Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Δύο υποψήφια εμβόλια για τον νέο κορονοϊό περνούν στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών τον Μάρτιο

Δύο κου­βα­νι­κά υπο­ψή­φια εμβό­λια για τον νέο κορο­νο­ϊό, τα οποία προ­κά­λε­σαν «ισχυ­ρή ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση», θα υπο­βλη­θούν σε κλι­νι­κές δοκι­μές 3ης φάσης από τον Μάρ­τιο, ανα­κοί­νω­σαν χθες Πέμ­πτη επι­στή­μο­νες αρμό­διοι για το εγχείρημα.

Τα δύο υπο­ψή­φια εμβό­λια, που έχουν βαπτι­στεί Soberana 2 και Abdala, «έδει­ξαν ότι είναι ασφα­λή» και εγγυώ­νται «ισχυ­ρή ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση ενα­ντί­ον της ασθέ­νειας» COVID-19, δήλω­σε στον Τύπο ο Εδουάρ­δο Μαρ­τί­νες, πρό­ε­δρος της BioCubaFarma, κρα­τι­κής εται­ρεί­ας του βιο­τε­χνο­λο­γι­κού και φαρ­μα­κευ­τι­κού τομέα.

Τα δύο υπο­ψή­φια εμβό­λια θα υπο­βλη­θούν σε κλι­νι­κή δοκι­μή 3ης φάσης από τον Μάρ­τιο, διευ­κρί­νι­σε ο κ. Μαρ­τί­νες κατά τη διάρ­κεια επί­σκε­ψής του σε δύο κέντρα παρα­γω­γής τους στην πρω­τεύ­ου­σα Αβάνα.

Ως εδώ, η σοσια­λι­στι­κή κυβέρ­νη­ση της νήσου έχει ανα­κοι­νώ­σει πως οι επι­στή­μο­νες εργά­ζο­νται πάνω σε τέσ­σε­ρα υπο­ψή­φια εμβόλια.

Το Αμπ­ντά­λα - η ονο­μα­σία που επε­λέ­γη παρα­πέ­μπει σ’ ένα ποί­η­μα του εθνι­κού ήρωα Χοσέ Μαρ­τί — είναι το ένα από τα δύο που έχουν σχε­δια­στεί από το Κέντρο Γενε­τι­κής Μηχα­νι­κής και Βιο­τε­χνο­λο­γί­ας (CIGB) της Κού­βας. Το Σομπε­ρά­να 2 αναπτύσ­σε­ται από το ινστι­τού­το εμβο­λια­σμού Finlay (IFV).

Στην κλι­νι­κή δοκι­μή 3ης φάσης του Σομπε­ρά­να 2 θα συμ­με­τά­σχουν 44.000 εθε­λο­ντές, διευ­κρί­νι­σε ο Βισέ­ντε Βέρες, πρό­ε­δρος του IFV. Δεν διευ­κρι­νί­στη­κε ο αριθ­μός των εθε­λο­ντών που θα πάρουν μέρος στην κλι­νι­κή δοκι­μή του Αμπντάλα.

Το νησί των 11,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων έχει κατα­γρά­ψει ως αυτό το στά­διο 312 θανά­τους εξαι­τί­ας της COVID-19 επί συνό­λου 47.566 επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των του SARS-CoV‑2. Πρό­κει­ται για αριθ­μούς πολύ χαμη­λό­τε­ρους από τις περισ­σό­τε­ρες άλλες χώρες της περι­φέ­ρειας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊβικής.

Πηγή: ΑΠΕ

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο