Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Απρίλιος, ο χειρότερος μήνας της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο νησί

Η Κού­βα έκλει­σε τον Απρί­λιο, τον χει­ρό­τε­ρο μήνα που έχει βιώ­σει αφό­του εκδη­λώ­θη­κε στην επι­κρά­τειά της η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού, με 1.046 κρού­σμα­τα του SARS-CoV‑2 και 12 θανά­τους εξαι­τί­ας της COVID-19 σε 24 ώρες, αριθ­μούς που αύξη­σαν τον απο­λο­γι­σμό μέχρι εδώ στη νήσο της Καραϊ­βι­κής σε 644 νεκρούς επί συνό­λου 106.707 μολύν­σε­ων, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της χώρας χθες Παρα­σκευή (Στην Ελλά­δα με τον ίδιο πλη­θυ­σμό περί­που, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 345.033 και οι νεκροί σε 10.381).

Τον περα­σμέ­νο μήνα επι­βε­βαιώ­θη­καν εργα­στη­ρια­κά 30.431 μολύν­σεις, 4.655 περισ­σό­τε­ρες απ’ ό,τι τον Μάρ­τιο, ενώ κατα­γρά­φη­καν 219 θάνα­τοι, υπερ­δι­πλά­σιοι από τους 101 του Μαρ­τί­ου, σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα δεδομένα.

Η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση επι­δει­νώ­θη­κε αντί να βελ­τιω­θεί, συνό­ψι­σε ο επι­κε­φα­λής επι­δη­μιο­λό­γος του κου­βα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, ο Φραν­σί­σκο Ντουράν.

Η Αβά­να – 675 κρού­σμα­τα σε 24 ώρες – παρα­μέ­νει το επί­κε­ντρο της επι­δη­μί­ας στη χώρα. Ο δεί­κτης επί­πτω­σης στην πρω­τεύ­ου­σα και τα περί­χω­ρά της, που έχει φθά­σει τα 440,1 κρού­σμα­τα ανά 100.000 κατοί­κους, παρα­μέ­νει ο υψη­λό­τε­ρος στην Κούβα.

Η χώρα έχει βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με νέο κύμα της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού από τον Ιανουά­ριο. Μολα­ταύ­τα, ο δεί­κτης των θανά­των εξαι­τί­ας της COVID-19 κατά κεφα­λήν στη χώρα παρα­μέ­νει πολύ κάτω από τον παγκό­σμιο μέσο όρο, ενώ η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση δεν συγκρί­νε­ται με αυτή σε άλλα κρά­τη της περι­φέ­ρειας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊβικής.

Στην Αβά­να, το υπουρ­γείο Υγεί­ας προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για την έναρ­ξη εκστρα­τεί­ας μαζι­κής ανο­σο­ποί­η­σης με την αξιο­ποί­η­ση δύο υπο­ψή­φιων εμβο­λί­ων που ανα­πτύ­χθη­καν εγχω­ρί­ως. Ήδη βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη εμβο­λια­σμοί μελών του ιατρι­κού και υγειο­νο­μι­κού προσωπικού.

Τα δύο υπο­ψή­φια εμβό­λια, το Soberana 2 και το Abdala, βρί­σκο­νται στην 3η φάση των κλι­νι­κών δοκι­μών, η οποία ανα­μέ­νε­ται να έχει ολο­κλη­ρω­θεί σύντο­μα. Άλλα υπο­ψή­φια εμβό­λια βρί­σκο­νται σε διά­φο­ρα στά­δια μελέ­της και δοκι­μών. Eπί­τευγ­μα μονα­δι­κό για μια μικρή χώρα που επί δεκα­ε­τί­ες υφί­σται το φονι­κό εμπάρ­γκο των ΗΑ και των συμ­μά­χων τους.

Ταυ­τό­χρο­να μπρι­γά­δες Κου­βα­νών για­τρών προ­σφέ­ραν και προ­σφέ­ρουν τις πολύ­τι­μες υπη­ρε­σί­ες τους σε δεκά­δες χώρες ανά τον κόσμο που μαστί­ζο­νται από την παν­δη­μία (Από την Ιτα­λία μέχρι το Μεξι­κό και από την Κίνα μέχρι σε χώρες τις Αφρικής).

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο