Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κουβανικές ιατρικές ταξιαρχίες: Υποψηφιότητα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2020

Προς την Επι­τρο­πή Νόμπελ Ειρήνης:

Εν μέσω αυτής της παγκό­σμιας παν­δη­μί­ας άνευ προη­γου­μέ­νου στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία, υπάρ­χει μια ομά­δα από μια μικρή χώρα που έχει δώσει ελπί­δα και έμπνευ­ση σε ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο:
οι κου­βα­νοί για­τροί και νοσο­κό­μες που απο­τε­λούν μέρος της Διε­θνούς Ιατρι­κής Ταξιαρ­χί­ας Henry Reeve που εργά­ζε­ται τώρα σε 21 χώρες για την κατα­πο­λέ­μη­ση του Covid-19.

Ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την υπέ­ρο­χη αλλη­λεγ­γύη και την ανι­διο­τέ­λεια τους, σώζο­ντας χιλιά­δες ζωές θέτο­ντας τη ζωή τους σε κίν­δυ­νο, σας καλού­με να τους απο­νεί­με­τε το φετι­νό Νόμπελ Ειρήνης.

Η Ταξιαρ­χία Henry Reeve είναι μόνο ένα μέρος του κου­βα­νι­κού ιατρι­κού συστή­μα­τος, που συντο­νί­ζε­ται από το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας της Κού­βας, το οποίο έχει στεί­λει περισ­σό­τε­ρο προ­σω­πι­κό υγεί­ας να εργά­ζε­ται στο εξω­τε­ρι­κό από ολό­κλη­ρο τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ).

Ονο­μά­στη­κε έτσι από έναν στρα­τιώ­τη γεν­νη­μέ­νο στις ΗΠΑ που αγω­νί­στη­κε για επτά χρό­νια στον απε­λευ­θε­ρω­τι­κό στρα­τό της Κού­βας ενα­ντί­ον των Ισπα­νών στον πόλε­μο της ανε­ξαρ­τη­σί­ας. Δημιουρ­γή­θη­κε από τον πρώ­ην ηγέ­τη της Κού­βας Φιδέλ Κάστρο το 2005, όταν οι ΗΠΑ απέρ­ρι­ψαν την προ­σφο­ρά να στεί­λουν 1.500 κου­βα­νούς για­τρούς για παρο­χή βοή­θειας μετά τον τυφώ­να Κατρί­να.

Η Ταξιαρχία βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή παρέχοντας ανακούφιση από καταστροφές.

Πριν από το COVID-19, οι 7.400 εθε­λο­ντι­κοί εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης της Ταξιαρ­χί­ας είχαν θερα­πεύ­σει περισ­σό­τε­ρα από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια άτο­μα σε 21 χώρες που πλήτ­το­νται από τις χει­ρό­τε­ρες φυσι­κές κατα­στρο­φές και επι­δη­μί­ες στον κόσμο.

Περί­που 80.000 ζωές έχουν σωθεί ως άμε­σο απο­τέ­λε­σμα της πρώ­της γραμ­μής επεί­γου­σας ιατρι­κής θερα­πεί­ας της Ταξιαρ­χί­ας σε ασθε­νείς σε αυτές τις χώρες. Μία από τις πιο ηρω­ι­κές πρά­ξεις τους ήταν το 2014–2015, όταν η Ταξιαρ­χία έστει­λε πάνω από 400 για­τρούς, νοσο­κό­μες και άλλους εργα­ζό­με­νους στον τομέα της υγεί­ας στη Δυτι­κή Αφρι­κή για να αντι­με­τω­πί­σει την επι­κίν­δυ­νη παν­δη­μία του Έμπο­λα, εργα­ζό­με­νος σε περιο­χές όπου οι υπη­ρε­σί­ες υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και ακό­μη και οι βασι­κές υπο­δο­μές όπως οι δρό­μοι και οι επι­κοι­νω­νί­ες τα συστή­μα­τα ήταν ελά­χι­στα. Αυτή η ομά­δα απο­τέ­λε­σε τη μεγα­λύ­τε­ρη ιατρι­κή επέμ­βα­ση στο έδα­φος στη Σιέ­ρα Λεό­νε, τη Γουι­νέα και τη Λιβερία.

Τώρα η Ταξιαρχία εργάζεται παγκοσμίως για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Ο κόσμος συγκι­νή­θη­κε τόσο πολύ όταν είδε τους Κου­βα­νούς να πηγαί­νουν στο πιο μολυ­σμέ­νο μέρος της Ιτα­λί­ας, τη Λομ­βαρ­δία, για να βοη­θή­σουν να σώσουν ζωές.

Από την 1η Μαΐ­ου, πάνω από 1.450 κου­βα­νοί ιατροί κατα­πο­λε­μούν το COVID-19 σε 21 χώρες:
Αγκό­λα, Αντί­γκουα και Μπαρ­μπού­ντα, Μπαρ­μπά­ντος, Μπε­λίζ, Πρά­σι­νο Ακρω­τή­ριο, Αγ. Δομί­νι­κος, Γρα­νά­δα, Αϊτή, Ονδού­ρα, Ιτα­λία (Λομ­βαρ­δία και Πιε­μό­ντε), Τζα­μάι­κα, Νικα­ρά­γουα, Πρι­γκι­πά­το της Ανδό­ρας, Κατάρ, Άγιος Χρι­στό­φο­ρος και Νέβις, Σαν Βιτσέντ και Γρε­να­δί­νες, Σάντα Λου­σία, Νότια Αφρι­κή, Σου­ρι­νάμ, Τόγκο και Βενεζουέλα.

Παρό­λο που γνω­ρί­ζου­με ότι έχει περά­σει η περί­ο­δος υπο­βο­λής υπο­ψη­φιό­τη­τας, ζητά­με από την Επι­τρο­πή Νόμπελ να κάνει μια εξαί­ρε­ση, δεδο­μέ­νης της εξαι­ρε­τι­κής αντα­πό­κρι­σης της Διε­θνούς Ιατρι­κης Ταξιαρ­χιας Henry Reeve προς την παγκό­σμια κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης που προ­κλή­θη­κε από τον κοροναϊό.

Το παρά­δειγ­μά τους για ανι­διο­τέ­λεια, θάρ­ρος και αλλη­λεγ­γύη στη μέση της παν­δη­μί­ας είναι απα­ρά­μιλ­λη και αξί­ζει το πιο διά­ση­μο βρα­βείο ειρή­νης στον κόσμο.

Με εκτί­μη­ση,

η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΛΗΣΗ
για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ
που υπο­γρά­φει και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νόμπελ στους για­τρούς της ΚΟΥΒΑΣ
Nobel Prize for the Doctors of Cuba

facebook logo click

🔺🔻  Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2020

International Committee Peace Justice Dignity

International Committee for Peace, Justice and Dignity <|> PO Box 22455 <|> Oakland CA 94609
510–219-0092 email [email protected]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
προ­σθέ­στε το όνο­μά σας ως υπο­στη­ρι­κτής της εκστρατείας
για την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης στη Διε­θνή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία Henry Reeve της Κούβας,
η οποία πολε­μά το COVID-19 σε δεκά­δες χώρες


Επι­κοι­νω­νία <|> Γρα­φείο Τύπου NEW STAR
E‑mail: [email protected]

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο