Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοσμοπλημμύρα στο Σύνταγμα — Έκρυψαν τον ουρανό τα μαύρα μπαλόνια

Αυτή την ώρα πραγ­μα­το­ποιεί­ται η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Σύνταγ­μα. Τα πλή­θη του κόσμου έχουν γεμί­σει τους δρό­μους από τον εθνι­κό κήπο μέχρι και μέσα στην Πανεπιστημίου.

Γεμά­τες είναι επί­σης η Όθω­νος και Βασι­λέ­ως Γεωρ­γί­ου. Το αδια­χώ­ρη­το επι­κρα­τεί και μέσα στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, στο συντρι­βά­νι, στον Άγνω­στο στρατιώτη.

Μάλι­στα όσο περ­νά­ει η ώρα κατα­φτά­νει κόσμος.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι άφη­σαν μαύ­ρα μπα­λό­νια στη μνή­μη των θυμά­των του τρα­γι­κού δυστυχήματος.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο