Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: η ισραηλινή κατοχή και η γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού στη ρίζα του παλαιστινιακού _κίνδυνος για περιφερειοποίηση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη

Για πολ­λο­στή φορά, το νησί της επα­νά­στα­σης «με τη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας» και από το πιο επί­ση­μο βήμα (MINREX _ΥπΕξ) στο Παλαι­στι­νια­κό αναφέρει:

  • Η Κού­βα ζητά ειρή­νη στη Μέση Ανατολή
  • Η Κού­βα έχει προει­δο­ποι­ή­σει για τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νεί η ατι­μω­ρη­σία με την οποία το Ισρα­ήλ ενήρ­γη­σε ενα­ντί­ον χωρών στη Μέση Ανα­το­λή με τη συνε­νο­χή και την υπο­στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών.

Η παρά­νο­μη επί­θε­ση στο προ­ξε­νείο της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ιράν στη Δαμα­σκό, κατά σαφή παρα­βί­α­ση του Διε­θνούς Δικαί­ου και της Σύμ­βα­σης της Βιέν­νης του 1961, έθε­σε σε κίν­δυ­νο τη διε­θνή ειρή­νη και ασφά­λεια, προ­ω­θώ­ντας την πιθα­νή περι­φε­ρειο­ποί­η­ση της σύγκρου­σης με απρό­βλε­πτες συνέ­πειες για την παγκό­σμια ειρή­νη. Η απο­τυ­χία του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών να απα­ντή­σει απο­φα­σι­στι­κά στον προη­γού­με­νο βομ­βαρ­δι­σμό του Προ­ξε­νεί­ου υπήρ­ξε κατα­λύ­της για τη χθε­σι­νο­βρα­δι­νή απά­ντη­ση του Ιράν.

Δ. Κου­τσού­μπας: Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, εδώ και τώρα να απο­σύ­ρει τη στή­ρι­ξη της στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ

Για πολ­λο­στή φορά απαι­τού­με την απο­κλι­μά­κω­ση της βίας στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής, η οποία συνε­πά­γε­ται απα­ραι­τή­τως άμε­ση και μόνι­μη κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας που θέτει τέλος στη γενο­κτο­νία που δια­πράτ­τε­ται σήμε­ρα κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού. Η Κού­βα θα είναι πάντα στο πλευ­ρό της ειρή­νης, της δικαιο­σύ­νης και του σεβα­σμού του Διε­θνούς Δικαίου.

Επα­να­λαμ­βά­νου­με ότι δεν θα υπάρ­ξει ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα στη Μέση Ανα­το­λή έως ότου επι­τευ­χθεί μια συνο­λι­κή, δίκαιη και διαρ­κής λύση στην ισραη­λι­νο­πα­λαι­στι­νια­κή σύγκρου­ση, η οποία προ­βλέ­πει τη δημιουρ­γία ενός κυρί­αρ­χου και ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, στα σύνο­ρα πριν το 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και να επι­τρα­πεί στους πρό­σφυ­γες να επι­στρέ­ψουν στη γη τους. Ομοί­ως, να δια­σφα­λι­στεί η είσο­δος του Κρά­τους της Παλαι­στί­νης ως πλή­ρες μέλος του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών χωρίς περαι­τέ­ρω καθυστέρηση.

Αβά­να 14 Απρι­λί­ου 2024
Πηγή granma.cu

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στη Μέση Ανατολή

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο