Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Η επιτυχημένη αντιμετώπιση του κορονοϊού στο “Νησί της Επανάστασης”

Με κολα­κευ­τι­κά λόγια ανα­φέ­ρε­ται το βρε­τα­νι­κό επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Lancet στον τρό­πο που η Κού­βα αντι­με­τώ­πι­σε την παν­δη­μία, παρά το εμπάρ­γκο από τις ΗΠΑ -θετι­κά αντι­με­τω­πί­ζει και τις προ­σπά­θειες ανά­πτυ­ξης δικών της εμβο­λί­ων κατά της COVID-19.

«Η μακρο­χρό­νια αφο­σί­ω­ση της Κού­βας στην υγεία οδή­γη­σε σε μια επι­τυ­χή αντί­δρα­ση κατά της παν­δη­μί­ας COVID-19», ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων σε άρθρο της μηνιαί­ας επι­θε­ώ­ρη­σης «The Lancet Infectious Diseases» του Απρί­λη.
Ανα­φο­ρι­κά με την παν­δη­μία, «η Κού­βα εξα­κο­λου­θεί να πηγαί­νει πολύ καλύ­τε­ρα από την πλειο­νό­τη­τα των άλλων χωρών, αλλά απαι­τεί­ται επει­γό­ντως ένα εμβό­λιο», σημειώνει.

PDF Logo

🇨🇺   Behind Cuba’s successful pandemic response

Το μακρο­χρό­νιο δέσι­μο της Κού­βας με την υγεία οδή­γη­σε σε μια επι­τυ­χη­μέ­νη αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας COVID-19, παρά τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες και έτσι σήμε­ρα βρί­σκε­ται στη φάση 3 του subunit conjugate εμβο­λί­ου της κατά του COVID-19.
Το Soberana‑2 είναι ένα από τα τέσ­σε­ρα υπο­ψή­φια εμβό­λια Covid-19 που ανα­πτύσ­σο­νται εκεί και παρά­γε­ται από το Ινστι­τού­το Finlay στην Αβάνα.
Με βάση τα ακό­μη μη δημο­σιευ­μέ­να απο­τε­λέ­σμα­τα από κλι­νι­κές δοκι­μές, ο Vicente Verez-Bencomo, Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του Ινστι­τού­του Finlay, ανα­μέ­νε­ται το εμβό­λιο να παρου­σιά­σει μια απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της τάξης 80–95%. — “είμα­στε πολύ αισιό­δο­ξοι”, είπε.
Εάν όλα πάνε σύμ­φω­να με το σχέ­διο, η Κού­βα θα μπο­ρού­σε να ξεκι­νή­σει ένα πρό­γραμ­μα μαζι­κής εμβο­λια­σμού για τα 11,2 εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες της κάποια στιγ­μή το καλοκαίρι.

Το στοίχημα του εμβολιασμού στην Κούβα

Τέσ­σε­ρα εμβό­λια ανα­πτύσ­σο­νται από τη μακρι­νή χώρα της Καραϊ­βι­κής και αν όλα πάνε σύμ­φω­να με το σχέ­διο, η Κού­βα θα μπο­ρού­σε να ξεκι­νή­σει μαζι­κό πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμού για τα 11,2 εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες της κάποια στιγ­μή το καλο­καί­ρι, με παράλ­λη­λο ενδε­χό­με­νο εξα­γω­γών των εμβολίων.
Οι Κου­βα­νοί ανα­μέ­νουν ότι το Soberana 2, ένα από τα εμβό­λια που βρί­σκε­ται στην τρί­τη φάση κλι­νι­κών δοκι­μών θα έχει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της τάξε­ως του 80%-95%, ενώ εκφρά­ζε­ται η εκτί­μη­ση ότι ως το τέλος του καλο­και­ριού, η χώρα θα έχει την ικα­νό­τη­τα να παρά­γει 10 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εμβο­λί­ου ανά μήνα.
Στο εσω­τε­ρι­κό και στο εξω­τε­ρι­κό, η μετε­πα­να­στα­τι­κή κου­βα­νι­κή ταυ­τό­τη­τα ήταν πάντα συν­δε­δε­μέ­νη με την υγεία, σύμ­φω­να με το ίδιο άρθρο, που μάλι­στα τονί­ζει ότι η ελο­νο­σία, η πολιο­μυ­ε­λί­τι­δα, ο τέτα­νος και η ιλα­ρά έχουν εξα­λει­φθεί στην Κού­βα.

«Η επι­τυ­χής αντα­πό­κρι­ση του νησιού στην COVID-19 ήταν σε μεγά­λο βαθ­μό απο­τέ­λε­σμα πολυ­ε­τούς επέν­δυ­σης στην πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα και επι­με­λούς προ­σο­χής στην υγεία του πλη­θυ­σμού. Η χώρα δια­θέ­τει ολο­κλη­ρω­μέ­νη καθο­λι­κή υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη και έναν από τους υψη­λό­τε­ρους δεί­κτες για­τρών προς ασθε­νών στον κόσμο» επι­ση­μαί­νε­ται

Οι ομά­δες για­τρών και νοσο­κό­μων είναι ενσω­μα­τω­μέ­νες στην τοπι­κή κοι­νό­τη­τα: «Ο καθέ­νας κάνει έναν ετή­σιο τσεκ-απ ρου­τί­νας, και αν δεν πας, ο για­τρός θα έρθει να σε βρει».
Από τη Χιλή στην Αλγε­ρία, από την επι­δη­μία της χολέ­ρας στην Αϊτή, από εκεί στην έξαρ­ση του Έμπο­λα στη Δυτι­κή Αφρι­κή, αλλά και της παν­δη­μί­ας COVID-19 στην Ευρώ­πη, η Κού­βα δίνει δυνα­μι­κά το «παρών» ώστε να παρέ­χει βοήθεια.
Όταν η Κού­βα κατέ­γρα­ψε το πρώ­το κρού­σμα COVID-19 στις 11 Μαρ­τί­ου 2020, γνώ­ρι­ζε με ακρί­βεια ποιοι είναι και πού κατοι­κούν οι πιο ευά­λω­τοι πολί­τες της, καθώς περί­που ένας στους πέντε Κου­βα­νούς είναι άνω των 60 ετών.
«Γρή­γο­ρα έκλει­σε τα σύνο­ρά της και δημιούρ­γη­σε κέντρα απο­μό­νω­σης και ένα απο­τε­λε­σμα­τι­κό σύστη­μα δοκι­μών και ανί­χνευ­σης» τονί­ζε­ται μετα­ξύ άλλων.
Μετά την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας στο νησί, περισ­σό­τε­ροι από 28.000 φοι­τη­τές Ιατρι­κής είχαν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τη δια­δι­κα­σία του screening σε 9 εκα­τομ­μύ­ρια Κου­βα­νούς, σε λίγες εβδομάδες.
Ωστό­σο το δημο­σί­ευ­μα παρου­σιά­ζει, σε άλλο σημείο, άπο­ψη του συντά­κτη Talha Khan Burki που ανα­φέ­ρει ότι «το δίκτυο δημό­σιας υγεί­ας είναι πολύ ισχυ­ρό στην Κού­βα, αλλά …κοστί­ζει τις πολι­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες» (sic!).

Το οικονομικό κόστος

Η παν­δη­μία ήταν εξαι­ρε­τι­κά ακρι­βή για τo νησί, δια­πι­στώ­νει το άρθρο: «Το ΑΕΠ της Κού­βας συρ­ρι­κνώ­θη­κε κατά 11% το 2020. Αντί των συνη­θι­σμέ­νων 4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων του­ρι­στών, η Κού­βα φιλο­ξέ­νη­σε μόλις 80.000. Ο μακρο­χρό­νιος οικο­νο­μι­κός απο­κλει­σμός (εμπάρ­γκο) που επέ­βα­λαν οι ΗΠΑ έχει “βαρύ φόρο”». Υπάρ­χουν ελλεί­ψεις στα φάρ­μα­κα και το υγειο­νο­μι­κό υλικό.
Όπως ανα­γνω­ρί­ζει η δημο­σί­ευ­ση, η βιο­μη­χα­νία βιο­τε­χνο­λο­γί­ας της Κού­βας ξεπή­δη­σε ως απά­ντη­ση στον απο­κλει­σμό των ΗΠΑ. Απο­τε­λεί­ται από περισ­σό­τε­ρα από 30 ερευ­νη­τι­κά ιδρύ­μα­τα και κατα­σκευα­στές, υπό την αιγί­δα του κρα­τι­κού ομί­λου BioCubaFarma.
Στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1980, η Κού­βα ανέ­πτυ­ξε το πρώ­το εμβό­λιο της μηνιγ­γί­τι­δας Β στον κόσμο. Παρά­γει οκτώ από τα 10 εμβό­λια που χρη­σι­μο­ποιού­νται συνή­θως στη χώρα και στέλ­νει εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις στο εξω­τε­ρι­κό. «Όμως, η από­κτη­ση πρώ­των υλών είναι ένας συνε­χής αγώ­νας, ειδι­κά μετά τη σκλή­ρυν­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών κυρώ­σε­ων κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­δρί­ας του Ντό­ναλντ Τραμπ» τονί­ζει το ίδιο άρθρο.

«Αυτοί είναι οι λόγοι που η Κούβα έδωσε καλή απάντηση στην πανδημία»

Την ελπί­δα για νέες σημα­ντι­κές ανα­κα­λύ­ψεις κατά της παν­δη­μί­ας από το νησί της επα­νά­στα­σης εξέ­φρα­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, που είχε την ευκαι­ρία να συζη­τή­σει με για­τρούς της Κού­βας, πριν από λίγο καιρό.

CubaNoMASBlpqueo

«Η Κού­βα ζει σε ένα πολύ δύσκο­λο καθε­στώς με ένα εμπάρ­γκο, έναν εμπο­ρι­κό και οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό, εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες. Αυτό έχει δημιουρ­γή­σει τερά­στιο πρό­βλη­μα στην πρό­σβα­σή της στο ανα­γκαίο ιατρι­κό και τεχνο­λο­γι­κό υλι­κό, καθώς και στην ελεύ­θε­ρη ανταλ­λα­γή του. Παρό­λα αυτά, η Κού­βα έχει μια πολύ καλή απά­ντη­ση στην παν­δη­μία, κάτι το οποίο οφεί­λε­ται στο πώς είναι δομη­μέ­νο το Σύστη­μα Υγεί­ας που βάζει στο επί­κε­ντρο τον άνθρωπο.
Θέτει την υγεία ως δικαί­ω­μα και όχι ως εμπό­ρευ­μα, σε αντί­θε­ση με αυτό το οποίο συμ­βαί­νει σε όλο τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο, στην Ευρώ­πη, στην Αμε­ρι­κή και σε όλες τις άλλες χώρες.
Δεί­χνει ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει ένας δια­φο­ρε­τι­κός τρό­πος ώστε να αντι­με­τω­πι­στεί η παν­δη­μία στο σύνο­λό της. Σίγου­ρα ο τρό­πος αυτός δεν μοιά­ζει με τον αντί­στοι­χο τρό­πο Συστη­μά­των Υγεί­ας που είναι εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­να και έχουν φτά­σει σε πραγ­μα­τι­κή κατάρ­ρευ­ση, την ίδια στιγ­μή που υπάρ­χει αδρή χρη­μα­το­δό­τη­ση στις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές για να βγά­λουν παρα­πά­νω κέρ­δος» δηλώ­νει ο κ. Νικο­λά­ου Αλαβάνος.

Και συμπλη­ρώ­νει:
«Ακρι­βώς επει­δή εδώ και χρό­νια η Κού­βα ζει σε αυτό το περι­βάλ­λον, έχει ανα­γκα­στεί να κάνει ανά­πτυ­ξη μιας σει­ράς φαρ­μά­κων του τομέα της βιο­τε­χνο­λο­γί­ας και το γεγο­νός ότι το σύστη­μα της έχει την προ­στα­σία του λαού ως δικαί­ω­μα, εκτι­μού­με ότι μπο­ρεί να εξα­κο­λου­θή­σει να δίνει τα θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα που παρου­σιά­ζει μέχρι στιγ­μής».

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ

Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα ΚΚΕ — Συνάντηση της Ομάδας Φιλίας του ΕΚ με την Κούβα

Την Δευ­τέ­ρα 15 Μαρ­τί­ου διορ­γα­νώ­θη­κε από την Ομά­δα Φιλί­ας του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα Δια­δι­κτυα­κή Συνά­ντη­ση με θέμα την ανταλ­λα­γή από­ψε­ων με Κου­βα­νούς για­τρούς, βιο­τε­χνο­λό­γους και ειδι­κούς για την πορεία της παν­δη­μί­ας στην Κού­βα.

Από την Κου­βα­νι­κή πλευ­ρά έλα­βαν μέρος η Άνα Μαρία Ματσά­δο, Αντι­πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Συνέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας της Κού­βας, καθώς και οι βου­λευ­τές και επι­στή­μο­νες Δρ. Κον­σου­έ­λο Μασί­ας Αβρα­άμ, μέλος της Διε­θνούς Επι­τρο­πής Ειδι­κών για τον COVID, Διευ­θύ­ντρια του Ινστι­τού­του Ανο­σο­λο­γί­ας και Αιμα­το­λο­γί­ας της Κού­βας, Δρ. Κρι­στί­να Λού­να Μορά­λες, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Υγεί­ας και Αθλη­τι­σμού της Εθνι­κής Συνέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας και ο Δρ. Γιού­ρι Βαλ­ντές Μπαλ­μπίν, Ανα­πλη­ρω­τής Διευ­θυ­ντής του Κου­βα­νι­κού Ινστι­τού­του Ανά­πτυ­ξης Εμβο­λί­ων Finlay.
Τη συνά­ντη­ση συντό­νι­σε η Γιο­λά­ντα Φερέρ, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Διε­θνών Σχέ­σε­ων της Εθνι­κής Συνέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας της Κούβας.

Στη συνά­ντη­ση έλα­βε μέρος η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, η οποία με την τοπο­θέ­τη­ση του Ευρω­βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νου, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων, τα εξής:

«Θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με τους Κου­βα­νούς συντρό­φους για την αξιό­λο­γη πλη­ρο­φό­ρη­ση που μας μετέ­φε­ραν σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση της παν­δη­μί­ας στην Κού­βα και τα μέτρα που παίρ­νο­νται από την Κυβέρ­νη­ση με επί­κε­ντρο την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού και την ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ων και φαρ­μά­κων για την κατα­πο­λέ­μη­ση του νέου κορονοϊού.

Νόμπελ στην κουβανική ιατρική ταξιαρχία 🇨🇺 Henry Reeve 🇨🇺 Νόμπελ ΝΑΙ εμπάργκο ΟΧΙ solidaridad icap cuba

Με δεδο­μέ­νο το γεγο­νός του συνε­χι­ζό­με­νου εγκλη­μα­τι­κού εμπάρ­γκο που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους, που δυσκό­λε­ψε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την πρό­σβα­ση της Κού­βας στο ανα­γκαίο ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κό και φαρ­μα­κευ­τι­κό υλι­κό, η Κού­βα παρου­σιά­ζει μία πολύ θετι­κή εικό­να στην κατα­πο­λέ­μη­ση της παν­δη­μί­ας, με τα μέσα που δια­θέ­τει, καλύ­τε­ρη από πολ­λές άλλες χώρες του κόσμου. Η δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας στην Κού­βα, απο­δει­κνύ­ει ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει άλλος δρό­μος από αυτόν των εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νων συστη­μά­των υγεί­ας — τη βασι­κή στρα­τη­γι­κή της ΕΕ — που θεω­ρούν την υγεία, την περί­θαλ­ψη τα φάρ­μα­κα ως πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα και όχι καθο­λι­κό δικαί­ω­μα του λαού. Η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της υγεί­ας-πρό­νοιας, που δημιουρ­γεί τρα­γι­κές ελλεί­ψεις στα δημό­σια συστή­μα­τα υγεί­ας ενώ ενι­σχύ­ει με δισε­κα­τομ­μύ­ρια τις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές είναι που οδή­γη­σε σε εκα­τόμ­βες νεκρών και στα ισχυ­ρά καπι­τα­λι­στι­κά κράτη.

Ιδιαί­τε­ρα θέλου­με να τονί­σου­με τη συμ­βο­λή της Κού­βας, που σε συν­θή­κες παγκό­σμιας παν­δη­μί­ας έδω­σε μάθη­μα ανθρω­πιάς, αλλη­λεγ­γύ­ης και διε­θνι­σμού, θέτο­ντας τους για­τρούς και τους νοση­λευ­τές της ιατρι­κής ταξιαρ­χί­ας Χέν­ρι Ριβ “στην πρώ­τη γραμ­μή” σε όλο τον κόσμο, προ­σφέ­ρο­ντας πολύ­τι­μη βοή­θεια ακό­μα και στους λαούς κρα­τών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που οι κυβερ­νή­σεις τους εδώ και χρό­νια επι­βάλ­λουν απα­ρά­δε­κτες κυρώ­σεις ενά­ντιά της.
Ταυ­τό­χρο­να, θέλου­με να επα­να­λά­βου­με ότι το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να εκφρά­ζει την αγω­νι­στι­κή του αλλη­λεγ­γύη με την Κού­βα και το Λαό της, με στό­χο να δοθεί τέλος στον απα­ρά­δε­κτο, επι­κίν­δυ­νο και εγκλη­μα­τι­κό απο­κλει­σμό. Οι εξαγ­γε­λί­ες της Δια­κυ­βέρ­νη­σης Biden ότι δεν είναι στις προ­τε­ραιό­τη­τές της η τρο­πο­ποί­η­ση των περιο­ρι­σμών των ΗΠΑ απέ­να­ντι στην Κού­βα, λίγες μέρες αφού βομ­βάρ­δι­σαν οι ΗΠΑ θέσεις στη Συρία, δεί­χνουν ότι και με τους Δημο­κρα­τι­κούς στο τιμό­νι θα συνε­χι­στεί η ολό­πλευ­ρη πίε­ση απέ­να­ντι στην Κού­βα, τόσο σε οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο, όσο και με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα όπως ο δήθεν σεβα­σμός των “ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των”, που και η ΕΕ συχνά αξιοποιεί.

Αυτό το οποίο επο­μέ­νως χρειά­ζε­ται είναι έντο­νη επα­γρύ­πνη­ση και κλι­μά­κω­ση της έκφρα­σης αλλη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης της Κού­βας και του λαού της ενά­ντια στον Αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό και τους συμ­μά­χους του, που για το ΚΚΕ απο­τε­λεί συνε­χή και πάγια δέσμευ­ση
18/03/2021 — Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ

Διαδικτυακή Συνάντηση ΚΚΕ – ΚΚ Κούβας: Επιβεβαίωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και συνεργασίας

Ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, βου­λευ­τής του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου για το ΚΚΕ και μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του Κόμ­μα­τος, πραγ­μα­το­ποί­η­σε ψηφια­κή συνά­ντη­ση με τον Χουάν Κάρ­λος Μαρ­σάν Αγκι­λέ­ρα, ανα­πλη­ρω­τή επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΚ Κούβας.
Από ελλη­νι­κής πλευ­ράς ήταν συνο­δευό­με­νοι από τον Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, επι­κε­φα­λής Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΚΕ και από κου­βα­νι­κής πλευ­ρά η Ileana Hernandez, υπεύ­θυ­νη για την Ευρώ­πη για το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΚ Κού­βας, η Σύλ­βια Κολούν­γκα, αξιω­μα­τού­χος του τμή­μα­τος και η πρε­σβευ­τής του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων Κού­βα στην Ελλά­δα, Zelmys Maria Dominguez Cortina.

Οι δύο ηγέ­τες τόνι­σαν τους ιστο­ρι­κούς δεσμούς μετα­ξύ των δύο οργα­νώ­σε­ων και αντάλ­λα­ξαν από­ψεις για επί­και­ρα ζητή­μα­τα όπως η αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του Covid-19 και οι συνέ­πειές της στην υγεία και την οικο­νο­μία των δύο χωρών. Ο Μαρ­σάν ανα­φέρ­θη­κε στις προ­σπά­θειες της Κού­βας για διά­σω­ση ζωών, τα πρω­τό­κολ­λα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την κατα­πο­λέ­μη­ση της παν­δη­μί­ας, τη χρή­ση εξε­λί­ξε­ων της επι­στή­μης και της βιο­τε­χνο­λο­γί­ας στην Κού­βα, εν μέσω της κλι­μά­κω­σης του εγκλη­μα­τι­κού οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού εμπάρ­γκο που επέ­βα­λαν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες στο νησί, στα μέτρα για να συνε­χί­σει να ανα­πτύσ­σε­ται η οικο­νο­μία παρά τις δυσκο­λί­ες και τα βασι­κά βήμα­τα που εκτε­λού­νται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο Έλλη­νας κομ­μου­νι­στής ευρω­βου­λευ­τής επα­νέ­λα­βε τη στα­θε­ρή αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ προς την Κού­βα και τόνι­σε την ισχυ­ρή αντί­θε­ση του κόμ­μα­τος κατά του εμπάρ­γκο, εξή­γη­σε τις ενέρ­γειες που έγι­ναν για τη στή­ρι­ξη της Κού­βας καθώς και την τρέ­χου­σα κατά­στα­ση στην Ελλάδα.

Ο Μαρ­σάν ευχα­ρί­στη­σε το ΚΚΕ για την άνευ όρων φιλία και αλλη­λεγ­γύη προς την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, τις ενέρ­γειες που έγι­ναν για την υπο­στή­ρι­ξη της Κού­βας σε πολ­λα­πλά φόρα, όπως στην Ελλη­νι­κή Βου­λή και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, ως στή­ρι­ξη στο αίτη­μα της ελλη­νι­κής επι­τρο­πής για την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Νόμπελ στην κου­βα­νι­κή διε­θνι­στι­κή μπρι­γά­δα αλλη­λεγ­γύ­ης Henry Reeve, μετα­ξύ άλλων εξαί­ρε­των ενεργειών.

Τα δύο μέρη επι­βε­βαί­ω­σαν την κοι­νή βού­λη­ση να συνε­χί­σουν να εργά­ζο­νται για την ενί­σχυ­ση των δεσμών μετα­ξύ των δύο κομ­μά­των και των λαών τους, καθώς και να συνε­χί­σουν να ανα­ζη­τούν εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για τη δια­τή­ρη­ση της επι­κοι­νω­νί­ας και της συνερ­γα­σί­ας σε  θέμα­τα αμοι­βαί­ου ενδιαφέροντος.

Πηγή:  Πρε­σβεία της Κού­βας στην Ελλάδα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο