Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να την επανεντάξουν στη λίστα των «κρατών – χορηγών τρομοκρατίας»

Με ανα­κοί­νω­ση του το Υπουρ­γείο των Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή κίνη­ση της κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βει την Κού­βα στην λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας».

Το Κου­βα­νι­κό ΥΠΕΞ χαρα­κτη­ρί­ζει την από­φα­ση της Ουά­σινγ­κτον ως “κυνι­κή και υπο­κρι­τι­κή πρά­ξη” και την λίστα του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ως «μονο­με­ρή κατά­λο­γο» που στε­ρεί­ται οποιασ­δή­πο­τε «νομι­μό­τη­τας».

Καταγ­γέλ­λο­ντας την από­φα­ση των ΗΠΑ που ανα­κοι­νώ­θη­κε από τον Αμε­ρι­κα­νό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο, η Αβά­να χαρα­κτη­ρί­ζει την κυβέρ­νη­ση Τραμπ ως «ανα­ξιό­πι­στη, ανει­λι­κρι­νή και ηθι­κά χρε­ω­κο­πη­μέ­νη».

«Είναι γνω­στό, πέραν πάσης αμφι­βο­λί­ας, ότι το αλη­θι­νό κίνη­τρο γι’ αυτήν την πρά­ξη είναι να θέσει επι­πλέ­ον εμπό­δια σε οποια­δή­πο­τε προ­ο­πτι­κή ανά­καμ­ψης στις διμε­ρείς σχέ­σεις Κού­βας και Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών», σημειώ­νει το Κου­βα­νι­κό ΥΠΕΞ.

Η ανα­κοί­νω­ση υπο­γραμ­μί­ζει ότι η Κού­βα όχι μόνο δεν στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία (την οποία αντι­μά­χε­ται σε όλες τις μορ­φές της) αλλά, αντί­θε­τα, είναι κρά­τος-θύμα της τρο­μο­κρα­τί­ας των ΗΠΑ, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις εκπο­ρευό­με­νες, στη­ρι­ζό­με­νες και χρη­μα­το­δο­τού­με­νες από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή υπερ­δύ­να­μη έχουν κοστί­σει τη ζωή σε 3.478 Κου­βα­νούς, ενώ 2.099 έχουν μεί­νει ανάπηροι.

Άθλια από­φα­ση Τραμπ: Επα­να­φέ­ρει την Κού­βα στη λίστα των «κρα­τών – χορη­γών τρομοκρατίας»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο