Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις — Δεύτερος πυροσβέστης νεκρός

Οι αρχές της Κού­βας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα τον θάνα­το ενός 24χρονου πυρο­σβέ­στη στην επι­χεί­ρη­ση για την κατά­σβε­ση της μεγά­λης πυρ­κα­γιάς σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις του Ματάν­σας. Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο επι­βε­βαιω­μέ­νο θύμα, μετά τον θάνα­το ενός 60χρονου πυρο­σβέ­στη που είχε ανα­κοι­νω­θεί το Σάββατο.

Ύστε­ρα από έξι ημέ­ρες, η πυρ­κα­γιά βρί­σκε­ται πλέ­ον «υπό έλεγ­χο», σύμ­φω­να με τις δυνά­μεις της πυροσβεστικής.

Η τύχη 14 πυρο­σβε­στών εξα­κο­λου­θεί να αγνο­εί­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του, όταν σημειώ­θη­κε μια ισχυ­ρή έκρη­ξη σε δεξα­με­νή που είχε τυλι­χθεί στις φλό­γες αφού νωρί­τε­ρα χτυ­πή­θη­κε από κεραυ­νό. Εκφρά­ζο­νται φόβοι ότι οι 14 πυρο­σβέ­στες είναι νεκροί, κάτι που μένει να επι­βε­βαιω­θεί όταν ολο­κλη­ρω­θεί η επιχείρηση.

Από την πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις του Ματάν­σας, τις μεγα­λύ­τε­ρες στην Κού­βα, 100 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά της Αβά­νας, 130 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν και 22 από αυτούς εξα­κο­λου­θούν να νοσηλεύονται.

Κατα­στρά­φη­καν τέσ­σε­ρις δεξα­με­νές, χωρη­τι­κό­τη­τας έως και 52 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λίτρων αργού πετρε­λαί­ου ή μαζούτ. Η Κού­βα έλα­βε βοή­θεια από το Μεξι­κό και τη Βενε­ζου­έ­λα, που έστει­λαν εξο­πλι­σμό και ειδι­κούς στην αντι­με­τώ­πι­ση πυρ­κα­γιών σε πετρε­λαϊ­κές εγκαταστάσεις.

Η απώ­λεια εκα­τομ­μυ­ρί­ων λίτρων καυ­σί­μων, στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για την τρο­φο­δο­σία των θερ­μοη­λε­κτρι­κών σταθ­μών της Κού­βας, ανα­μέ­νε­ται να επι­δει­νώ­σει τα ήδη υπάρ­χο­ντα προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση του νησιού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο