Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κουβανικό Υπουργείο Εξωτερικών: Καταγγέλλει προβοκατόρικες μεθοδεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις μεθο­δεύ­σεις ευρω­βου­λευ­τών καταγ­γέλ­λει το Κου­βα­νι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών μέσω της κου­βα­νι­κής πρε­σβεί­ας στις Βρυ­ξέλ­λες, ανα­φο­ρι­κά με συζή­τη­ση που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα, 8 Ιου­νί­ου, στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, έπει­τα από αίτη­μα ευρω­βου­λευ­τών, εισήλ­θε στην ολο­μέ­λεια θέμα συζή­τη­σης με τίτλο «Η κατά­στα­ση των πολι­τι­κών και ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των στην Κούβα».

Στην ανα­κοί­νω­σή του, το κου­βα­νι­κό ΥΠΕΞ ανα­φέ­ρει: «Εάν το σώμα αυτό απο­φα­σί­σει πραγ­μα­τι­κά να συζη­τή­σει για την Κού­βα τότε η κου­βέ­ντα θα πρέ­πει ξεκά­θα­ρα να επι­κε­ντρω­θεί στην τερά­στια, εξό­φθαλ­μη και συστη­μα­τι­κή παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των ολό­κλη­ρου του κου­βα­νι­κού πλη­θυ­σμού που απορ­ρέ­ει από το γενο­κτο­νι­κό, ανή­θι­κο και παρά­νο­μο οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό που δια­τη­ρεί η Ουά­σινγ­κτον ενά­ντια στην χώρα μας για περισ­σό­τε­ρα από 60 χρόνια».

Συνε­χί­ζο­ντας, η ανα­κοί­νω­ση γρά­φει: «Ανα­ρω­τιό­μα­στε εάν οι διορ­γα­νω­τές αυτής της φάρ­σας προ­τί­θε­νται να ζητή­σουν από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ να δια­κό­ψει την πολι­τι­κή της η οποία, μέχρι τα τέλη Μαρ­τί­ου του 2020, είχε προ­κα­λέ­σει στην Κου­βα­νι­κή οικο­νο­μία συνο­λι­κές ζημιές ύψους 144.413.400.000 δολα­ρί­ων […] Προ­τί­θε­νται να απαι­τή­σουν την ακύ­ρω­ση των 243 μέτρων που επι­βλή­θη­καν από τον τέως πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ και τα οποία η τωρι­νή κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ δια­τη­ρεί άθικτα;»

Όπως σημειώ­νει το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας, η εν λόγω αθλιό­τη­τα προ­ω­θή­θη­κε αρχι­κά από Ισπα­νούς ευρω­βου­λευ­τές «που νοσταλ­γούν τον Φράν­κο και τα πρα­ξι­κο­πή­μα­τα και που ξεχνούν πως η Κού­βα έχει πάψει να είναι ισπα­νι­κή αποι­κία από 1898». Προ­σθέ­τει ότι «η εμμο­νή τους με την Κού­βα έχει εξή­γη­ση: αντι­κα­το­πτρί­ζει την ίδια ατζέ­ντα αυτών που, από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, επι­χει­ρούν εδώ και 60 χρό­νια να νική­σουν την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση. Δεν μπο­ρούν να δεχθούν την παρου­σία ενός λαού που δεν υπο­κύ­πτει στις απαι­τή­σεις τους και αντι­στέ­κε­ται απέ­να­ντι σε ένα σκλη­ρό εμπάρ­γκο που, με εγκλη­μα­τι­κό τρό­πο, ενι­σχύ­θη­κε εν μέσω της παγκό­σμιας πανδημίας».

Ο Κου­βα­νι­κός λαός θα συνε­χί­σει να απο­φα­σί­ζει ο ίδιος για το μέλ­λον του, χωρίς κανε­νός είδους επέμ­βα­ση, κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο