Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Ετήσιες ζημιές 5,5 δις δολάρια προκαλεί το γενοκτονικό εμπάργκο των ΗΠΑ

Για το ψήφι­σμα που κατα­θέ­τει κάθε χρό­νο η Κού­βα στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, για την ανά­γκη άρσης του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού, εμπο­ρι­κού και οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού από τις ΗΠΑ, ενη­μέ­ρω­σε την Πέμ­πτη ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της, Μπρού­νο Ροντρί­γκες Παρί­για, εξη­γώ­ντας ότι λόγω των συν­θη­κών με την παν­δη­μία, η χώρα του θα το κατα­θέ­σει στον Οργα­νι­σμό στην 75η Σύνο­δο της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης, τον Μάη του 2021. Θυμί­ζου­με ότι πέρ­σι στη σχε­τι­κή ψηφο­φο­ρία συνά­ντη­σε για άλλη μια φορά, όπως συμ­βαί­νει τα τελευ­ταία 28 χρό­νια, τη στή­ρι­ξη της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας των χωρών του κόσμου, συγκε­κρι­μέ­να 187 (κατά ήταν μόνο οι ΗΠΑ, Ισρα­ήλ και Βρα­ζι­λία, ενώ απεί­χαν η Ουκρα­νία και η Κολομβία).

Οπως υπο­γράμ­μι­σε στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο Μπ. Παρί­για, ο απο­κλει­σμός μόνο για φέτος προ­κά­λε­σε ζημιές στη χώρα ύψους πάνω από 5,5 δισ. δολά­ρια, ποσό αυξη­μέ­νο κατά 1,2 δισ. δολά­ρια σε σύγκρι­ση με πέρ­σι, ενώ οι απώ­λειες από την αρχή του απο­κλει­σμού υπο­λο­γί­ζο­νται σε πάνω από 144 δισ. δολά­ρια, και λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη την υπο­τί­μη­ση του δολα­ρί­ου ένα­ντι της αξί­ας του χρυ­σού στη διε­θνή αγο­ρά, ξεπερ­νά­νε το 1 τρισ. δολά­ρια. Ειδι­κά η εξω­ε­δα­φι­κή διά­στα­ση του νόμου Helms-Burton αξιο­ποι­ή­θη­κε πιο εντα­τι­κά από την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τη διοί­κη­ση του Τραμπ για να αυξη­θούν οι διώ­ξεις χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών και εμπο­ρι­κών συναλ­λα­γών, η απα­γό­ρευ­ση πτή­σε­ων από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες προς όλες τις κου­βα­νι­κές επαρ­χί­ες, με εξαί­ρε­ση την Αβά­να, η δίω­ξη και ο εκφο­βι­σμός των εται­ρειών που στέλ­νουν προ­μή­θειες καυ­σί­μων στην Κού­βα και η εκστρα­τεία δυσπι­στί­ας κατά των προ­γραμ­μά­των ιατρι­κής συνερ­γα­σί­ας της Κού­βας, που όλα απο­τε­λούν κατά­φω­ρες παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων και διε­θνών δικαιωμάτων.

Τόνι­σε ότι αυτή η πολι­τι­κή γίνε­ται πιο εγκλη­μα­τι­κή στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, που η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ θέλη­σε να στε­ρή­σει σκό­πι­μα τους Κου­βα­νούς από ανα­πνευ­στή­ρες, μάσκες, δια­γνω­στι­κά κιτ, προ­στα­τευ­τι­κά γυα­λιά, στο­λές, γάντια, αντι­δρα­στή­ρια και άλλα ανα­λώ­σι­μα απα­ραί­τη­τα για τη δια­χεί­ρι­ση αυτής της ασθέ­νειας. «Η δια­θε­σι­μό­τη­τα αυτών των πόρων, τόνι­σε, μπο­ρεί να σημαί­νει τη δια­φο­ρά μετα­ξύ ζωής και θανά­του για ασθε­νείς με τον ιό, καθώς και για το προ­σω­πι­κό υγεί­ας που τους φρο­ντί­ζει». Οπως υπο­γράμ­μι­σε, όμως, «αυτές οι ενέρ­γειες δεν μπό­ρε­σαν να απο­τρέ­ψουν μέχρι την 1η Ιού­λη του 2020, περισ­σό­τε­ροι από 3.000 Κου­βα­νοί υγειο­νο­μι­κοί, οργα­νω­μέ­νοι σε 38 ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες “Χέν­ρι Ρίβ”, να συμ­βά­λουν στην κατα­πο­λέ­μη­ση αυτής της παν­δη­μί­ας σε 28 χώρες» και συμπλή­ρω­σε ότι «αυτή η προ­σπά­θεια έρχε­ται να προ­στε­θεί στους πάνω από 28.000 επαγ­γελ­μα­τί­ες Υγεί­ας που έχουν προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες τους σε 59 χώρες πριν την τελευ­ταία πανδημία».

Σε σχέ­ση με το ψήφι­σμα της άρσης του απο­κλει­σμού, τα τελευ­ταία χρό­νια η ΕΕ έχει δια­φο­ρο­ποι­ή­σει την τακτι­κή της απέ­να­ντι στην Κού­βα σε σχέ­ση με τις ΗΠΑ, χωρίς βέβαια αυτό να αλλά­ζει τον βασι­κό της στό­χο, που είναι οι λαϊ­κές κατα­κτή­σεις που έχει προ­σφέ­ρει ο σοσια­λι­σμός στον κου­βα­νι­κό λαό.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση (report) του Υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας:

CubavsBloqueominrex

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο