Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΥΒΑ: ΝΟΜΠΕΛ ΝΑΙ! — ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΟΧΙ — CUBA ¡SI! NOBEL ¡SI! EMPARGO ¡NO!

🎈  Η Ελληνική πρωτοβουλία με περισσότερα 20.000 μέλη και υπογραφές στήριξης καλεί σε παγκόσμια ενότητα στο αίτημα απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Από το 1959, η Κού­βα συνε­χί­ζει να εκπλήσ­σει τον κόσμο με τις επα­να­στα­τι­κές αλλα­γές που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στη ίδια τη χώρα και με τη διε­θνή αλλη­λεγ­γύη κάθε είδους.
Το 2020, η Κού­βα εκπλήσ­σει και πάλι. Όταν όλος ο πλα­νή­της με την παν­δη­μία COVID ‑19 ενερ­γεί με ένα «σωθεί­τε όπως μπο­ρεί­τε» (ο σώζων εαυ­τόν…), η Κού­βα δεί­χνει στον κόσμο την άλλη πλευ­ρά του νομί­σμα­τος.

Η αλλη­λεγ­γύη είναι αυτή που μας σώζει!
Ποιος;
Η Κού­βα που στραγ­γα­λί­ζε­ται και υφί­στα­ται, οικο­νο­μι­κό και πολι­τι­κό εμπάρ­γκο, η Κού­βα που η πλα­νη­τι­κή ολι­γαρ­χία και τα παγκο­σμιο­ποι­η­μέ­να ΜΜΕ και ΜΚΔ με τα απα­ντα­χού παπα­γα­λά­κια τους και οι υπη­ρέ­τες, της έχουν κηρύ­ξει έναν φρι­κτό πόλε­μο.

Η Κούβα μας εκπλήσσει ξανά με την ανθρωπιστική της χειρονομία και μας προκαλεί.

Και είναι ξεκά­θα­ρο ότι δεν αρκεί να την θαυ­μά­ζου­με.
Πρέ­πει να της δώσου­με το χέρι και να πού­με: Εδώ είμα­στε! Κάνε­τε τόσα πολ­λά για εμάς και πρέ­πει να κάνου­με κι εμείς κάτι για εσάς.
Ακό­μα πιο πολύ τώρα, που τα κανό­νια του τύπου βάλουν ενω­μέ­να ενα­ντί­ον σας και της τόσο ευγε­νι­κής απο­στο­λής των για­τρών σας, οι οποί­οι με κίν­δυ­νο τη ζωή τους πάνε σε κάθε γωνιά του κόσμου να προ­σφέ­ρουν υγεία και να σώσουν ζωές.

Ως απά­ντη­ση στο κου­βα­νι­κό παρά­δειγ­μα, βασι­σμέ­νοι στην πεποί­θη­σή μας σχε­τι­κά με την ανά­γκη διε­θνούς δρά­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης μετα­ξύ των λαών, πήρα­με την πρω­το­βου­λία να ζητή­σου­με το Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης για τους Κου­βα­νούς για­τρούς, ζητώ­ντας παράλ­λη­λα την κατάρ­γη­ση του απο­κλει­σμού που έχουν επι­βά­λει οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εδώ και έξι δεκαετίες.

Cuba si no mas bloqueo NOBEL ¡SI EMPARGO ¡NO

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να εκφρα­στεί στο μέγι­στο βαθ­μό την αλλη­λεγ­γύη και τη φιλία των Ελλή­νων προς την Κού­βα, τόσο μέσω του αιτή­μα­τος για την αντα­μοι­βή των Κου­βα­νών για­τρών με το Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης, όσο και αυτού για άμε­ση άρση του εγκλη­μα­τι­κού απο­κλει­σμού που έχει επι­βλη­θεί στην Κούβα.
  • Επί­τευ­ξη της μέγι­στης ένω­σης σε διε­θνές επί­πε­δο οργανισμών/ενώσεων/ομάδων/ ατόμων,για χάρη υλο­ποί­η­σης της παγκό­σμιας πρω­το­βου­λί­ας για να διεκ­δι­κή­σου­με από κοι­νού το προ­α­να­φε­ρό­με­νο αίτημα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Στις 28-Μαρτ-2020, δημιουρ­γή­θη­κε στο Facebook η πρω­το­βου­λία αλλη­λεγ­γύ­ης με την Κού­βα με το όνο­μα “Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης για τους Κου­βα­νούς για­τρούς”, με επι­κε­φα­λής τον Βελισ­σά­ριο Κοσ­συ­βά­κη, ενερ­γό φίλο της Κού­βας στην Ελλά­δα για δεκαετίες.
Σήμε­ρα τη σελί­δα συν­δια­χει­ρί­ζο­νται μαζί του 37 οργα­νώ­σεις, ενώ­σεις, ιστό­το­ποι και σελί­δες στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα.
Στα τέλη Ιου­νί­ου η ελλη­νι­κή ομά­δα ξεπέ­ρα­σε τα 16.000 μέλη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και 64 οργα­νώ­σε­ων-σωμα­τεί­ων-ενώ­σε­ων- ιστό­το­πων-σελί­δων στο δια­δί­κτυο, που είναι μέλη της σελί­δας μας.
Διά­φο­ροι άλλοι ιστό­το­ποι, που οι ακό­λου­θοί τους είναι πάνω από 200.000, αλλη­λε­πι­δρούν με την ομά­δα όπως επί­σης και άνθρω­ποι που δεν είναι χρή­στες του Facebook και εκφρά­ζουν με διά­φο­ρους τρό­πους την υπο­στή­ρι­ξή τους.

Η πρω­το­βου­λία ενι­σχύ­ε­ται καθη­με­ρι­νά, συγκε­ντρώ­νο­ντας όλο και περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους από κάθε γωνιά της Ελλά­δας, είναι η μεγα­λύ­τε­ρη ένω­ση ανθρώ­πων που έλα­βε χώρα στη χώρα μας υπέρ της Κού­βας από το 1963, ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης του κινή­μα­τος αλλη­λεγ­γύ­ης προς το νησί.
Μετα­ξύ των μελών της ομά­δας υπάρ­χουν, φοι­τη­τές, άνθρω­ποι του πολι­τι­σμού, καθη­γη­τές πανε­πι­στη­μί­ου, για­τροί, επι­στή­μο­νες και καθη­γη­τές, ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες, αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι, εργα­ζό­με­νοι και έλλη­νες εθε­λο­ντές που συμ­με­τεί­χαν στις Μπρι­γά­δες αλλη­λεγ­γύ­ης με την σοσια­λι­στι­κή Κούβα.

Ανα­κοι­νώ­σεις υπο­στή­ρι­ξης του αιτή­μα­τος έχουν εκδώ­σει μέχρι τώρα οι:

  • Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός σύν­δε­σμος φιλί­ας και αλληλεγγύης
  • Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός σύν­δε­σμος φιλί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης
  • Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Χοσέ Μαρ­τί» — Αλλη­λεγ­γύη με την Κούβα
  • Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Καλα­μά­τας “VENCEREMOS”
  • + 10άδες σύλ­λο­γοι, σωμα­τεία, φορείς

Η αντί­δρα­ση της σοσια­λι­στι­κής Κού­βας στην διε­θνή παν­δη­μία SARS- CoV2 υπήρ­ξε μονα­δι­κή και μέσα στη χώρα την ίδια και όσον αφο­ρά τη διε­θνή συνει­σφο­ρά της.

🔺 Η απονομή του Διεθνούς Βραβείου Νόμπελ, θα σημάνει την αναγνώριση της νήσου της Κούβας για τον ιατρικό διεθνισμό της, που αποτέλεσε το κεντρικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της χώρας από το 1960🔻

Η ιστο­ρία επί­σης μας υπο­δει­κνύ­ει ότι, είτε λάβει ανα­γνώ­ρι­ση είτε όχι, το νησί της επα­νά­στα­σης θα εξα­κο­λου­θή­σει να μάχε­ται για ένα διε­θνές σύστη­μα υγεί­ας, άξιο μίμη­σης διε­θνώς.

Το Βρα­βείο Νόμπελ θα αντι­κα­το­πτρί­σει μια νέα διε­θνή συνει­δη­τό­τη­τα σχε­τι­κά με το τί είναι σημα­ντι­κό σε αυτόν τον κόσμο: την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και αλληλεγγύη

info Ατέχνως

Η Κού­βα έχει μια μακρά ιστο­ρία και παρά­δο­ση διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης με άλλες χώρες στον τομέα της υγεί­ας που χρο­νο­λο­γού­νται ήδη από τη δεκα­ε­τία του 1960, όταν η νεα­ρή τότε Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία ακο­λου­θώ­ντας πιστά –όπως κάνει μέχρι σήμε­ρα, την αρχή «σοσια­λι­σμός ή θάνα­τος», ξεκί­νη­σε να στέλ­νει εργα­ζό­με­νους στον τομέα της υγεί­ας αλλά και υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, για να βοη­θή­σει όσες χώρες βρί­σκο­νταν σε ανά­γκη είτε μαστι­ζό­με­νες από επι­δη­μί­ες, είτε για­τί βρί­σκο­νταν σε κίν­δυ­νο από τις συνέ­πειες μιας φυσι­κής καταστροφής.

Η προ­σφο­ρά της στον τομέα αυτόν ήταν συνε­χής και αδιά­λει­πτος παρά τις τερά­στιες δυσκο­λί­ες που αντι­με­τώ­πι­ζε και αντι­με­τω­πί­ζει από τον απάν­θρω­πο και πολύ­μορ­φο απο­κλει­σμό που της έχει επι­βλη­θεί ήδη από το 1962 από τις ΗΠΑ.

Στις δεκα­ε­τί­ες που πέρα­σαν περισ­σό­τε­ροι από 400.000 Κου­βα­νοί για­τροί και επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας έχουν προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες σε 164 χώρες.
Ενί­σχυ­σαν τα τοπι­κά συστή­μα­τα υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και παρεί­χαν υπη­ρε­σί­ες σε απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές και εκπαι­δευ­μέ­νους γιατρούς.
Το 2005 η Κού­βα με βάση αυτήν την μακρά εμπει­ρία, απο­φά­σι­σε να δημιουρ­γή­σει τη Διε­θνή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία Henry Reeve για να αντα­πο­κρι­θεί σε φυσι­κές κατα­στρο­φές και σοβα­ρές επι­δη­μί­ες σε όλο τον κόσμο. Από τότε, αυτή η ταξιαρ­χία άνω των 7.000 για­τρών, νοσο­κό­μων και άλλων ειδι­κών στον τομέα της υγεί­ας παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες σε περισ­σό­τε­ρες από 20 χώρες.

Έστει­λε για­τρούς και νοση­λευ­τές στο προ­σω­πι­κό 32 νοσο­κο­μεί­ων μετά τον σει­σμό του 2005 στο Πακι­στάν, αλλά και ιατρι­κή ομά­δα στην Ινδο­νη­σία το 2006 μετά το κατα­στρο­φι­κό τσουνάμι.
Στη συνέ­χεια το 2010 έστει­λε περισ­σό­τε­ρους από 1700 εργα­ζό­με­νους στον τομέα της υγεί­ας στην Αϊτή, μετά τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό και την επα­κό­λου­θη επι­δη­μία χολέρας.
Το 2014, οι Ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες ήταν στη Λιβε­ρία, τη Γουι­νέα και τη Σιέρ­ρα Λεό­νε για την κατα­πο­λέ­μη­ση του Έμπολα.
Ακό­μη και η Samantha Power, πρώ­ην πρε­σβευ­τής του ΟΗΕ επί Ομπά­μα, επαί­νε­σε την Κού­βα «για τον εξαι­ρε­τι­κό της ρόλο» στην κατα­πο­λέ­μη­ση του Έμπολα.

Υπήρ­χαν ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες έτοι­μες να ανα­χω­ρή­σουν για να βοη­θή­σουν τη Λουι­ζιά­να μετά τη Νέα Ορλε­ά­νη από τον τυφώ­να Κατρί­να, αλλά η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ απέρ­ρι­ψε την προ­σφο­ρά βοήθειας.
Συνε­πής στο δρό­μο της διε­θνι­στι­κής προ­σφο­ράς ο περή­φα­νος λαός της , συνε­χί­ζει έως σήμε­ρα να αντι­στέ­κε­ται σθε­να­ρά συνε­χί­ζο­ντας το έργο της προ­σφο­ράς και της αλλη­λεγ­γύ­ης ανά­με­σα στους λαούς.
Η Αβά­να έχει στεί­λει χιλιά­δες για­τρούς σε πολ­λές χώρες του τρί­του κόσμου για να βοη­θή­σουν τους λαούς αυτούς που υπέ­φε­ραν από τις επι­δη­μί­ες και τους πολέμους.
Ιστο­ρι­κή έχει μεί­νει η φρά­ση του Φιδέλ Κάστρο «εμείς πάμε να βοη­θή­σου­με τους λαούς, όχι να ρίξου­με βόμ­βες»!

Η Κού­βα έχει συμπε­ρι­λά­βει ως μέρος της εκπαί­δευ­σης στα Πανε­πι­στή­μια της, ότι είναι χρέ­ος των αυρια­νών για­τρών και επαγ­γελ­μα­τιών υγεί­ας στο δρό­μο της προ­σφο­ράς και της αλλη­λεγ­γύ­ης σε άλλους λαούς, να βρί­σκο­νται δηλα­δή όπου τους χρειά­ζο­νται ή όπου θα τους χρεια­στούν στο μέλλον.

Σήμε­ρα, παρά το συνε­χι­ζό­με­νο εμπάρ­γκο της Ουά­σιγ­κτον με τερά­στιες συνέ­πειες για την ανά­πτυ­ξη της χώρας, η Κού­βα έχει την ικα­νό­τη­τα να στέλ­νει απο­στο­λές βοή­θειας με εξει­δι­κευ­μέ­νους για­τρούς και νοση­λευ­τές αλλά και υγειο­νο­μι­κό υλι­κό ακό­μη και στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες της Ευρώ­πης για την αντι­με­τώ­πι­ση του COVIT – 19.

Σε απά­ντη­ση στην τρέ­χου­σα παν­δη­μία, η Κού­βα έστει­λε 28  ταξιαρ­χί­ες Henry Reeve για να βοη­θή­σει 26 χώρες.
Πριν από αυτές τις απο­στο­λές για τον COVIT – 19, υπήρ­χαν ήδη στο εξω­τε­ρι­κό 28.000 κου­βανoί για­τροί, νοσο­κό­μοι και επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας που βοη­θού­σαν λαούς σε όλο το κόσμο για άλλους λόγους.

Δυστυ­χώς, οι για­τροί της Κού­βας και η Ταξιαρ­χία Henry Reeve, ειδι­κό­τε­ρα, παρά την τερά­στια προ­σφο­ρά τους, δέχτη­καν αυξα­νό­με­νες επι­θέ­σεις από την κυβέρ­νη­ση Τραμπ, η οποία έχει φτά­σει μέχρι να κατη­γο­ρή­σει ψευ­δώς την Κού­βα για εμπο­ρία ανθρώ­πων μέσω του προ­γράμ­μα­τος γιατρών.

Φυσι­κά και δεν μπο­ρεί να ανε­χτεί την ανω­τε­ρό­τη­τα του Συστή­μα­τος Υγεί­ας της Κού­βας που όχι μόνο αντι­με­τω­πί­ζει την παν­δη­μία με επι­τυ­χία εντός της Κού­βας αλλά συμ­με­τέ­χει με απο­στο­λές χιλιά­δων για­τρών και νοση­λευ­τών της στο να βοη­θή­σει και άλλες χώρες ακό­μη και του λεγό­με­νου ανα­πτυγ­μέ­νου κόσμου, όταν τα συστή­μα­τα υγεί­ας του κόσμου αυτού καταρρέουν.

Η μεγά­λη δια­φο­ρά που φαί­νε­ται πεντα­κά­θα­ρα τώρα, είναι ότι το σύστη­μα Υγεί­ας της Κού­βας επι­κε­ντρώ­νε­ται όχι στο κέρ­δος, αλλά στον Άνθρω­πο!.

Όχι στα κέρδη των λίγων, αλλά στις ανάγκες του λαού!

Εδώ και χρό­νια, η Κού­βα ανα­πτύσ­σει φάρ­μα­κα και εμβό­λια για τη θερα­πεία δια­φό­ρων ασθε­νειών, από ψωρί­α­ση και καρ­κί­νο έως καρ­δια­κές προσβολές.
Τώρα βοη­θά τους ασθε­νείς να ανα­κάμ­ψουν από το COVID-19 με το Interferon Alfa2b Recombinant, ένα από τα 19 φάρ­μα­κα που ανα­πτύσ­σο­νται ή βρί­σκο­νται υπό κλι­νι­κή δοκι­μή στην Κού­βα από τις βιο­τε­χνο­λο­γι­κές και φαρ­μα­κευ­τι­κές βιο­μη­χα­νί­ες μας για τη θερα­πεία δια­φο­ρε­τι­κών στα­δί­ων του COVID-19.

Φάρ­μα­κα που ο λαός έχει άμε­ση πρό­σβα­ση και δεν πλη­ρώ­νο­νται πανά­κρι­βα ούτε υπάρ­χει αντα­γω­νι­σμός πολυεθνικών.70 αιτή­μα­τα για φάρ­μα­κα που ανα­πτύ­χθη­καν από την Κούβα.

Η εργα­σία στο εξω­τε­ρι­κό των Ιατρι­κών μπρι­γά­δων είναι εντε­λώς εθε­λο­ντι­κή, και το μερί­διο που δια­τη­ρεί η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση πηγαί­νει στις πλη­ρω­μές του καθο­λι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας της Κούβας.
Απευ­θύ­νε­ται στην αγο­ρά ιατρι­κών προ­μη­θειών, εξο­πλι­σμού και φαρ­μά­κων για τα 11 εκα­τομ­μύ­ρια του λαού της Κού­βας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των οικο­γε­νειών των για­τρών που παρέ­χουν τις υπη­ρε­σί­ες τους στο εξωτερικό.
Έτσι οι Κου­βα­νοί μπο­ρούν να έχουν δωρε­άν και υψη­λής ποιό­τη­τας υγειο­νο­μι­κή περίθαλψη.

Historia Cuba denuncia el bloqueo de EE UUΣχε­τι­κά με το πιο απάν­θρω­πο 60χρονο εμπάρ­γκο που έχει υπο­στεί ο λαός από τις ΗΠΑ, να θυμί­σου­με πως μόνο μετα­ξύ Ιαν-2019 και Μαρτ-2020 ο Πρό­ε­δρος Τραμπ εφάρ­μο­σε 90 επι­πρό­σθε­τα οικο­νο­μι­κά μέτρα!!, με στό­χο τους κύριους τομείς της κου­βα­νι­κής οικο­νο­μί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών συναλ­λα­γών μας, του του­ρι­σμού, του ενερ­γεια­κού τομέα, ξένων επεν­δύ­σε­ων — που είναι καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για την ανά­πτυ­ξη της κου­βα­νι­κής οικο­νο­μί­ας — και των προ­γραμ­μά­των ιατρι­κής συνερ­γα­σί­ας με άλλες χώρες.

Αυτά τα μονο­με­ρή κατα­να­γκα­στι­κά μέτρα είναι άνευ προη­γου­μέ­νου στο επί­πε­δο επι­θε­τι­κό­τη­τας και εμβέ­λειας. Προ­σπα­θούν σκό­πι­μα να στε­ρή­σουν από την Κού­βα πόρους, πηγές εσό­δων και εισο­δή­μα­τα που απαι­τού­νται για την ανά­πτυ­ξη της κου­βα­νι­κής οικο­νο­μί­ας. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτών των μέτρων γίνο­νται αισθη­τά στην Κού­βα, ιδιαί­τε­ρα κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας COVID-19.

Ο απο­κλει­σμός εμπο­δί­ζει την Κού­βα να πάρει πολύ απα­ραί­τη­τες ιατρι­κές  προμήθειες.
Για παρά­δειγ­μα, εάν περισ­σό­τε­ρο από το 10 τοις εκα­τό των συστα­τι­κών του ιατρι­κού εξο­πλι­σμού ή των φαρ­μά­κων που θέλει να αγο­ρά­σει είναι κατα­γω­γής ΗΠΑ, τότε δεν επι­τρέ­πε­ται στην Κού­βα να τα αγοράσει.
Επι­πλέ­ον, οι ΗΠΑ επέ­βα­λαν περιο­ρι­σμούς σε τρά­πε­ζες, αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες και ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες για να εμπο­δί­σουν την Κού­βα να λαμ­βά­νει υλι­κό που άλλες χώρες δωρί­ζουν ή στέλ­νουν στην Κούβα.
Τον Απρί­λιο, το Ίδρυ­μα Alibaba της Κίνας προ­σπά­θη­σε να δωρί­σει μάσκες, ταχεία δια­γνω­στι­κά κιτ και ανα­πνευ­στή­ρες στην Κού­βα, αλλά η αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία που συνή­ψε η Alibaba να μετα­φέ­ρει αυτά τα αντι­κεί­με­να στην Κού­βα αρνή­θη­κε να πάρει τα εμπο­ρεύ­μα­τα επει­δή φοβό­ταν ότι οι ΗΠΑ θα τους επέ­βα­λαν κυρώσεις.
Ένα πλοίο έφτα­σε πρό­σφα­τα στην Κού­βα με πρώ­τες ύλες για την παρα­γω­γή φαρ­μά­κων, αλλά απο­φά­σι­σε να μην εκφορ­τώ­σει, επει­δή η τρά­πε­ζα που συμ­με­τεί­χε στη συναλ­λα­γή απο­φά­σι­σε να μην πραγ­μα­το­ποι­ή­σει την πλη­ρω­μή από φόβο ότι θα τιμω­ρού­ταν από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ.

Cuba Bloqueo LatuffΣήμε­ρα λέμε ότι οι «παν­δη­μί­ες» είναι δύο το COVID-19 και ο απάν­θρω­πος απο­κλει­σμός, το εμπάρ­γκο των ΗΠΑ.
Για αυτόν τον λόγο, είναι τόσο σημα­ντι­κό οι άνθρω­ποι καλής θέλη­σης σε όλο τον κόσμο να συνε­χί­σουν να αυξά­νουν το αίτη­μα για τερ­μα­τι­σμό του απο­κλει­σμού της Κού­βας και να ισχυ­ρι­στούν δυνα­μι­κά ότι πρό­κει­ται για και­ρούς αλλη­λεγ­γύ­ης και συνερ­γα­σί­ας, όχι κυρώ­σε­ων και αποκλεισμών.
Εν τω μετα­ξύ, η Κού­βα, ως χώρα που κατα­νο­εί την αξία της αλλη­λεγ­γύ­ης, θα συνε­χί­σει να κάνει ό, τι μπο­ρεί και ότι κάνει εδώ και δεκα­ε­τί­ες παρά τα προ­βλή­μα­τα και τις δυσκο­λί­ες, για να στα­μα­τή­σει η εξά­πλω­ση του κορο­ναϊ­ού βοη­θώ­ντας τον εαυ­τό της αλλά και τους λαούς σε όλο το κόσμο

Η αντί­δρα­ση της σοσια­λι­στι­κής Κού­βας στην διε­θνή παν­δη­μία SARS- CoV2 υπήρ­ξε μονα­δι­κή και μέσα στη χώρα την ίδια και όσον αφο­ρά τη διε­θνή συνει­σφο­ρά της.

🔺 Η απονομή του Διεθνούς Βραβείου Νόμπελ, θα σημάνει την αναγνώριση του νησιού της επανάστασης για τον ιατρικό διεθνισμό της, που αποτέλεσε το κεντρικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της χώρας από το 1960.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο