Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα ‑αναρωτιούνται οι αστοί: Ισχύει ότι νίκησε τον κορονοϊό;

Ενώ ο Covid σαρώ­νει απο­δια­λύ­ο­ντας τα λεί­ψα­να των ‑κατ’ ευφη­μι­σμό «δημό­σιων» συστη­μά­των υγεί­ας του καπι­τα­λι­σμού (~300.000.000 κρού­σμα­τα με ~5.500.000 νεκρούς τη στιγ­μή που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές) τα διε­θνή και ντό­πια αστι­κά ΜΜΕ θυμή­θη­καν την Κούβα.

Στη χώρα μας, μετά τα “ΝΕΑ” — in.gr κά.,  το news24‑7.gr ασχο­λή­θη­κε κι αυτό με το νησί της επα­νά­στα­σης: ευθύς εξαρ­χής να τονί­σου­με πως όλες αυτές οι προ­σεγ­γί­σεις, με «μισές» αλή­θειες στέ­κο­νται σε στα­τι­στι­κά και νού­με­ρα ‑συχνά παρελ­κυ­στι­κά, απο­κρύ­πτο­ντας το κύριο, δηλ. πως πρό­κει­ται για εκεί­νη την κόκ­κι­νη κουκ­κί­δα στον παγκό­σμιο χάρ­τη που κάνει τη δια­φο­ρά. Μια φτω­χή τρι­το­κο­σμι­κή χώρα δίνει μαθή­μα­τα επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας, ιατρι­κής, φαρ­μα­κο­λο­γί­ας, καθο­λι­κής δωρε­άν προ­στα­σί­ας της υγεί­ας του λαού, διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης

Cuba Covid news 24_7news247.gr

Το υγειονομικό στοίχημα της Κούβας, η προτεραιοποίηση της υγείας έναντι του τουρισμού και ο αντίκτυπος στην εγχώρια οικονομία.

Η Κού­βα γρά­φει το news24‑7 είναι μια χώρα 11,33 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων και από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχει κατα­γρά­ψει 966.942 κρού­σμα­τα, με μόνο 8.324 θανά­τους, ενώ 956.792 άνθρω­ποι έχουν αναρ­ρώ­σει (αλη­θές)


info Ατέχνως“Μανούλες” ψευτιάς – παραπληροφόρησης τα αστικά ΜΜΕ για το νησί της επανάστασης


(news24‑7.gr)
Στις 2 Ιανουα­ρί­ου κατέ­γρα­ψε 469 νέα κρού­σμα­τα, που απο­τε­λούν ρεκόρ από τις 7 Νοεμ­βρί­ου όταν είχε κατα­γρά­ψει 483. Μέσα στον Δεκέμ­βριο κατέ­γρα­ψε μόλις 7 θανά­τους. Στις 2 Ιανουα­ρί­ου, ανα­κοί­νω­σε έναν θάνα­το από covid-19. Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι μόλις 19.

Θα έλε­γε κανείς πως την ώρα που ο πλα­νή­της δίνει “μάχη” με τη μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον προ­σπα­θώ­ντας να τιθα­σεύ­σει τη Δέλ­τα, η Κού­βα έχει νική­σει τον κορο­νο­ϊό. Πόσο αλή­θεια είναι αυτό;

Η ουσία είναι πως το νησί έχει εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη της τάξης του 90%. Συνο­λι­κά έχουν εμβο­λια­στεί 9,5 εκα­τομ­μύ­ρια από το σύνο­λο των 11,33 εκα­τομ­μυ­ρί­ων με τα κου­βα­νι­κής κατα­σκευ­ής σκευά­σμα­τα Abdala, Soberana-02 και Soberana Plus.

Ακό­μη, δύο περί­που εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κων έχουν λάβει τρί­τη ενι­σχυ­τι­κή δόση. Στις ευά­λω­τες ομά­δες η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη φτά­νει στο 99,8%, καθώς τέθη­καν σε από­λυ­τη προ­τε­ραιο­ποί­η­ση. Επί­σης, η Κού­βα έχει ανα­κοι­νώ­σει μόλις 44 κρού­σμα­τα από τη παραλ­λα­γή Όμι­κρον.

“Εμπάρ­γκο” μέσα στο εμπάρ­γκο (σσ. ;;)

Τα σύνο­ρα έκλει­σαν εν μέρει από τα τέλη Μαρ­τί­ου 2020  και πραγ­μα­το­ποιού­νταν συγκε­κρι­μέ­νες πτή­σεις τσάρ­τερ προς τα του­ρι­στι­κά θέρε­τρα (σσ. αυτό δεν ισχύ­ει ‑με τον παρα­πλα­νη­τι­κό όρο “εν μέρει”, παρα­πέ­μπει στο γενι­κώς), ενώ πριν τις 15 Νοε-2021, όταν και άνοι­ξαν πλή­ρως, η Αβά­να απαι­τού­σε από τους ξένους επι­σκέ­πτες να έχουν υπο­βλη­θεί σε μορια­κό τεστ πριν από την ανα­χώ­ρη­σή τους, να κάνουν ξανά τεστ κατά την άφι­ξή τους (κλπ. κλπ)

(…)

Στα νέα πρω­τό­κολ­λα, περι­λαμ­βά­νε­ται το αυξη­μέ­νο testing, ενώ για ταξι­διώ­τες από συγκε­κρι­μέ­νες χώρες προ­στέ­θη­κε υπο­χρε­ω­τι­κό διπλό PCR λόγω της Όμικρον.

Μια φωτο 1000 λέξεις

Στη συνέ­χεια ‑ξαφ­νι­κά, γίνε­ται ευρεία ανα­φο­ρά (σσ. τώρα το θυμή­θη­καν ‑έχει παρέλ­θει ένα 6/μηνο) στις “μεγά­λες αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις” …, “με την Αβά­να να υπο­στη­ρί­ζει ότι οργα­νώ­θη­καν από την Ουά­σινγ­κτον” (στο γνω­στό ψευ­δε­πί­γρα­φο μοτί­βο που όλη η ΕΕ προ­σέγ­γι­σε το θέμα), διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως “είναι ‑πάντως εγγε­νές χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως οι δια­δη­λώ­σεις …δεν είχαν αντιεμ­βο­λια­στι­κό χαρα­κτή­ρα όπως σε πολ­λά δυτι­κά κρά­τη, αλλά καθα­ρά ακτιβιστικό).

Πρόγραμμα εμβολιασμού

Συνο­λι­κά, η Κού­βα απο­φά­σι­σε να επεν­δύ­σει στα δικά της εμβό­λια (Abdala, Soberana-02 και Soberana Plus)  αντί να τα περι­μέ­νει ‑με τη θηλιά στο λαι­μό από την COVAX, … οι επι­κρι­τές (σσ. ;;) έχουν κατη­γο­ρή­σει την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας και τους ερευ­νη­τές ότι δεν είναι δια­φα­νείς με τα δεδο­μέ­να απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας των εμβο­λί­ων τους.

Ακο­λού­θη­σε όμως ένα “ράλι” εμβο­λια­σμών, με τον κόσμο να ακο­λου­θεί τις κυβερ­νη­τι­κές καμπά­νιες, και μέσα σε λίγους μήνες να φτά­νου­με αρχι­κά σε ποσο­στό κάλυ­ψης του 81%, σε κατοί­κους άνω των 2 ετών. Από τον Οκτώ­βριο, το κου­βα­νι­κό πρό­γραμ­μα έχει εφαρ­μο­γή και στα νήπια.

Συνο­πτι­κά, η χώρα επέ­λε­ξε να προ­τε­ραιο­ποι­ή­σει τη δημό­σια υγεία και όταν θωρα­κί­στη­κε σχε­δόν πλή­ρως, άνοι­ξε και τα σύνο­ρά της  και στα πλαί­σια της προ­τε­ραιο­ποί­η­σης της δημό­σιας υγεί­ας είναι και τα δωρε­άν τεστ προς τον εγχώ­ριο πληθυσμό.
(σσ.)

Προ­σέξ­τε! “επέ­λε­ξε να…” λες και αυτό -το δημό­σιο δωρε­άν και καθο­λι­κό σύστη­μα υγεί­ας της Κού­βας  έγι­νε σήμε­ρα, ξαφ­νι­κά και από το που­θε­νά, σαν επι­λο­γή της στιγ­μήςπρο­κει­μέ­νου να σωθεί ο του­ρι­σμός και δεν ισχύ­ει επί 62+ συνα­πτά έτη)

Παρα­κά­τω παρα­δέ­χο­νται το προ­φα­νές ‑γνω­στό τοις πάσι, που εμφα­νί­ζουν ως δευ­τε­ρεύ­ον … “τα κου­βα­νι­κής παρα­γω­γής εμβό­λια είναι πολύ οικο­νο­μι­κά, χωρίς δια­κρά­τη­ση πατέ­ντας, δε χρειά­ζο­νται απαι­τη­τι­κή κατά­ψυ­ξη, με την “μπη­χτή” πως (δήθεν) “θεω­ρού­νται ως μια εναλ­λα­κτι­κή λύση για χώρες που έχουν μεί­νει πίσω σε προ­μή­θειες σκευα­σμά­των, στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, την Αφρι­κή και την Ασία.

Σημειώ­νε­ται πως η Κού­βα ανέ­πτυ­ξε το πρώ­το εμβό­λιο για τη μηνιγ­γι­τι­δο­κοκ­κι­κή νόσο τύπου Β στον κόσμο τη δεκα­ε­τία του 1980, επί­σης, ένα κου­βα­νι­κό εμβό­λιο για την πρό­λη­ψη του καρ­κί­νου του πνεύ­μο­να, το CIMAvax-EGF, υπο­βάλ­λε­ται επί του παρό­ντος σε δοκι­μές εγκε­κρι­μέ­νες από την Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων στις ΗΠΑ.
(…)

Το επό­με­νο βήμα για τη Κού­βα θεω­ρεί­ται αρκού­ντως αισιό­δο­ξο. Κανείς δεν μπο­ρεί να πει πως “νίκη­σε” τον κορο­νο­ϊό, ωστό­σο θα βγει στη του­ρι­στι­κή αγο­ρά ως ένας “ασφα­λής προ­ο­ρι­σμός”, ενώ παράλ­λη­λα επεν­δύ­ει στη διά­θε­ση των δικών της εμβο­λί­ων με όχη­μά της την αυξη­μέ­νη εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη εντός των συνό­ρων, αλλά και την εγχώ­ρια παρα­γω­γή που συνε­πά­γε­ται και σχε­τι­κή αφθονία.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό, πως αυτή τη στιγ­μή δε χρειά­ζε­ται έλεγ­χος υγειο­νο­μι­κών πιστο­ποι­η­τι­κών για να μπει κανείς σε μπαρ και εστια­τό­ρια, μιας και η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των κατοί­κων είναι εμβο­λια­σμέ­νοι, οι του­ρί­στες ελεγ­μέ­νοι και η Όμι­κρον ακό­μη περιο­ρι­σμέ­νη με αυστη­ρή ιχνη­λά­τη­ση (κλπ. κλπ)

Για όποιον ενδια­φέ­ρε­ται ‑αν και δεν αξί­ζει τον κόπο, μπο­ρεί να δει όλο το ‑παρελ­κυ­στι­κό αυτό άρθρο στην πηγή του.

Αντ’ αυτού προτείνουμε:

🇨🇺  Υπο­κλί­νο­νται φίλοι, εχθροί και “φίλοι” στο «θαύ­μα» της Αβάνας
🇨🇺 Κανέ­νας θάνα­τος από Covid στην Κού­βα το τελευ­ταίο διάστημα
🇨🇺 ΚΟΥΒΑ: Στο κενό και το νέο προ­βο­κα­τό­ρι­κο σχέ­διο των ιμπεριαλιστών
🇨🇺 Η Κού­βα δεν είναι μόνη της! Με την αλλη­λεγ­γύη των λαών θα νική­σει! – ¡Hasta la Victoria Siempre!
🇨🇺 Αντι­μέ­τω­πη με το νέο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σχέ­διο των ΗΠΑ η Κού­βα- Οι αρχές θα επι­βά­λουν το νόμο φτά­νο­ντας στους υπο­κι­νη­τές και τους διοργανωτές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο