Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Δεν θα επιτραπεί η κερδοσκοπία στις τιμές! |+ Βίντεο|

Όπως έγκαι­ρα (αρχές Δεκέμ­βρη 2020) και ανα­λυ­τι­κά ενη­μέ­ρω­σε το Ατέ­χνως, από 1–1‑2021 ξεκί­νη­σε στην Κού­βα ένα «σύστη­μα προ­σαρ­μο­γών» του νομί­σμα­τός της στην πραγ­μα­τι­κή οικο­νο­μία, με μέτρα και ελέγ­χους για την απο­φυ­γή –στο μέτρο του δυνα­τού, φαι­νό­με­νων κερδοσκοπίας.

Ήδη έγι­ναν ανα­φο­ρές –από την πρώ­τη στιγ­μή, σε «παι­χνί­δια» με τις τιμές και κατα­χρη­στι­κές πρα­κτι­κές κάποιων.
Η Granma ανα­φέ­ρε­ται στα πρό­στι­μα της περιο­χής  Villa Clara, όπου από την 1η Δεκέμ­βρη του περα­σμέ­νου έτους (πριν δηλ. μπουν σε εφαρ­μο­γή τα νέα μέτρα), μέχρι τις 19 Ιανουα­ρί­ου, ήταν 1.191.105 πέσος (~50.000$) ποσό που «αντι­κα­το­πτρί­ζει τον υψη­λό αριθ­μό παρα­βα­τών αλλά και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του σώμα­τος επι­θε­ω­ρη­τών σε αυτήν την περιο­χή».

ℹ️  Κατά την περί­ο­δο αυτή, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λι­κά 4.879 επι­θε­ω­ρή­σεις σε κρα­τι­κές γεωρ­γι­κές αγο­ρές, γεωρ­γι­κά κατα­στή­μα­τα, μονά­δες εμπο­ρί­ου και εστί­α­σης, αρτο­ποιεία, κέντρα υγεί­ας και εκπαί­δευ­σης, κατα­στή­μα­τα TRD και Cimex (δεί­τε και εδώ), αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι εργα­ζό­με­νοι, παρά­νο­μοι – πλα­νό­διοι πωλη­τές και άλλοι οικο­νο­μι­κοί παρά­γο­ντες, στους οποί­ους κατα­γρά­φη­καν  περισ­σό­τε­ρες από 5.000 παρα­βά­σεις, οι περισ­σό­τε­ρες από αυτές για παρα­βί­α­ση τιμών και τιμολογήσεων.

😡

CUC CUP CIMEX

Πλη­ρώ­νεις σε CUC, ρέστα CUP

Σύμ­φω­να με τον Iril Trujillo Álvarez, διευ­θυ­ντή της Dirección Integral de Supervisión (dis) στη Villa Clara, μετα­ξύ των κυριό­τε­ρων παρα­βά­σε­ων ήταν η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση ευκο­λό­πι­στων, που δεν είχαν τιμο­κα­τά­λο­γο, εξα­πά­τη­ση των κατα­να­λω­τών, αυθαί­ρε­τες μετα­βο­λές της αξί­ας των εμπο­ρευ­μά­των και «κακή εφαρ­μο­γή κανο­νι­σμών κατα­νά­λω­σης», μετα­ξύ άλλων.
31 παρα­βά­τες έχουν επί­σης διω­χθεί για τα εγκλή­μα­τα παρά­νο­μης οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, της εξά­πλω­σης επι­δη­μί­ας, της κατά­χρη­σης και της εξα­πά­τη­σης των κατα­να­λω­τών κλπ.
Επι­πλέ­ον, αφαι­ρέ­θη­καν 81 άδειες (αυτα­πα­σχό­λη­σης), οι περισ­σό­τε­ρες από αυτές στον τομέα της εστί­α­σης, στο εμπό­ριο και μετα­φο­ρείς (taxi κλπ).


Πηγή -|Freddy Pérez Cabrera | [email protected]|-
Φωτο κεφα­λί­δας Osval
(λεζά­ντα |-από χέρι σε χέρι, όπως σε μια  αλυσίδα, 
οι τιμές πολλαπλασιάζονται
προς όφε­λος ορι­σμέ­νων και εις βάρος άλλων-|
Δεί­τε και |> Κού­βα 2019: Οικο­νο­μι­κές προκλήσεις

info Ατέχνως

Μετά τις ανα­τρο­πές στις πρώ­ην σοσια­λι­στι­κές χώρες (και επο­μέ­νως κατάρ­γη­σης της για 30 χρό­νια ομπρέ­λας προ­στα­σί­ας του νησιού της επα­νά­στα­σης) έγι­ναν αρκε­τές προ­σπά­θειες παρέμ­βα­σης στο θεσμό του διπλού νομι­σμα­τι­κού συστή­μα­τος –χωρίς «ακρό­τη­τες» (δηλ. ορι­στι­κή και άπαξ δια παντός από­συρ­ση του «μετα­τρέ­ψι­μου πέσο», το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­ται από τους του­ρί­στες –ενι­σχύ­ο­ντας μετα­ξύ άλλων, όχι χωρίς παρε­νέρ­γειες,  τα συναλ­λαγ­μα­τι­κά απο­θέ­μα­τα).
Το μετα­τρέ­ψι­μο πέσο (CUC), άμε­σα συν­δε­ό­με­νο με το αμε­ρι­κα­νι­κό δολά­ριο, είχε πραγ­μα­τι­κή και πλα­σμα­τι­κή ισο­τι­μία (1 προς 1 για τις κρα­τι­κές εται­ρεί­ες, αλλά 24 πέσος = 1 CUC για τους πολί­τες τις επι­χει­ρή­σεις, αλλά και την πώλη­ση αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων σε ξενο­δο­χεία κλπ. ενώ το 2011 είχε δεχτεί και μια γερή υποτίμηση.

Μαγι­κές λύσεις στην οικο­νο­μία δεν υπάρ­χουν: τα μέτρα, που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγ­μή (σύντο­μα ελπί­ζου­με) θα εφαρ­μο­στούν με αυστη­ρό­τη­τα, από τη μια θα τονώ­σουν την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των εξα­γώ­γι­μων προ­ϊ­ό­ντων της Κού­βας χτυ­πώ­ντας παράλ­λη­λα τη δολ­λα­ριο­ποί­η­ση της οικο­νο­μί­ας, από την άλλη θα υπάρ­ξουν «παρά­πλευ­ρες απώ­λειες» δεδο­μέ­νου πως ένα μεγά­λο % του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού της χώρας απα­σχο­λεί­ται στον ιδιω­τι­κό τομέα (αυτα­πα­σχο­λού­με­νοι ή επι­λέ­γο­ντας –με την ελπί­δα πλου­τι­σμού τη «μαύ­ρη» αγο­ρά εργα­σί­ας) έχει θέσει εαυ­τόν εκτός της εμβέ­λειας δρά­σης των συγκε­κρι­μέ­νων και μεθο­δι­κών μέτρων στή­ρι­ξης της κυβέρ­νη­σης (αύξη­ση –πχ. μισθών και συντάξεων).
Θα υπάρ­ξουν σίγου­ρα και πλη­θω­ρι­στι­κές πιέσεις…

LOGO PART COM CUBANO.svg

Βέβαια αυτά συμ­βαί­νουν που; (και αυτό είναι το κύριο) όχι στην καπι­τα­λι­στι­κή ζού­γκλα της αγο­ράς αλλά στο νησί της επα­νά­στα­σης.
Έχου­με επο­μέ­νως κάθε λόγο να πιστεύ­ου­με πως θα ξεπε­ρά­σει και αυτό ‑τον ανα­γκαίο, σκό­πε­λο δια­νύ­ο­ντας πλέ­ον το ¡Año 62+ de la revolución 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο