ΚΟΥΒΑ: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (ΦΩΤΟ)

Εκτός ελέγ­χου για 5η μέρα η πυρ­κα­γιά, που ξέσπα­σε την Παρα­σκευή σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στο Ματάν­σας στην Κού­βα, 100 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά της Αβά­νας, με 140.000 κατοί­κους, ενώ οι αρχές ανα­κοί­νω­σαν χτες ότι μια τρί­τη δεξα­με­νή κατα­στρά­φη­κε από τις φλό­γες. Όλα ξεκί­νη­σαν το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής όταν ένας κεραυ­νός χτύ­πη­σε μια από τις οκτώ δεξα­με­νές των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΟΥΒΑ: Εκτός ελέγ­χου η πυρ­κα­γιά σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις (ΦΩΤΟ).