Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: και δεύτερη δεξαμενή καυσίμου εξερράγη στη βάση των γιγαντιαίων δεξαμενών Supertanqueros της Ματάνζα

Οι ειδι­κοί της CUPET (σσ. Unión Cuba-Petróleo \  εται­ρεία που ανή­κει και λει­τουρ­γεί από την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην εξό­ρυ­ξη κοι­τα­σμά­των πετρε­λαί­ου καθώς και στη διύ­λι­ση και δια­νο­μή πετρε­λαϊ­κών προ­ϊ­ό­ντων) δια­βε­βαιώ­νουν ότι το diesel δια­νέ­με­ται κανο­νι­κά σε κέντρα εξυ­πη­ρέ­τη­σης στο Matanzas και την Αβάνα

Διευ­κρι­νί­στη­κε ότι στη συγκε­κρι­μέ­νη βάση υπερ­δε­ξα­με­νών δεν υπάρ­χουν κοι­τά­σμα­τα αλκο­ό­λης ή αμμωνίας

Μέχρι τις 7:00 μ.μ. της 7ης  Αυγού­στου νοση­λεύ­τη­καν 122 άτο­μα, εκ των οποί­ων τα 24 νοση­λεύ­ο­νται και 98 πήραν εξιτήριο.

Ο αριθ­μός των 16 αγνο­ού­με­νων μέχρι τώρα διατηρήθηκε.

Ενισχύονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στη βάση “υπερδεξαμενών ”

Η έκρηξη στη 2η δεξαμενή

Η δεύ­τε­ρη δεξα­με­νή καυ­σί­μου μόλις εξερ­ρά­γη γύρω στις 11:30 μ.μ. Η κατά­στα­ση της πλη­σιέ­στε­ρης ‑3ης, είναι ακό­μα άγνω­στη, λέει μια ανα­φο­ρά της τηλε­ό­ρα­σης του νησιού (TVC) ενώ η 4η είναι ήδη άδεια.

Η τοπι­κή κυβέρ­νη­ση του Ματάν­ζας ανέ­φε­ρε μέσω Facebook ότι το καπά­κι της δεξα­με­νής 3 κατέρ­ρευ­σε αφού ο αέρας έκα­νε στρο­φή από βορειο­α­να­το­λι­κά με δεδο­μέ­νο τον κίν­δυ­νο να συμβεί.

Οι δυνά­μεις που εργά­ζο­νταν στο σημείο είχαν εκκενωθεί.

Σύντο­μα θα ολο­κλη­ρω­θεί η εγκα­τά­στα­ση μιας ισχυ­ρής αντλί­ας για να ξεκι­νή­σει ο ψεκα­σμός και των δύο δεξα­με­νών με χημι­κό αφρό.

Οι εργα­σί­ες δεν στα­μά­τη­σαν –αντί­θε­τα έφτα­σαν σε κορύ­φω­ση χτες Κυριακή.

Ο Ταγ­μα­τάρ­χης Dainier Moreno Solano, ειδι­κός μηχα­νι­κός FAR, ενη­με­ρώ­νει μέσω Radio26 για τη λει­τουρ­γία της εναλ­λα­κτι­κής λύσης που εφαρ­μό­ζουν για να εξα­σφα­λί­σουν την παρο­χή νερού στους πυρο­σβέ­στες που εργά­ζο­νται για την κατά­σβε­ση της φωτιάς.

H γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος στο Ματάν­ζας, Susely Morfa, πρό­σθε­σε στις 02:00 π.μ. πως βρί­σκο­νταν στο κέντρο δια­νο­μής καυ­σί­μων (UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles), πραγ­μα­το­ποιού­νταν κανο­νι­κά οι εργα­σί­ες εξό­ρυ­ξης και απο­θή­κευ­σης σε κοντές δεξα­με­νές –«τηγά­νια», ενώ έφτα­σε πλοίο από την Αβά­να για να επι­σπεύ­σει τη διαδικασία.

Αυτή ακρι­βώς η οντό­τη­τα δημο­σί­ευ­σε ότι οι δύο στο Supertanqueros de Matanzas, 51 και 52, εξα­κο­λου­θού­σαν να καί­γο­νται εκεί­νη την ώρα της νύχτας, σύμ­φω­να με τον Néstor Jiménez, διευ­θυ­ντή της Unión Cubapetróleo.

Οι πυρο­σβέ­στες εργά­ζο­νταν για την ψύξη μιας τρί­της δεξα­με­νής, της με α|α 50.

Εν τω μετα­ξύ, ο Arnaldo Lázaro Álvarez Guillermo, μέλος της Geos (Grupo especializado de operaciones de Socorro — Ομά­δα Εξει­δι­κευ­μέ­νων Επι­χει­ρή­σε­ων Αρω­γής) στην Αβά­να, ενη­μέ­ρω­σε μέσω Cubadebate ότι μια ομά­δα από τον Ερυ­θρό Σταυ­ρό εξε­ρευ­νά αυτήν τη στιγ­μή την περιο­χή της πυρ­κα­γιάς σε ανα­ζή­τη­ση των εξαφανισμένων.

Μεξικανοί ειδικοί δουλεύουν «επί τον τύπον των ήλων»

Ειδι­κοί και ΜΜΕ που φτά­νουν από το Μεξι­κό θα συμ­με­τά­σχουν αμέ­σως στο έργο της κατά­σβε­σης μετά τις πρώ­τες τεχνι­κές επα­φές και την ενη­μέ­ρω­ση της κατά­στα­σης επί τόπου, ανα­φέ­ρει το Radio 26.

Το εν λόγω μέσο προ­σθέ­τει επί­σης ότι γίνε­ται δου­λειά –στα όρια της ανθρώ­πι­νης αντο­χής για την εκκέ­νω­ση των υπαρ­χό­ντων καυ­σί­μων στις δεξα­με­νές που περι­βάλ­λουν τη φωτιά.

Οι ειδι­κοί του CUPET δια­βε­βαιώ­νουν ότι το diesel δια­νέ­με­ται κανο­νι­κά τόσο στο Matanzas όσο και στην πρω­τεύ­ου­σα του νησιού, ενώ ένα ακό­μη πλοίο θα ελλι­με­νι­στεί τις επό­με­νες ώρες για να ανα­λά­βει τη μετα­φο­ρά μεγά­λου μέρους αυτού του καυσίμου.

Σχε­τι­κά με τη φωτιά, ο συνταγ­μα­τάρ­χης Ernesto Rodríguez-Gallo Valdés, από τη στρα­τιω­τι­κή περι­φέ­ρεια Matanzas, ενη­μέ­ρω­σε πως εγκα­τα­στά­θη­κε και λει­τουρ­γεί μια ισχυ­ρή αντλία που εξά­γει θαλασ­σι­νό νερό και με σωλή­να το μετα­φέ­ρει στην περιο­χή (σσ. προ­φα­νώς για ψύξη μερών).

Σώμα βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος

Η έκθε­ση που εξέ­δω­σε το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας στις 7:00 μ.μ. της 6ης Αυγού­στου διευ­κρί­νι­σε ότι στο πλαί­σιο των ερευ­νών, εντο­πί­στη­κε πτώ­μα στο σημείο του ατυ­χή­μα­τος και μετα­φέρ­θη­κε στην επαρ­χια­κή Medicina Legal, όπου βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη ο εντο­πι­σμός και άλλων από επαγ­γελ­μα­τί­ες του φορέα και του Υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο