Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΥΒΑ: Στο κενό και το νέο προβοκατόρικο σχέδιο των ιμπεριαλιστών

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τις «διαδρομές» των… «ειρηνικών ακτιβιστών»

Νέοι διαδηλώνουν την Κυριακή με τις σημαίες της Επανάστασης και τραγούδια στην πλατεία Δον Κιχώτη στην Αβάνα

Νέοι δια­δη­λώ­νουν την Κυρια­κή με τις σημαί­ες της Επα­νά­στα­σης και τρα­γού­δια στην πλα­τεία Δον Κιχώ­τη στην Αβάνα

Στο κενό έπε­σε το νέο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σχέ­διο ενά­ντια στην Κού­βα και τον λαό της, το οποίο προ­ω­θού­νταν μέσα από καλέ­σμα­τα για δια­δη­λώ­σεις με αντι­κομ­μου­νι­στι­κό και αντε­πα­να­στα­τι­κό περιε­χό­με­νο χτες, Δευ­τέ­ρα, με στό­χο την ανα­τρο­πή της κυβέρνησης.

Τα καλέ­σμα­τα για τις λεγό­με­νες «δια­δη­λώ­σεις για την αλλα­γή» έμει­ναν χωρίς αντα­πό­κρι­ση, ενώ πλη­θώ­ρα στοι­χεί­ων επι­βε­βαιώ­νει ότι οι «συντο­νι­στές» που καλού­σαν στις εν λόγω «ειρη­νι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες» είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αντε­πα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις, άμε­σοι συνερ­γά­τες και μισθο­φό­ροι των ΗΠΑ και της αντι­κου­βα­νι­κής μαφί­ας που δρα στο έδα­φός τους.

«Ειρηνικοί διαδηλωτές»… με ειδίκευση στην προώθηση αντεπαναστατικών σχεδίων 

Μετα­ξύ άλλων, χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση είναι ο Γιού­νιορ Γκαρ­σία Αγκι­λέ­ρα (ηθο­ποιός — σκη­νο­θέ­της) που εμφα­νί­ζε­ται ως συντο­νι­στής του λεγό­με­νου κινή­μα­τος «Αρχι­πέ­λα­γος» και στην ομά­δα «Σαν Ισί­δρο». Ο ίδιος εμφα­νί­στη­κε να δια­μαρ­τύ­ρε­ται ότι τον έχουν απο­κλεί­σει στο σπί­τι του στην Αβά­να και πρό­τει­νε να μη γίνουν δια­μαρ­τυ­ρί­ες για «να απο­φευ­χθεί η βία»…

Νέα στοι­χεία ωστό­σο που βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας, δεί­χνουν ότι ο Αγκι­λέ­ρα, πέρα από τη συμ­με­το­χή του σε διά­φο­ρες συσκέ­ψεις αντε­πα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων στην Κού­βα, συμ­με­τεί­χε και σε διά­φο­ρες ημε­ρί­δες και εκδη­λώ­σεις ανά τον κόσμο, με βασι­κό θέμα το «πώς μπο­ρούν να συμ­βά­λουν οι Ενο­πλες Δυνά­μεις της Κού­βας στην ανα­τρο­πή της κυβέρνησης».

Οπως απο­κά­λυ­ψε πρό­σφα­τα ο Κάρ­λος Λεο­νάρ­ντο Βάσκες, καθη­γη­τής Ιατρι­κής, που για χρό­νια εμφα­νι­ζό­ταν ως αντε­πα­να­στά­της, ενώ εργα­ζό­ταν για την προ­στα­σία της Επα­νά­στα­σης στις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες της χώρας του, ο Αγκι­λέ­ρα τον Σεπτέμ­βρη του 2019 συμ­με­τεί­χε σε εκδή­λω­ση στη Μαδρί­τη, που χρη­μα­το­δό­τη­σε το γνω­στό «μαγα­ζί» της CIA, «Εθνι­κό Ιδρυ­μα για την Δημο­κρα­τία» (National Endowment for Democracy — NED). Σε αυτήν την εκδή­λω­ση συμ­με­τεί­χαν και άλλοι «δημο­κρά­τες» που ανα­ζή­τη­σαν τρό­πους για το πώς θα έχουν προ­σβά­σεις σε στε­λέ­χη και μέλη του στρα­τού της Κού­βας με στό­χο να συμ­με­τά­σχουν σε ενέρ­γειες ανατροπής.

Ο δε Αμε­ρι­κα­νός Ρίτσαρντ Γιανγκς, ειδι­κός του «Ιδρύ­μα­τος Carnegie για την Παγκό­σμια Ειρή­νη» («δεξα­με­νή σκέ­ψης» που συν­δέ­ε­ται με το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα των ΗΠΑ, της οποί­ας ο σημε­ρι­νός πρό­ε­δρος, Μαριά­νο Φλο­ρε­ντί­νο, υπήρ­ξε σύμ­βου­λος του …νομπε­λί­στα ειρή­νης Προ­έ­δρου Μπ. Ομπά­μα), ασχο­λή­θη­κε με τις «νέες μορ­φές πολι­τι­κού ακτι­βι­σμού» και την «αξιο­ποί­η­ση της δυσα­ρέ­σκειας του πλη­θυ­σμού για μεθό­δευ­ση αλλα­γής με βάση την πεί­ρα από τη Βολι­βία και τη Βενε­ζου­έ­λα»

Καυχιόνται ότι χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ και την αντικουβανική μαφία

Σε παρό­μοια συνά­ντη­ση εμφα­νί­στη­κε και το 2018 ο Αγκι­λέ­ρα, αυτήν τη φορά στην Αργε­ντι­νή, στο Πανε­πι­στή­μιο Τουρ­κουά­το ντι Τέλα, στο Μπου­έ­νος Αϊρες. Συγκε­κρι­μέ­να συμ­με­τεί­χε σε εκδή­λω­ση που συντο­νί­στη­κε από το πρό­γραμ­μα «Επο­χή Αλλα­γών» και αφο­ρού­σε επί­σης «τον νέο ρόλο των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Κού­βας σε μια δια­δι­κα­σία μετά­βα­σης».
Εκεί συνα­ντή­θη­κε με δύο Αμε­ρι­κα­νί­δες ακα­δη­μαϊ­κούς, τις Ρουθ Ντιά­μιντ και Λάου­ρα Τεντέ­σκο, επι­κε­φα­λής του προ­γράμ­μα­τος «Διά­λο­γος για την Κού­βα» (η Τεντέ­σκο τυγ­χά­νει να είναι σύζυ­γος του Γιανγκς που ανα­φέρ­θη­κε παρα­πά­νω). Οι δύο Αμε­ρι­κα­νί­δες έχουν οργα­νώ­σει 6 εκδη­λώ­σεις από το 2016 με θέμα τις Ενο­πλες Δυνά­μεις της Κού­βας. Πριν από μέρες, η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έδει­ξε και πρό­σφα­τες φωτο­γρα­φί­ες των δύο Αμε­ρι­κα­νί­δων σε συνά­ντη­ση με τον Αγκι­λέ­ρα σε καφέ στην Αβάνα.

Άλλη μια συντο­νί­στρια του «Αρχι­πε­λά­γους» από τη Σάντα Κλά­ρα, η Σάλι Βελά­σκες, δηλώ­νει απρο­κά­λυ­πτα στο Facebook ότι τόσο οι «δια­μαρ­τυ­ρί­ες» που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νταν για χτες όσο και αυτές που έγι­ναν στις 11 Ιού­λη έχουν την υπο­στή­ρι­ξη του Κου­βα­νο-Αμε­ρι­κα­νι­κού Εθνι­κού Ιδρύ­μα­τος (CANF), δηλα­δή ενός από τους πυλώ­νες της αντι­κου­βα­νι­κής μαφί­ας του Μαϊάμι.
Μάλι­στα, λέει ότι παίρ­νουν συμ­βου­λές για την «ειρη­νι­κή, μη βίαιη αντί­στα­ση» από τον Ομάρ Λόπες, διευ­θυ­ντή ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των του CANF, δηλα­δή τον άνθρω­πο που έχει ανα­λά­βει τον κύριο ρόλο για να προ­στα­τεύ­ο­νται στις ΗΠΑ διά­φο­ροι δολο­φό­νοι τρο­μο­κρά­τες, όπως ήταν οι Λουίς Ποσά­δα Καρί­λες και Ορλά­ντο Μπος Αβί­λα, υπεύ­θυ­νοι για τη δολιο­φθο­ρά και την κατάρ­ρι­ψη του κου­βα­νι­κού αερο­σκά­φους πάνω από τα νησιά Μπαρ­μπά­δος το 1976, όπου έχα­σαν τη ζωή τους 73 άνθρωποι.

Νέα ενορχηστρωμένη διαδικτυακή επιχείρηση κατά της Κούβας

Από το νέο προ­βο­κα­τό­ρι­κο σχέ­διο των ιμπε­ρια­λι­στών δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει και η συστη­μα­τι­κά ενορ­χη­στρω­μέ­νη ιντερ­νε­τι­κή επι­χεί­ρη­ση κατά της Κού­βας, με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ.
Χαρα­κτη­ρι­στι­κός είναι για άλλη μια φορά ο ρόλος του Twitter και των περι­βό­η­των «τάσε­ων». Ενώ, για παρά­δειγ­μα, το hashtag #Cubavive, των υπο­στη­ρι­κτών της Κού­βας, είναι πλειο­ψη­φι­κό, απου­σί­α­ζε από τα λεγό­με­να «trending topics».
Αντί­θε­τα προ­βαλ­λό­ταν το hashtag #15ΝCuba των αντε­πα­να­στα­τι­κών δυνάμεων.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με όσα απο­κα­λύ­πτουν οι κου­βα­νι­κές αρχές, ο Αμε­ρι­κα­νός μεγι­στά­νας Τζακ Ντόρ­σεϊ, με δική του πλατ­φόρ­μα, νοθεύ­ει τις τάσεις για τους χρήστες.
Επι­ση­μαί­νε­ται επι­πλέ­ον ότι το 40% των αναρ­τή­σε­ων με το hashtag #15ΝCuba προ­έρ­χε­ται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από μόλις 3 λογαριασμούς!

Επί­σης, πολ­λοί λογα­ρια­σμοί που εμφα­νί­ζο­νται στο Facebook να είναι από την Κού­βα, είναι εικο­νι­κοί λογα­ρια­σμοί από το Μαϊ­ά­μι, ωστό­σο γίνο­νται παρα­ποί­η­ση αλγο­ρίθ­μων και ψευ­δής κατα­γρα­φή τοποθεσίας.

Μαζική στήριξη της Επανάστασης

O Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, συμμετέχει στην κινητοποίηση των «νέων με τα κόκκινα μαντίλια»

O Μιγκέλ Ντί­ας Κανέλ, συμ­με­τέ­χει στην κινη­το­ποί­η­ση των «νέων με τα κόκ­κι­να μαντίλια»

Η κυβέρ­νη­ση και οι λαϊ­κές οργα­νώ­σεις της Κού­βας κατήγ­γει­λαν από την πρώ­τη στιγ­μή τη νέα προ­βο­κά­τσια που σχε­δί­α­ζαν οι ιμπε­ρια­λι­στές, για τη μέρα που η Κού­βα μετά την επι­τυ­χή αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας άνοι­ξε και πάλι όλα τα σχο­λεία σε διά ζώσης διδα­σκα­λία (με βάση το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο σε κάποιες περιο­χές τα σχο­λεία είχαν ανοί­ξει από τις 8 Νοέμ­βρη), άνοι­ξε τον διε­θνή του­ρι­σμό και ταυ­τό­χρο­να γιορ­τά­ζει τα 502 χρό­νια της πόλης της Αβάνας.

Την Κυρια­κή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαζι­κή εκδή­λω­ση «νέων με τα κόκ­κι­να μαντί­λια», στο κεντρι­κό πάρ­κο της πρω­τεύ­ου­σας, όπου παρα­βρέ­θη­κε και ο Μιγκέλ Ντί­ας Κανέλ, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας και Πρό­ε­δρος της χώρας. Η εκδή­λω­ση αυτή, όπως δηλώ­θη­κε, ήταν μια έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της Επα­νά­στα­σης και απά­ντη­ση στις εκδη­λώ­σεις μίσους και βίας των αντεπαναστατών.
Επί­σης, σε επα­γρύ­πνη­ση είχαν τεθεί τα μέλη του ΚΚ και της ΚΝ Κού­βας και όλων των μαζι­κών λαϊ­κών οργα­νώ­σε­ων, για να μην επι­τρα­πούν οι προβοκάτσιες.

Ο Πρό­ε­δρος της Κού­βας παρα­βρέ­θη­κε επί­σης χτες στην έναρ­ξη σχο­λεί­ου σε συνοι­κία της πρω­τεύ­ου­σας, ενώ εκδη­λώ­σεις έγι­ναν σε όλες τις επαρ­χί­ες, με τους μαθη­τές να δίνουν τον τόνο γιορ­τής στις πλα­τεί­ες και τα σχο­λι­κά προαύλια.

Πηγή: «Ριζο­σπά­στης»

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο