Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κουλούρι δίχως απόδειξη: αυτή η μάστιγα

Γρά­φει ο Cogito ergo sum //

Κατα­λά­βα­τε τι είναι αυτό που φταί­ει για τα προ­βλή­μα­τα της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας ή πρέ­πει να το ξανα­πού­με; Φταί­ει η φορο­δια­φυ­γή! Αυτή είναι η γάγ­γραι­να που ταλαι­πω­ρεί το ταλαί­πω­ρο κορ­μί τής χώρας μας, τελεία και παύ­λα. Και δεν πρό­κει­ται να δού­με άσπρη μέρα αν δεν συνει­δη­το­ποι­ή­σου­με όλοι μας ότι πρέ­πει να ζητά­με πάντο­τε από­δει­ξη για οποια­δή­πο­τε αγο­ρά κάνου­με και για οποια­δή­πο­τε υπη­ρε­σία λαμβάνουμε.

Το κατα­λά­βα­τε, επί τέλους ή πρέ­πει να σας το επα­να­λαμ­βά­νουν κάθε βρά­δυ τα κανά­λια; Μην περι­μέ­νε­τε αύξη­ση στους μισθούς σας αν ο κυρ-Μήτσος ο φούρ­να­ρης δεν μάθει να κόβει από­δει­ξη ακό­μη και για το τελευ­ταίο κου­λού­ρι Θεσ­σα­λο­νί­κης που που­λά­ει. Μην ελπί­ζε­τε ότι θα πάψουν να κατρα­κυ­λά­νε οι συντά­ξεις σας αν η Βού­λα η κομ­μώ­τρια δεν χτυ­πά­ει στην ταμεια­κή της μηχα­νή ακό­μη και το τελευ­ταίο χτέ­νι­σμα που κάνει. Μην ονει­ρεύ­ε­στε ανά­καμ­ψη στα οικο­νο­μι­κά σας αν επι­μέ­νε­τε να ανα­θέ­τε­τε τα ιδιαί­τε­ρα της κόρης σας στον κάθε τυχάρ­πα­στο φοι­τη­τά­κο που δεν κόβει απο­δεί­ξεις. Και, βέβαια, παρα­δε­χτεί­τε τις δικές σας ευθύ­νες για την κατά­ντια αυτού του τόπου, εφ’ όσον προ­σπα­θεί­τε να πετύ­χε­τε φτη­νό­τε­ρο νοί­κι για την γκαρ­σο­νιέ­ρα τού φοι­τη­τή κανα­κά­ρη σας, προ­τεί­νο­ντας στον ιδιο­κτή­τη να μη σας κόβει απο­δεί­ξεις για τα νοίκια.

Το κατα­λά­βα­τε τώρα το μέγε­θος του προ­βλή­μα­τος της φορο­δια­φυ­γής; Μπρά­βο! Και το πιστέ­ψα­τε; Τρο­μά­ρα σας…

Ρε σεις, φορο­δια­φυ­γή κάνουν τα λιγού­ρια. Οι λεφτά­δες δεν ασχο­λού­νται μαζί της, καθ’ όσον υπάρ­χει η νόμι­μη φορο­α­πο­φυ­γή! Ψωνί­σα­τε ποτέ από τον Βασι­λό­που­λο τον Άλφα­Βή­τα δίχως από­δει­ξη; Όχι βέβαια. Άρα ο Αλφα­Βή­τας πλη­ρώ­νει τους φόρους του κανο­νι­κά, έτσι; Μάλι­στα. Κανο­νι­κώ­τα­τα! Ο άνθρω­πος είναι νομι­μώ­τα­τος και πλη­ρώ­νει μέχρι δεκά­ρας όσα προ­βλέ­πει ο νόμος να πλη­ρώ­σει. Μόνο που ο νόμος προ­βλέ­πει για τον Αλφα­Βή­τα λιγώ­τε­ρα απ’ όσα προ­βλέ­πει για την κοπέλ­λα που κάθε­ται στο ταμείο και κόβει τις αποδείξεις.

Ταξι­δέ­ψα­τε ποτέ με βαπό­ρι ή με αερο­πλά­νο δίχως να κόψε­τε νόμι­μο εισι­τή­ριο; Φυσι­κά και όχι. Άρα οι εφο­πλι­στές και οι αερο­πλα­νά­δες πλη­ρώ­νουν τους φόρους τους κανο­νι­κά, ε; Καμ­μιά αντίρ­ρη­ση. Μόνο που τα «κανο­νι­κά» τους είναι ψίχου­λα μπρο­στά στα «κανο­νι­κά» των μού­τσων τους ή των αερο­συ­νο­δών τους.

Κι ακό­μη, μήπως κάνα­τε ποτέ οποιο­δή­πο­τε αλι­σβε­ρί­σι με οποια­δή­πο­τε τρά­πε­ζα δίχως να σας κόψουν χαρ­τί; Οπωσ­δή­πο­τε όχι. Άρα οι τρά­πε­ζες δηλώ­νουν και την τελευ­ταία τους δεκά­ρα και, συνε­πώς, πλη­ρώ­νουν τους φόρους τους κανο­νι­κά, έτσι; Χμμμ… Λογι­κά, εδώ πρέ­πει να γελά­σου­με αλλά η φάση δεν βγά­ζει γέλιο.

Να σας θυμί­σω τον ντό­ρο που γίνε­ται κάθε τόσο με τα εισο­δή­μα­τα που δηλώ­νουν κάποιοι καλ­λι­τέ­χνες; Για παρά­δειγ­μα, θυμά­στε πόση φασα­ρία έγι­νε κάπο­τε στα κανά­λια επει­δή η Βίσ­ση δήλω­νε πεντα­ρο­δε­κά­ρες; Ε, λοι­πόν, η Αννού­λα δεν έκα­νε καμ­μιά φορο­δια­φυ­γή και ήταν απο­λύ­τως νόμι­μη. Μόνο που δεν είναι τόσο χαζή ώστε να τρα­γου­δά­ει ως Αννού­λα σκέ­τη. Όπως κι ο Πρε­τε­ντέ­ρης δεν είναι τόσο χαζός ώστε να λέει τις παπα­ριές του ως Πρε­τε­ντέ­ρης σκέ­τος. Έχουν στή­σει από μια εται­ρεία ο καθέ­νας κι έτσι η μεν Αννού­λα τρα­γου­δά­ει ως «Αννού­λα ΟΕ» ο δε Πρε­τε­ντέ­ρης παπα­ρί­ζει ως «Πρε­τε­ντέ­ρης ΕΠΕ». Βλέ­πε­τε, ως εται­ρεί­ες φορο­λο­γού­νται με 26% ενώ σκέ­τοι θα φτά­να­νε 45%.

Κάπο­τε, μάλι­στα, οι ομόρ­ρυθ­μες κι οι ετε­ρόρ­ρυθ­μες εται­ρεί­ες φορο­λο­γού­νταν με 20% ενώ οι ατο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις με 26%. Κάποια στιγ­μή, κατά­λα­βαν τον παρα­λο­γι­σμό στο υπουρ­γείο κι ανέ­βα­σαν κι αυτών των εται­ρειών τον φόρο στο 26%. Μόνο που ομόρ­ρυθ­μες κι ετε­ρόρ­ρυθ­μες εται­ρεί­ες στή­νουν οι ψιλο­ά­σχε­τοι. Οι πιο ψαγ­μέ­νοι στή­νουν ΕΠΕ και οι αφρά­τοι στή­νουν Ανώ­νυ­μες. Και ο φόρος των Ανω­νύ­μων μπο­ρεί να πέσει ακό­μη και στο 10%, την ώρα που ο φόρος του κάθε μισθω­τού μπο­ρεί να καβαν­τζά­ρει και το τετραπλάσιο…

Συνε­πώς, όλο αυτό το ντα­βα­ντού­ρι περί φορο­δια­φυ­γής δεν ακου­μπά­ει καν εκεί­νους που κονο­μά­νε χοντρά. Όλοι αυτοί κόβουν απο­δεί­ξεις κανο­νι­κά. Δεν είναι ηλί­θιοι οι άνθρω­ποι. Αφού μπο­ρούν να γλι­τώ­σουν φόρους νόμι­μα (και ηθι­κά, μη σου πω), για­τί να παρα­νο­μή­σουν; Κι αν κάποια στιγ­μή θεω­ρή­σουν ότι ακό­μη κι έτσι πλη­ρώ­νουν πολ­λά, στή­νου­νε και μια οφ-σορ και καθα­ρί­ζου­νε. Νόμι­μα πάντα! Κι άιντε τώρα εσύ να με πεί­σεις ότι για τα χάλια μας φταί­ει το δίχως από­δει­ξη κου­λού­ρι τού κυρ-Μήτσου…

koulouri2

Ας γυρί­σου­με, όμως, στο θέμα των απο­δεί­ξε­ων. Προ­σω­πι­κά, όπο­τε ψωνί­ζω, επι­μέ­νω φορ­τι­κά να ΜΗ μου κόψουν από­δει­ξη! Όχι επει­δή μισώ το κρά­τος ούτε επει­δή νομί­ζω βλα­κω­δώς ότι έτσι κάνω επα­νά­στα­ση. Δεν θέλω να μου κόβουν από­δει­ξη επει­δή θέλω να βοη­θή­σω την… εθνι­κή οικο­νο­μία! Γελά­τε; Προσέξτε:

Εγώ, φίλε ανα­γνώ­στη, είμαι λογι­στής. Ας πού­με ότι εσύ είσαι ηλε­κτρο­λό­γος κι ας πού­με, επί­σης, ότι το έχου­με κι οι δυο χούι να είμα­στε νόμι­μοι. Έρχε­σαι, λοι­πόν, να σου φτιά­ξω την δήλω­ση και σου παίρ­νω 100 ευρώ με κανο­νι­κή και νόμι­μη από­δει­ξη. Απ’ αυτό το κατο­στά­ρι­κο, δίνω αμέ­σως 18,70 για ΦΠΑ. Από τα υπό­λοι­πα 81,30 θα μου πάρει το κρά­τος, ως φόρο ένα 26%, δηλα­δή άλλα 21,14. Δηλα­δή, από το κατο­στα­ρι­κά­κι σου, εμέ­να θα μου μεί­νει σχε­δόν ένα εξηντάρι.

Την επό­με­νη μέρα, σε καλώ σπί­τι μου να μου φτιά­ξεις τα ηλε­κτρι­κά. Η δου­λειά σου κάνει 100 ευρώ και μου εκδί­δεις νόμι­μη από­δει­ξη  κι εσύ. Φυσι­κά, το κρά­τος θα πάρει κι από σένα 39,84 ευρώ και θα σου μεί­νει κι εσέ­να ένα εξη­ντά­ρι. Πήρες χαμπά­ρι τι έγι­νε τώρα; Κανο­νι­κά, αφού δου­λέ­ψα­με ο ένας για τον άλλο, θα έπρε­πε να ήμα­σταν «ίσα βάρ­κα, ίσα νερά» αλλά, επει­δή δου­λέ­ψα­με και οι δυο νόμι­μα, το κρά­τος μάς πήρε 80 ευρώ από το κατο­στά­ρι­κο που κάνα­με βόλ­τα μετα­ξύ μας!

Βέβαια, αν αυτό το ογδο­ντά­ρι ξανα­γυρ­νού­σε σε μας εμμέ­σως (μέσω παρο­χών υγεί­ας, παι­δεί­ας, συντά­ξε­ων κλπ κλπ) δεν θα το κου­βε­ντιά­ζα­με. Το πρό­βλη­μα είναι ότι το ογδο­ντά­ρι μας θα κατα­λή­ξει (του­λά­χι­στον, κατά το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό του) στις τσέ­πες δανει­στών ως τοκο­χρε­ο­λύ­σιο, βιο­μη­χά­νων ως επι­δό­τη­ση, εργο­λά­βων ως αρπα­χτή κλπ.

Να, λοι­πόν, για­τί επι­μέ­νω να ΜΗ μου κόβουν απο­δεί­ξεις. Επει­δή έτσι κάθε κατο­στά­ρι­κο που πλη­ρώ­νω, εξα­κο­λου­θεί να κυκλο­φο­ρεί στην αγο­ρά ως κατο­στά­ρι­κο και δεν γίνε­ται εξη­ντά­ρι. Επει­δή δεν θέλω να προ­σφέ­ρω σαρα­ντά­ρια σε κάποιους που θα τα πιουν «εις υγεί­αν των κορόι­δων». Κι επει­δή είμαι σίγου­ρος ότι για τα χάλια μας δεν φταί­νε στο παρα­μι­κρό τα κου­λού­ρια Θεσ­σα­λο­νί­κης του κυρ-Μήτσου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο