Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga

Η σφο­δρή έκρη­ξη, που κατέ­στρε­ψε μερι­κώς χθες το ξενο­δο­χείο Saratoga, στο κέντρο της Αβά­νας, προ­κά­λε­σε τον θάνα­το του­λά­χι­στον 25 ανθρώ­πων, μετα­ξύ αυτών μιας Ισπα­νί­δας του­ρί­στριας, σύμ­φω­να με έναν νέο επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό, που δόθη­κε σήμε­ρα στη δημοσιότητα.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Ο προη­γού­με­νος απο­λο­γι­σμός, που ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες το βρά­δι, έκα­νε λόγο για 22 νεκρούς και πάνω από 50 τραυ­μα­τί­ες σε αυτήν την έκρη­ξη, που οφεί­λε­ται πιθα­νόν σε διαρ­ροή αερί­ου, όμως η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε σήμε­ρα το πρωί ότι ο αριθ­μός των νεκρών ανέρ­χε­ται σε 25.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

«Τρα­γι­κά νέα μας έρχο­νται από την Κού­βα», έγρα­ψε σε τουίτ ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπα­νί­ας Πέδρο Σάντσεθ.

«Μια Ισπα­νί­δα του­ρί­στρια σκο­τώ­θη­κε και ένας ακό­μη Ισπα­νός πολί­της τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά μετά την έκρη­ξη στο ξενο­δο­χείο Saratoga. Εκφρά­ζου­με τη συμπό­νοιά μας στις οικο­γέ­νειες, στα θύμα­τα και στους τραυ­μα­τί­ες. Επί­σης, τη συμπα­ρά­στα­σή μας στον κου­βα­νι­κό λαό».

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Οι Κου­βα­νοί δια­σώ­στες συνε­χί­ζουν σήμε­ρα τις έρευ­νες στα συντρίμ­μια του πολυ­τε­λούς ξενο­δο­χεί­ου, με την ελπί­δα να βρουν επι­ζώ­ντες, μετέ­δω­σε ένας δημο­σιο­γρά­φος του AFP. Οι έρευ­νες επι­κε­ντρώ­νο­νται στο εσω­τε­ρι­κό του κτι­ρί­ου και το υπό­γειο, μετέ­δω­σε το κρα­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο.

«Ό,τι συνέ­βη είναι πολύ λυπη­ρό. Η κατα­στρο­φή, ιδί­ως η απώ­λεια ανθρω­πί­νων ζωών και επί­σης οι τραυ­μα­τί­ες, όμως για μία ακό­μη φορά θέλω να υπο­γραμ­μί­σω την ταχύ­τη­τα με την οποία ο πλη­θυ­σμός και οι θεσμοί κινη­το­ποι­ή­θη­καν», έγρα­ψε στο Twitter ο πρό­ε­δρος Μιγκέλ Ντί­ας-Κανέλ.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Εμβλη­μα­τι­κό κτί­ριο της Αβά­νας, με την πρά­σι­νη πρό­σο­ψή του, το ξενο­δο­χείο, όπου πραγ­μα­το­ποιού­νταν εργα­σί­ες ανα­καί­νι­σης, ήταν κλει­στό εδώ και δύο χρό­νια στους τουρίστες.

Στο εσω­τε­ρι­κό του βρί­σκο­νταν μονά­χα εργά­τες και υπάλ­λη­λοι, που προ­ε­τοί­μα­ζαν την επα­να­λει­τουρ­γία του, η οποία είχε προ­βλε­φθεί για τις 10 Μαΐου.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Οι τέσ­σε­ρις πρώ­τοι όρο­φοι του ξενο­δο­χεί­ου Saratoga, που ήταν 5 αστέ­ρων και ήταν γνω­στό καθώς είχε φιλο­ξε­νή­σει δια­ση­μό­τη­τες, όπως ο Μικ Τζά­γκερ, η Μπι­γιον­σέ και η Μαντό­να, ισο­πε­δώ­θη­καν από την έκρη­ξη, η οποία σημειώ­θη­κε χθες γύρω στις 1100 το πρωί τοπι­κή ώρα. 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο