χιλιά­δες κόσμου επι­σκέ­πτη­καν το Φεστι­βάλ το οποίο φιλο­ξέ­νη­σε πολύ ενδια­φέ­ρου­σες μου­σι­κές εκδη­λώ­σεις-συναυ­λί­ες (Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Γλυ­κε­ρία, Νατά­σα Μπο­φί­λιου, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, Ιου­λία Καρα­πα­τά­κη, Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, Δημή­τρης Μηστα­κί­δης, Rebellion Connexion, κλπ) και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες για μικρούς και μεγάλους.

Ανά­σα και αχτί­δα ελπί­δας και αισιο­δο­ξί­ας ήταν από όλες τις από­ψεις το τρι­ή­με­ρο των εκδη­λώ­σε­ων του 47ου Φεστι­βάλ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπως δήλω­σε και ο Θανά­σης Σγού­ρος, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, στο κλεί­σι­μο των εκδη­λώ­σε­ων, που πλαι­σιώ­θη­καν από πλή­θος αγα­πη­μέ­νων καλ­λι­τε­χνών στις συναυ­λί­ες και τα μου­σι­κά του αφιερώματα.

Ιδιαί­τε­ρη αίσθη­ση φέτος προ­κά­λε­σε το περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης (τα μπλου­ζά­κια με τον Τσε έγι­ναν ανάρ­πα­στα), ενώ αντί­στοι­χο ενδια­φέ­ρον υπήρ­ξε και για τα περί­πτε­ρα της ΕΔΥΕΘ, της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, το Εργα­τι­κό Στέ­κι, το Φοι­τη­τι­κό Στέ­κι, κ.α.

Την Παρα­σκευή 17/9 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η κεντρι­κή πολι­τι­κή εκδή­λω­ση με ομι­λη­τή τον Κύριλ­λο Παπα­σταύ­ρου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο