Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα ‑καλοκαίρι 2022: προτάσεις για τη λαϊκή οικογένεια από το νησί της επανάστασης

Έρχε­ται και ξανάρ­χε­ται το μυα­λό το 4σέλιδο φυλ­λά­διο του ΚΚΕ για το δικαί­ω­μα στις δια­κο­πές και την ανα­ψυ­χή. «Κι όμως θα είμαι ακό­μα εδώ κι αυτό το καλο­καί­ρι…» Μέσα στην καρ­διά του καλο­και­ριού η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια έρχε­ται αντι­μέ­τω­πη με νέες στε­ρή­σεις. Πλέ­ον, ακό­μα και οι ολι­γο­ή­με­ρες δια­κο­πές, η ανα­ψυ­χή και μερι­κές ανά­σες δρο­σιάς κοστί­ζουν στους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρους μισθούς.

Η ικα­νο­ποί­η­ση αυτής της ανά­γκης γίνε­ται ακό­μα πιο δύσκο­λη στο φόντο της τερά­στιας ακρί­βειας και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας που μαστί­ζει τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες… Πώς γίνε­ται ο του­ρι­σμός να πηγαί­νει για ρεκόρ…  και 1 στους 2 να μην πηγαί­νει διακοπές;

Για ποιον λοι­πόν είναι φτιαγ­μέ­να τα τερά­στια του­ρι­στι­κά θέρε­τρα; …Ποιος απο­λαμ­βά­νει την πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη «Αθη­ναϊ­κή Ριβιέ­ρα», τα ξενο­δο­χεία — μεγα­θή­ρια που σπέρ­νο­νται στους του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς; Για ποιον φτιά­χνο­νται οι προ­βλή­τες της κρουα­ζιέ­ρας και οι μαρί­νες; Για ποιον «χτί­ζουν» οι εφο­πλι­στές τα βαπόρια;

Τίπο­τα από τα παρα­πά­νω δεν είναι για τον λαό, καμιά σχέ­ση δεν έχουν µε τις ανά­γκες του για απρό­σκο­πτη πρό­σβα­ση σε ποιο­τι­κό του­ρι­σμό, για το δικαί­ω­μά του στην ανα­ψυ­χή. Είναι κομµέ­να και ραμµέ­να στα μέτρα της κερ­δο­φο­ρί­ας των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον του­ρι­σμό… Γι’ αυτό στα ίδια νησιά που «φυτρώ­νουν» τα 5άστερα σαν τα μανι­τά­ρια, δεν «φυτρώ­νουν» υπο­δο­μές Υγεί­ας, Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Άθλη­σης, Πολι­τι­σμού για τον λαό και τη νεο­λαία της περιοχής.

Φτάνει πια! — Μπροστά οι ανάγκες του λαού!

Για το ΚΚΕ ο του­ρι­σμός είναι ανθρώ­πι­νη ανά­γκη, θα έπρε­πε να είναι καθο­λι­κό λαϊ­κό δικαί­ω­μα και όχι πανά­κρι­βο εµπό­ρευ­μα. Το ΚΚΕ αντι­µε­τω­πί­ζει τον του­ρι­σµό και την ανα­ψυ­χή ως κατο­χυ­ρω­µέ­νο δικαί­ω­µα για όλους τους εργα­ζό­µε­νους, θεµε­λιω­µέ­νο πάνω σε έναν άλλο δρό­µο ανά­πτυ­ξης, της σοσια­λι­στι­κής οικο­νο­µί­ας, στην οποία τα µέσα παρα­γω­γής, ο πλού­τος που παρά­γε­ται θα είναι κοι­νω­νι­κή-λαϊ­κή περιουσία.

Τέτοιου είδους δικαιώ­µα­τα κατέ­κτη­σαν οι εργα­ζό­µε­νοι στις χώρες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­µη­σης τον 20ό αιώ­να. Οι εργά­τες και οι εργά­τριες, οι οικο­γέ­νειές τους, τα παι­διά και οι έφη­βοι είχαν δια­σφα­λι­σµέ­νο το δικαί­ω­µα στην ξεκού­ρα­ση και την ανα­ψυ­χή, σε οργα­νω­µέ­νες υπο­δο­µές του εργα­τι­κού κράτους.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα εξής στοι­χεία από τις κατα­κτή­σεις που κατά­φε­ρε η εργα­τι­κή τάξη εκεί που πήρε την εξου­σία, όπως στη Σοβιε­τι­κή Ένωση:

Οι εργά­τες είχαν κατα­φέ­ρει στα µέσα του περα­σµέ­νου αιώ­να να έχουν ελεύ­θε­ρες µέρες µέσα στην εβδο­µά­δα για ανά­παυ­ση, καθώς και ελεύ­θε­ρο χρό­νο κάθε µέρα.

Υπήρ­χε δίκτυο πολι­τι­στι­κών ιδρυ­µά­των, κατα­σκη­νώ­σεις νέων, του­ρι­στι­κά κέντρα, εξο­χι­κά. Από­δει­ξη ότι µπο­ρεί να υπάρ­ξει ικα­νο­ποί­η­ση του λαϊ­κού δικαιώ­µα­τος των δια­κο­πών, της ανα­ψυ­χής όταν φύγει από τη µέση η εµπο­ρευ­µα­το­ποί­η­ση των εργα­τι­κών-λαϊ­κών ανα­γκών από το εκµε­ταλ­λευ­τι­κό σύστηµα.

Υπήρ­χαν 13.141 κέντρα δια­κο­πών στην ΕΣΣΔ όπου µπο­ρού­σε κάποιος να µεί­νει 24–26 µέρες τον χρό­νο. Η ανά­παυ­ση συν­δυα­ζό­ταν µε ιατρι­κή περί­θαλ­ψη όταν χρειαζόταν.

Υπήρ­χαν σπί­τια ανά­παυ­σης, του­ρι­στι­κοί ξενώ­νες και άλλες υπο­δο­µές, για τις οποί­ες το ποσό που πλή­ρω­ναν οι εργα­ζό­µε­νοι ήταν ελά­χι­στο, ενώ ένα μεγά­λο μέρος καλυ­πτό­ταν από το εργα­τι­κό σωµα­τείο, τα ιδρύ­µα­τα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης ή τους δηµό­σιους οργανισµούς.

Με αυτόν τον τρό­πο το εργα­τι­κό κρά­τος εξα­σφά­λι­ζε ανα­ψυ­χή, περί­θαλ­ψη, άσκη­ση, ψυχα­γω­γία και ξεκού­ρα­ση για δεκά­δες εκα­το­µµύ­ρια εργα­ζο­µέ­νων, παι­διών, εφή­βων, φοι­τη­τών. Αν όλα αυτά τα κατο­χύ­ρω­σε ο σοσια­λι­σµός πριν 5 δεκα­ε­τί­ες, η εργα­τι­κή εξου­σία σήµε­ρα µπο­ρεί να κατο­χυ­ρώ­σει πολ­λά περισσότερα!

Οι θερ­μο­κρα­σί­ες αυτό το καλο­καί­ρι –όπως και κάθε προη­γού­με­νο και επό­με­νο στο νησί της επα­νά­στα­σης, θα μπο­ρού­σαν να χαρα­κτη­ρι­στούν αφό­ρη­τες, αλλά λένε πάντα το ίδιο όταν οι Ινδιά­νοι ‑όπως απο­κα­λούν τους εαυ­τούς τους οι Κου­βα­νοί ψήνο­νται στον ήλιο… Και ενώ οι μεγα­λύ­τε­ροι –σε δια­κο­πές ή στη δου­λειά, λιώ­νουν και ψάχνουν για μια σκιά, τα παι­διά εισβάλ­λουν σε πάρ­κα και πλα­τεί­ες χωρίς να νοιά­ζο­νται τα πιτσι­ρί­κια –οι «άρχο­ντες» της κοι­νω­νί­ας πλημ­μυ­ρί­ζουν τους δρό­μους μας και είναι ακού­ρα­στα, δεν στα­μα­τούν να παί­ζουν, να πηδά­νε και να τρέ­χουν –απο­λαμ­βά­νο­ντας αυτό που το –άγνω­στο στον καπι­τα­λι­σμό κοι­νω­νι­κό κρά­τος της Κού­βας προ­σφέ­ρει ως δικαί­ω­μα ανα­φαί­ρε­το, απλό­χε­ρα και δωρε­άν. Όταν τους φωνά­ζεις να προ­σέ­ξουν, κάνουν χρή­ση νόμων που δεν θα ζήλευε ο πιο έμπει­ρος δικη­γό­ρος –για να κατα­λή­ξουν με ένα φιλί «δωρο­δο­κί­ας».

Κλό­ουν και ειδι­κοί εκπαι­δευ­τές βάζουν τα δυνα­τά τους για να γελά­σουν αυτά τα δια­βο­λά­κια –«βασι­λιά­δες» ενώ οι γονείς συμ­με­τέ­χουν επί­σης σε αυτές τις δημο­φι­λείς παρα­στά­σεις που διορ­γα­νώ­νουν πολι­τι­στι­κοί φορείς σε όλη τη χώρα, με μου­σι­κούς, ποι­η­τές και «τρε­λούς» …πρέ­πει να είσαι τρε­λός για να ικα­νο­ποι­ή­σεις αυτόν τον ξέφρε­νο ρυθμό.

Στην Κού­βα τα παι­διά είναι προ­νο­μιού­χα, καθρέ­φτης ενός λαού όπου το καλύ­τε­ρο είναι πάντα για αυτά, πριν τη γέν­νη­ση υπάρ­χει αυστη­ρός ιατρι­κός έλεγ­χος της εξέ­λι­ξης της εγκυ­μο­σύ­νης, ενι­σχυ­μέ­νη δίαι­τα και αν η γυναί­κα είναι εργα­ζό­με­νη μπο­ρεί να απο­λαύ­σει πάνω ένα χρό­νο άδεια με τη θέση της στη δου­λειά να την περιμένει.

Τα παι­διά δεν ξέρουν να λένε ψέμα­τα ή να προ­σποιού­νται τη χαρά που νιώ­θουν, γιορ­τά­ζο­ντας πρώ­τα απ’ όλα την ελευ­θε­ρία του να είναι ρέμπε­λα και ασφα­λή –κανέ­νας φόβος απα­γω­γής ή κακοποίησης

Καλοκαίρι αλα Κούβα με πολύ – πολύ πολιτισμό

Βασι­κή εναλ­λα­κτι­κή η από­λαυ­ση των παρα­λιών και των κατα­σκη­νώ­σε­ων δυνα­τό­τη­τα να ξεκου­ρα­στούν από τη ρου­τί­να της καθη­με­ρι­νό­τη­τας και να απο­λαύ­σουν δωρε­άν πολι­τι­στι­κές και ψυχα­γω­γι­κές επι­λο­γές για τις οποί­ες προ­ε­τοι­μά­ζο­νται αρμό­δια ιδρύ­μα­τα καθ’ όλη τη διάρ­κεια του έτους.
Μου­σεία, γκα­λε­ρί, θέα­τρα και ανοι­χτοί χώροι της επαρ­χί­ας και της πρω­τεύ­ου­σας προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για να προ­σφέ­ρουν στην λαϊ­κή οικο­γέ­νεια ένα δια­φο­ρε­τι­κό –κάθε φορά, καλο­καί­ρι, στο οποίο συν­δυά­ζο­νται δια­σκέ­δα­ση και μάθη­ση.

Κατά την προ­ε­τοι­μα­σία του σχε­δί­ου δρα­στη­ριο­τή­των λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη τα ενδια­φέ­ρο­ντα των δια­φο­ρε­τι­κών ηλι­κια­κών ομά­δων, τα ψυχο­κοι­νω­νι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους και οι ανά­γκες κάθε κοι­νό­τη­τας ή συνοι­κί­ας ‑όμως οι προσ­δο­κί­ες του λαού δεν ικα­νο­ποιού­νται πάντα.

Όσοι έχουν στα χέρια τους την ευθύ­νη της οργά­νω­σης του πολι­τι­στι­κού προ­γραμ­μα­τι­σμού και του παι­χνι­διού με τον δύσκο­λο αντί­πα­λο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού προ­σπα­θούν να προ­σφέ­ρουν στο κοι­νό δύο δια­φο­ρε­τι­κούς μήνες και σ’ αυτή την προ­σπά­θεια, ο πολι­τι­σμός βρί­σκε­ται στο επίκεντρο.

Η γνώμη του κόσμου από προηγούμενες εμπειρίες  είναι το θερμόμετρο.

Η Ένω­ση Λογο­τε­χνών και Καλ­λι­τε­χνών της Κού­βας έχει υψη­λή κοι­νω­νι­κή ευθύ­νη όσον αφο­ρά την αντα­νά­κλα­ση των αισθη­τι­κών τάσε­ων που την ορί­ζουν ως καλ­λι­τε­χνι­κή πρω­το­πο­ρία στην Κού­βα και την προ­ώ­θη­ση του ηγε­τι­κού χαρα­κτή­ρα του οργα­νι­σμού στο πλαί­σιο των αλλα­γών που βιώ­νει σήμε­ρα η χώρα.

Οι θεα­τρι­κές παρου­σιά­σεις σε θέα­τρα και δημό­σιους χώρους –με συμ­με­το­χή του κοι­νού, χρω­μα­τί­ζουν τις καλο­και­ρι­νές μέρες ενθαρ­ρύ­νο­ντας τη μάθη­ση και το ενδια­φέ­ρον μικρών και μεγά­λων για αυτήν την καλ­λι­τε­χνι­κή έκφρα­ση, με ιδέ­ες για δια­φο­ρε­τι­κά είδη ‑μπα­λέ­το, μοντέρ­νο και σύγ­χρο­νο χορό, φολ­κλόρ και λαϊ­κούς χορούς της Κούβας.

Οι παρα­στα­τι­κές τέχνες γεμί­ζουν ξανά χώρους με ελκυ­στι­κές επι­λο­γές, για άλλη μια φορά επι­δει­κνύ­ε­ται ο πρω­τα­γω­νι­σμός των δημιουρ­γών του θεά­τρου, του χορού και του τσίρ­κου στο Matanzas. Μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που πέρα ​​από το καλο­καί­ρι μας κάνει μέρος υπέ­ρο­χων προ­τά­σε­ων που το κοι­νό πάντα εκτιμά.

Σε “συνευθεία” με την ιστορία

Κάθε χρό­νο, οι επι­λο­γές των θεσμών –ειδι­κά της επαρ­χί­ας, επι­κε­ντρώ­νο­νται στην υπε­ρά­σπι­ση των ριζών της κου­βα­νι­κής μας ταυ­τό­τη­τας, απο­τέ­λε­σμα της συγ­χώ­νευ­σης γνώ­σε­ων από διά­φο­ρες περιο­χές του κόσμου, με εκπαι­δευ­τι­κούς περι­πά­τους, μόνι­μες και μετα­βα­τι­κές εκθέ­σεις, επι­σκέ­ψεις σε μου­σεία και ιστο­ρι­κούς –αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, στις φυτεί­ες του καφέ, στα απέ­ρα­ντα πάρ­κα και στο ζαχα­ρο­κά­λα­μο … και μαζί μου­σι­κή – με συμ­φω­νι­κές ορχή­στρες και συναυ­λί­ες βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις, ποι­η­τι­κές βρα­διές, παι­δι­κές παραστάσεις.

Η ενθάρ­ρυν­ση και η προ­ώ­θη­ση της γνώ­σης της ιστο­ρί­ας και της ιδε­ο­λο­γί­ας της Επα­νά­στα­σης, με ανα­φο­ρές στον πολι­τι­σμό για την αξιο­ποί­η­ση του ελεύ­θε­ρου χρό­νου και με κύριο χώρο το σπί­τι και τις κοι­νό­τη­τες, ξεχω­ρί­ζουν –όπως κάθε χρό­νο στις προ­τά­σεις για το φετι­νό καλοκαίρι

Ειδι­κοί και διευ­θυ­ντές του Κου­βα­νι­κού Ινστι­τού­του Ραδιο­φω­νί­ας και Τηλε­ό­ρα­σης (ICRT), του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού (Mincult), του Εθνι­κού Ινστι­τού­του Αθλη­τι­σμού, Φυσι­κής Αγω­γής και Ανα­ψυ­χής (Inder) και της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών (UJC) ανα­φέρ­θη­καν πρό­σφα­τα σε λεπτο­μέ­ρειες για τις δρά­σεις και εκδη­λώ­σεις που έχουν –συντο­νι­σμέ­να προ­γραμ­μα­τί­σει για την καλο­και­ρι­νή σκηνή.

Ο Meyvis Estévez Echeverría, ιδε­ο­λο­γι­κός υπεύ­θυ­νος του Εθνι­κού Γρα­φεί­ου της UJC, μας είπε ότι, ως γενι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, προ­τεί­νε­ται η ανά­πτυ­ξη εργα­στη­ρί­ων σε δια­φο­ρε­τι­κούς τομείς, με τη συμ­με­το­χή εκπαι­δευ­τών τέχνης, ειδι­κών, δια­νο­ου­μέ­νων και δημιουργών.

Επι­πλέ­ον, δίνε­ται προ­τε­ραιό­τη­τα σε δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­νες δρα­στη­ριό­τη­τες με παι­διά, εφή­βους και νέους που ζουν σε κοι­νό­τη­τες με δύσκο­λη πρό­σβα­ση και ευά­λω­τες περιοχές.

Ομοί­ως, το σπί­τι κάθε νεα­ρού δημιουρ­γού θα έχει ειδι­κό –ξεχω­ρι­στό πρό­γραμ­μα σε κάθε επαρ­χία. Θα προ­ω­θη­θεί μετα­ξύ άλλων η χρή­ση νέων τεχνο­λο­γιών, αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις, περι­πλα­νή­σεις σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους, κινη­μα­το­γρα­φι­κές συζη­τή­σεις στα κέντρα FEEM, μαθή­μα­τα γλώσσας.

Ράδιο Κούβα

Στο πλαί­σιο των προ­τά­σε­ων και των δρα­στη­ριο­τή­των του Κου­βα­νι­κού Ραδιο­φώ­νου, η Yuzaima Cardona Villena, γενι­κή διευ­θύ­ντρια, σχο­λί­α­σε ότι ένα από τα κίνη­τρα είναι ο εορ­τα­σμός της εκα­το­ντα­ε­τη­ρί­δας του.

«Ο καλύ­τε­ρος τρό­πος θα είναι με τις 140 πρε­μιέ­ρες που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται, με έμφα­ση στην ψυχα­γω­γία του λαού, με προ­τε­ραιό­τη­τα στη μου­σι­κή, την επα­νέ­ναρ­ξη των υπαί­θριων εξό­δων και τη δια­τή­ρη­ση της υπο­στή­ρι­ξης για τις οντό­τη­τες που παρα­μέ­νουν στην παρα­γω­γή κατά τη διάρ­κεια αυτής της περιό­δου, να δια­σφα­λι­σθεί στο περιε­χό­με­νο, ηαύ­ξη­ση των επι­πέ­δων της συμ­με­το­χής των πολι­τών ως υπο­χρέ­ω­ση και αρχή του δημό­σιου ραδιό­φω­νου», είπε.

Από τα καλο­και­ρι­νά μαθή­μα­τα που προ­βλέ­πο­νται για ολο­κλη­ρω­μέ­νη εκπαί­δευ­ση ξεχω­ρί­ζουν, μετα­ξύ άλλων, η εκμά­θη­ση γιό­γκα και αγγλι­κών, εκτός από τη δια­τή­ρη­ση της ενη­μέ­ρω­σης και κοι­νω­νι­κής διευ­κό­λυν­σης, ως ευκαι­ρία να δημιουρ­γη­θούν συμ­μα­χί­ες με πολι­τι­στι­κούς φορείς και την καλ­λι­τε­χνι­κή πρωτοπορία.

Η Cardona Villena τόνι­σε ότι φέτος, από τους εκα­τό κου­βα­νι­κούς ραδιο­φω­νι­κούς σταθ­μούς, οι 14 έχουν την επέ­τειό τους, επο­μέ­νως θα είναι μια ευνοϊ­κή στιγ­μή να γιορ­τά­σου­με σε καθέ­ναν από αυτούς με ένα ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα, συνέ­χι­ση συναυ­λιών και ροή από το Radio Progreso και το CMBF.

Υπεν­θύ­μι­σε πως το Radio Cadena Habana κάνει πρε­μιέ­ρα έργων με καλ­λι­τε­χνι­κούς ηγέ­τες και άλλους κινη­μα­το­γρα­φι­στές, καθώς και μια ιστο­ρι­κή μίνι σει­ρά από τους αδελ­φούς Saíz. Το Radio Rebelde δια­τη­ρεί έργα για τον ψηφια­κό χώρο, ξεχω­ρί­ζει με μια πρό­τα­ση μπέιζ­μπολ για τους οπα­δούς αυτού του εθνι­κού αθλή­μα­τος, εισά­γει το Κέντρο Προ­ώ­θη­σης του Χιού­μορ στο πλέγ­μα του και περι­λαμ­βά­νει δρα­μα­το­ποι­η­μέ­να πακέ­τα ιστο­ριών, σίριαλ και σαπου­νό­πε­ρες, ενώ το Radio Progreso, μετα­ξύ άλλων δρά­σε­ων, ανα­κτά τους ραδιο­φω­νι­κούς κινη­μα­το­γρά­φους για παι­διά, με τα Παρα­μύ­θια για τον Φεντερίκο.

Πάνω από 300 τηλεοπτικές εκπομπές για την οικογένεια

Ο José Carlos Zaragoza Suárez (Χοσέ Κάρ­λος Σαρα­γό­σα Σουά­ρες), γενι­κός διευ­θυ­ντής της τηλε­ό­ρα­σης, επε­σή­μα­νε ότι οι τηλε­θε­α­τές θα μπο­ρούν να απο­λαύ­σουν ένα ποι­κί­λο πρό­γραμ­μα που έχει σχε­δια­στεί για να εκπλη­ρώ­σει το ρόλο της ενη­μέ­ρω­σης, της εκπαί­δευ­σης και της ψυχαγωγίας.

Η Κου­βα­νι­κή Τηλε­ό­ρα­ση θα προ­βά­λει, ως πρε­μιέ­ρα –εκτός από επα­να­λή­ψεις, περί­που 80 ται­νί­ες κατά τη διάρ­κεια αυτής της περιό­δου, εκτός από ξένες, παι­δι­κές και δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νες σει­ρές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των El escaparate de Patricia, Educlick, Aventura con el televisor, Pili y el guardián enmascarado, En redes, Una calle mil caminos, Sorpresa XL, Conexión Cuba plus, Ruta 10 y Hábitat, εκτός από τα συνε­χή ενη­με­ρω­τι­κά της Telesur και της Russia Today.

Το Εκπαι­δευ­τι­κό Κανά­λι, από την άλλη πλευ­ρά, θα δια­τη­ρη­θεί σε όλες τις διδα­σκα­λί­ες και θα περι­λαμ­βά­νει μια νέα έκδο­ση των μαθη­μά­των Universidad para Todos – Πανε­πι­στή­μιο για όλους, που θα συμ­βά­λει στο πολι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα που πραγ­μα­το­ποιεί η χώρα. Εν τω μετα­ξύ, η Tele Rebelde παρου­σιά­ζει μια νέα οπτι­κή και ηχη­τι­κή ταυ­τό­τη­τα, κάνο­ντας πρε­μιέ­ρα σε τέσ­σε­ρις χώρους.

Ο Zaragoza Suárez τόνι­σε τις προ­σπά­θειες των Estudios de Animación (Στού­ντιο Κινού­με­νων Σχε­δί­ων) να παρά­σχουν περισ­σό­τε­ρα από 500 λεπτά καρ­τούν που παρά­γο­νται ειδι­κά για το καλοκαίρι.

TV Cubana: Διασκέδαση και ελεύθερος χρόνος μακριά από την υποκουλτούρα

Ήταν γνω­στό ότι από το Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación – Inder (Εθνι­κό Ινστι­τού­το Αθλη­τι­σμού, Φυσι­κής Αγω­γής & Ανα­ψυ­χής) σχε­διά­στη­καν ελκυ­στι­κές προ­τά­σεις μέσω της βέλ­τι­στης χρή­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης των αθλη­τι­κών υπο­δο­μών, σε αντι­στοι­χία με τους πόρους της κάθε τοποθεσίας.

Ο José Cedeño Tamayo, γενι­κός διευ­θυ­ντής Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού για όλους από το Inder, είπε ότι οι κύριες δρα­στη­ριό­τη­τες περι­λαμ­βά­νουν τα εθνι­κά σχο­λι­κά και νεα­νι­κά παι­χνί­δια. την εθνι­κή σει­ρά μπέιζ­μπολ U‑23, την Cubaila, το προ­κρι­μα­τι­κό τουρ­νουά Copa América Μπά­σκετ και αρκε­τούς αγώ­νες- εκπαι­δευ­τι­κούς περιπάτους.

Εξή­γη­σε ότι για τις καλο­και­ρι­νές δρα­στη­ριό­τη­τες, το κου­βα­νι­κό αθλη­τι­κό σύστη­μα δια­θέ­τει 577 αθλη­τι­κές ομά­δες, 318 χώρους σκα­κιού, 210 θερα­πευ­τι­κούς χώρους, 5.325 μόνι­μους χώρους φυσι­κής ανα­ψυ­χής, 35 πισί­νες, μετα­ξύ των άλλων εγκαταστάσεων.

Πολιτισμός για όλους

Η Lizette Martínez Luzardo, γενι­κή διευ­θύ­ντρια Πολι­τι­στι­κής Πολι­τι­κής του ΥπΠο, τόνι­σε ότι γι αυτό το στά­διο, μία από τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις είναι η ενθάρ­ρυν­ση της ενερ­γού συμ­με­το­χής του κου­βα­νι­κού πληθυσμού.

Για αυτό, είπε, οι πολι­τι­στι­κοί φορείς θα εργα­στούν απευ­θεί­ας από την κοι­νό­τη­τα με τις περισ­σό­τε­ρες από 400 βιβλιο­θή­κες, σημεία πολι­τι­στι­κής και δημιουρ­γι­κής δυνα­μι­κής παρέμβασης.

Εννο­ώ­ντας ότι μετα­ξύ των εκδη­λώ­σε­ων που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί για το καλο­καί­ρι είναι η Ημέ­ρα Cucalambeana 2022, στο Λας Τού­νας, το Φεστι­βάλ της Πόλης της Θάλασ­σας, στο Σιεν­φου­έ­γκος, το Φεστι­βάλ της Καραϊ­βι­κής, στο Σαντιά­γο ντε Κού­βα, και το Διε­θνές Φεστι­βάλ Timbalaye (XIV έκδο­ση La Ruta de la Rumba), μετα­ξύ άλλων εκδηλώσεων.

Ομοί­ως, τα φεστι­βάλ βιβλί­ου θα επα­να­λη­φθούν τους δύο καλο­και­ρι­νούς μήνες, με παρου­σιά­σεις και λογο­τε­χνι­κές και­νο­το­μί­ες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ψηφια­κής μορ­φής για λήψη.

Στο πλαί­σιο των παρα­στα­τι­κών τεχνών, το Εθνι­κό Μπα­λέ­το της Κού­βας θα εμφα­νι­στεί στο Εθνι­κό Θέα­τρο και το Εθνι­κό Τσίρ­κο της Κού­βας θα κάνει παρα­στά­σεις σε διά­φο­ρες επαρ­χί­ες της χώρας.

Όσον αφο­ρά την καλ­λι­τε­χνι­κή εκπαί­δευ­ση, ο Martínez Luzardo εξή­γη­σε ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν επαγ­γελ­μα­τι­κά εργα­στή­ρια και μαθή­μα­τα όλων των εκδη­λώ­σε­ων και οι από­φοι­τοι θα προ­σφέ­ρουν συναυ­λί­ες στις κοινότητες

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Granma

Περισσότερα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο