Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΥΒΑ: Στους οκτώ οι νεκροί από την έκρηξη στην Αβάνα

Στους οκτώ ανήλ­θε ο αριθ­μός των νεκρών από την έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα σε ξενο­δο­χείο στην Αβά­να, σύμ­φω­να με τον ιστο­τό­πο της εφη­με­ρί­δας Granma, όργα­νο της ΚΕ του ΚΚ της Κούβας.

Περί­που τριά­ντα άτο­μα νοση­λεύ­ο­νται, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Δεί­τε εδώ βίντεο

Οι προ­κα­ταρ­κτι­κές έρευ­νες ανα­φέ­ρουν ότι η έκρη­ξη προ­κλή­θη­κε από διαρ­ροή αερί­ου. Σύντο­μα θα υπάρ­ξουν περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες σχε­τι­κά με αυτό το θέμα, ανέ­φε­ρε η κου­βα­νι­κή Προ­ε­δρία σε μήνυ­μά της στο Twitter.

Ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος στην Αβά­να, Λουίς Αντό­νιο Τόρες Ιρί­μπαρ, δήλω­σε ότι οι εργα­σί­ες έρευ­νας και διά­σω­σης συνε­χί­ζο­νται στο ξενο­δο­χείο, όπου είναι ακό­μα πιθα­νό να υπάρ­χουν παγι­δευ­μέ­νοι άνθρω­ποι. Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έδω­σε ο Τόρες Ιρί­μπαρ, μέχρι στιγ­μής αγνο­ού­νται 13 άτο­μα.

Ο Αλέ­ξις Κόστα Σίλ­βα, δήμαρ­χος της Παλιάς Αβά­νας, ενη­μέ­ρω­σε ότι όλα τα παι­διά από ένα σχο­λείο κοντά στο ξενο­δο­χείο Saratoga εκκε­νώ­θη­καν και κανέ­να δεν τραυματίστηκε.

Ο κυβερ­νή­της της Αβά­νας, Ρεϊ­νάλ­ντο Γκαρ­σία Σαπά­τα, δήλω­σε ότι το ξενο­δο­χείο βρί­σκε­ται υπό επι­σκευή και δεν υπήρ­χαν του­ρί­στες στις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο βρί­σκε­ται ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντί­αζ-Κανέλ Μπερ­μού­ντεζ, ο πρω­θυ­πουρ­γός Μανου­έλ Μερέ­ρο Κρους και ο πρό­ε­δρος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης, Εστέ­βαν Λάσο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο