Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κουτσούμπας για τις κινητοποιήσεις ενάντια στη χρήση μάσκας και τις τοποθετήσεις των κομμάτων 

Στην ομι­λία στου στη Βου­λή για την παν­δη­μία, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στη χρή­ση μάσκας και τις τοπο­θε­τή­σεις των κομ­μά­των. Συγκε­κρι­μέ­να, ανέφερε:

«Ξέρε­τε πολύ καλά πως αν παίρ­να­τε έγκαι­ρα όλα αυτά τα μέτρα στα σχο­λεία ούτε μεγά­λη ανη­συ­χία και φόβος υπήρ­χε, αλλά θα κλεί­να­τε και την πόρ­τα σε διά­φο­ρες τέτοιες θεω­ρί­ες συνω­μο­σιο­λο­γί­ας, που έλε­γα πριν, στον ανορ­θο­λο­γι­σμό που στα σχο­λεία μπο­ρεί να εμφα­νι­στούν με το “όχι στη μάσκα” και τις πρό­σφα­τες κινη­το­ποι­ή­σεις που είδα­με και θα βλέ­που­με και από τα κανάλια.

Και με την ευκαι­ρία: Μαζέψ­τε τα στε­λέ­χη σας, ακό­μα και υπουρ­γούς σας, που κάνουν προ­βο­κα­τό­ρι­κες αναρ­τή­σεις, όπως ο κ. Αδ. Γεωρ­γιά­δης, που έχουν το θρά­σος να βάζουν στο ίδιο τσου­βά­λι το “όχι στη μάσκα” με το “ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ, ΟΧΙ στην ΕΕ” και άλλα ζητή­μα­τα, πολι­τι­κά ζητή­μα­τα. Από πού κι ως πού μπαί­νει στο ίδιο τσου­βά­λι ο ανορ­θο­λο­γι­σμός, ο απο­προ­σα­να­το­λι­σμός, η συνω­μο­σιο­λο­γία με συγκε­κρι­μέ­νες πολι­τι­κές θέσεις, είτε συμ­φω­νεί κανείς με αυτές είτε διαφωνεί;

Και στο ίδιο λάθος έπε­σε σήμε­ρα και η κα πρό­ε­δρος του ΚΙΝΑΛ, η κα Γεν­νη­μα­τά, που το συνέ­δε­σε με την πάλη ενά­ντια στα μνη­μό­νια. Βέβαια, κάπως το μπουρ­δού­κλω­σε μετά και το διόρ­θω­σε στη συνέ­χεια, αλλά το έμπλεξε.

Δεν είναι έτσι, κύριοι!

Φυσι­κά, θα σας πω και το εξής: Δεν το κάνε­τε τυχαία αυτό. Θέλε­τε να υπερ­προ­βάλ­λε­τε τέτοιου είδους κινη­το­ποι­ή­σεις ‑που ούτε βέβαια πάρα πολύ μαζι­κές είναι και στις οποί­ες συμ­με­τέ­χει εδώ που τα λέμε κυρί­ως δικός σας κόσμος, αυτός που κινεί­ται πέριξ της ΝΔ, της δεξιάς, της ακρο­δε­ξιάς και πάει λέγο­ντας- για να κρύ­ψε­τε τις πραγ­μα­τι­κές και γνή­σιες διεκ­δι­κή­σεις γονιών, εκπαι­δευ­τι­κών, μαθη­τών, που εκτός των άλλων έχουν και μέτω­πο στον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό, τον ανορ­θο­λο­γι­σμό και να ενο­χο­ποι­ή­σε­τε με αυτόν τον τρό­πο το ίδιο το λαϊ­κό κίνη­μα, δηλα­δή τους αγώ­νες, τους ανθρώ­πους που διεκ­δι­κούν σωστά και ρεα­λι­στι­κά αιτήματα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο