Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Επιχείρηση Θαύμα (Misión Milagro)

 Επι­μέ­λεια: Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Πάνω από 3 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι με προ­βλή­μα­τα όρα­σης βρή­καν περί­θαλ­ψη και είδαν το “φως” τους στα πλαί­σια της θαυ­μα­τουρ­γής επι­χεί­ρη­σης των Κου­βα­νών γιατρών.

Η Επι­χεί­ρη­ση ξεκί­νη­σε το 2004 μετά από συμ­φω­νία του Τσά­βες και του Φιντέλ Κάστρο. Οι Κου­βα­νοί το επέ­κτει­ναν σε όλη την Λ. Αμερική.

f0021753

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας εξαί­ρει την προ­σπά­θεια της Κού­βας παρα­θέ­το­ντας ότι σήμε­ρα στον κόσμο υπάρ­χουν 135 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα όρα­σης. 40 εκα­τομ­μύ­ρια έχουν χάσει το φως τους μη έχο­ντας την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα θερα­πεί­ας και πρόληψης.

Η τρο­με­ρή σε έκτα­ση και ανθρω­πι­σμό αυτή προ­σπά­θεια δεν προ­βάλ­λε­ται από τον διε­θνή αστι­κό τύπο. Η τερά­στια συμ­βο­λή της Κού­βας και του σοσια­λι­σμού στα θέμα­τα υγεί­ας και ανα­κού­φι­σης προ­βλη­μά­των των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των ανά τον κόσμο απο­κρύ­πτε­ται με επιμέλεια.

Η επι­χεί­ρη­ση έχει φτά­σει σε χώρες όπως παρα­δείγ­μα­τος χάριν η Ονδού­ρα που μια εγχεί­ρη­ση “καταρ­ρά­κτη” στα μάτια κοστί­ζει του­λά­χι­στον 3000 δολά­ρια. Σε μιά χώρα που ο μηνιαί­ος μισθός είναι στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση 600 δολά­ρια. Και όμως 100.000 φτω­χοί αγρό­τες εγχει­ρί­στη­καν στην Ονδού­ρα από τους Κου­βα­νούς τελεί­ως δωρε­άν. 650.000 άνθρω­ποι κιν­δυ­νεύ­ουν από τύφλω­ση στην Λ. Αμε­ρι­κή αν δεν υπο­βλη­θούν σε εγχεί­ρη­ση καταρ­ρά­κτη. Οι περισ­σό­τε­ροι δεν έχουν την οικο­νο­μι­κή ευχέ­ρεια. Η ανω­τε­ρό­τη­τα των Κου­βα­νών και τα υψη­λά ανθρω­πι­στι­κά αισθή­μα­τα που τους εμπνέ­ουν έφτα­σε στο σημείο πριν μερι­κά χρό­νια να εγχει­ρί­σουν και να σώσουν από τύφλω­ση τον βολι­βια­νό στρα­τιω­τι­κό που πήρε την εντο­λή και εκτέ­λε­σε τον Τσε Γκεβάρα.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο