Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα – ΚΚ Κούβας: ΣΦΑΓΗ σε αργή κίνηση στην Παλαιστίνη _ΟΛΟΙ στις κινητοποιήσεις! στις πλατείες της Κούβας!

Καθη­με­ρι­νές πλέ­ον οι δρά­σεις στή­ρι­ξης του ηρω­ι­κού Αγώ­να της Παλαι­στί­νης στο νησί της επα­νά­στα­σης: επι­κε­φα­λής το ΚΚ Κού­βας με το ΠΓ και τον γραμ­μα­τέα του, η κυβέρ­νη­ση, μαζι­κές οργα­νώ­σεις, γυναί­κες νέοι ‑όλοι με μια φωνή _με τη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας “Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη”.
Ανα­φέ­ρου­με ενδει­κτι­κά δύο (χτε­σι­νές) από τις πολ­λές καθη­με­ρι­νές σχε­τι­κές ειδή­σεις, από την granma, όργα­νο του ΚΚ Κούβας

🇵🇸  Στην Παλαιστίνη
υπάρχει 🇮🇱 γενοκτονία ή όχι;

Το Σάβ­βα­το 2 Μάρ­τη από τις 7:30 πμ., στην Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Βου­λή της Αβά­νας και στις πλα­τεί­ες όλης της χώρας, η Κού­βα θα είναι έχει μια ενιαία φωνή κατά του εγκλή­μα­τος στη Γάζα…

Τέσ­σε­ρα φορ­τη­γά, με αλεύ­ρι και άλλα προ­ϊ­ό­ντα πρώ­της ανά­γκης, πλη­σιά­ζουν, στο κατά­με­στο από πει­να­σμέ­νο πλή­θος μέρος, ενός λαού με φωλια­σμέ­νη  την ελπί­δα, ξαφ­νι­κά βρέ­χει βλή­μα­τα κάθε είδους. Εμφα­νί­ζο­νται αερο­πλά­να στον ουρα­νό και τανκς που πυρο­βο­λούν αδιά­κρι­τα και περ­νούν με τις ερπύ­στριες τους, ακό­μη και πάνω από τα σώμα­τα των τραυ­μα­τιών και των νεκρών”.

Μια τέτοια σκη­νή, όσο αφά­ντα­στη και αδια­νό­η­τη μπο­ρεί να είναι, σημειώ­θη­κε χθες στη Λωρί­δα της Γάζας. Στο τέλος της σφα­γής, 112 νεκροί και περισ­σό­τε­ροι από 700 τραυ­μα­τί­ες από την επί­θε­ση κεραυ­νός των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατά των λιμο­κτο­νού­ντων Παλαι­στι­νί­ων. Δεν φαί­νε­ται να υπάρ­χει σωτη­ρία για έναν λαό που σφα­γιά­ζε­ται μπρο­στά στα μάτια ενός κόσμου που παρα­κο­λου­θεί έκπλη­κτος, αλλά δεν ενερ­γεί _δεν κου­νά­ει ούτε δαχτυ­λά­κι για να στα­μα­τή­σει το έγκλη­μα. Υπάρ­χουν ήδη περισ­σό­τε­ροι από 30.000 νεκροί και 60.000 τραυ­μα­τί­ες από τότε που η Σιω­νι­στι­κή Κυβέρ­νη­ση ξεκί­νη­σε τις επι­θέ­σεις της.

Θα είναι έτσι όσο _μεταξύ άλλων το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ δεν εγκρί­νει ένα ψήφι­σμα που τερ­μα­τί­ζει τη σφα­γή –αφού οι ΗΠΑ ασκούν συνε­χώς βέτο – θα είναι έτσι έως ότου το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο δια­τά­ξει κατά­παυ­ση του πυρός. Είναι έτσι; Αυτό που συνέ­βη ήταν ένα έγκλη­μα ενα­ντί­ον πει­να­σμέ­νων παι­διών που περί­με­ναν ένα πιά­το φαγη­τό ή ένα ποτή­ρι νερό για να ανα­κου­φί­σουν τη δίψα τους. Το HispanTV (σσ. κρα­τι­κό ιρα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό κανά­λι από το 2011) το περιέ­γρα­ψε ως «σφα­γή σε αργή κίνη­ση». Ο απο­κλει­σμός της εισό­δου ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας φέρ­νει περισ­σό­τε­ρα από 1.100.000 παι­διά στα πρό­θυ­ρα του θανά­του, σύμ­φω­να με τη ΜΚΟ Save the Children.

Ενώ συνέ­βαι­νε αυτό, ο υπουρ­γός Άμυ­νας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν είπε στον ομό­λο­γό του ισραη­λι­νό Γιό­αβ Γκά­λαντ ότι «ανη­συ­χεί πολύ για τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις σε σχέ­ση με την απε­λευ­θέ­ρω­ση των Ισραη­λι­νών ομή­ρων». Με παρεκ­κλί­νο­ντα κυνι­σμό, ο επι­κε­φα­λής της Εθνι­κής Ασφά­λειας του Ισρα­ήλ, Itamar Ben-Gvir, σχο­λί­α­σε στο x_τουίτερ ότι «πρέ­πει να παρέ­χε­ται πλή­ρης υπο­στή­ρι­ξη» στους «ηρω­ι­κούς μαχη­τές» των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην περιο­χή και ότι «ενήρ­γη­σαν σε εξαι­ρε­τι­κός τρό­πος ενά­ντια σε έναν όχλο που στη Γάζα προ­σπά­θη­σε να τους βλά­ψει», ανέ­φε­ρε το RT.

Και υπάρ­χουν ακό­μα εκεί­νοι που το αμφι­σβη­τούν, πως το Ισρα­ήλ επα­να­λαμ­βά­νει τη φρί­κη του μεγα­λύ­τε­ρου γνω­στού ολοκαυτώματος;

Νέα διε­θνής πρω­το­βου­λία της Κού­βας για το Παλαι­στι­νια­κό _στη σωστή πλευ­ρά της ιστορίας

Για την 🇵🇸 Παλαιστίνη,
η φωνή ολοένα και πιο δυνατή

Στις πλατείες της Κούβας, όπως και σε όλο τον κόσμο,
το Σάββατο 2‑Μάρτη θα υπάρχει μόνο μία διεκδίκηση

«Οι ηρω­ι­κοί Παλαι­στί­νιοι, στε­ρη­μέ­νοι από τα εδά­φη τους, διωγ­μέ­νοι από την πατρί­δα τους, δια­σκορ­πι­σμέ­νοι σε όλο τον κόσμο, διω­κό­με­νοι και δολο­φο­νη­μέ­νοι, απο­τε­λούν ένα εντυ­πω­σια­κό παρά­δειγ­μα ανι­διο­τέ­λειας και πατριω­τι­σμού και απο­τε­λούν το ζωντα­νό σύμ­βο­λο του μεγα­λύ­τε­ρου εγκλή­μα­τος της επο­χής μας». Θα περά­σουν 45 χρό­νια από αυτά τα λόγια του Φιντέλ, στην VI Διά­σκε­ψη Κορυ­φής του Κινή­μα­τος των Αδέ­σμευ­των Χωρών, τον Σεπτέμ­βριο του 1979, στην Αβάνα.

Η Κού­βα, συνε­πής με την ιστο­ρία και τις αρχές της, δεν θα συλ­λο­γι­ζό­ταν ποτέ, αδιά­φο­ρα, ένα έγκλη­μα τόσο φρι­κτό όσο αυτό που επα­να­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας, ατι­μώ­ρη­τα, μπρο­στά στα μάτια του κόσμου. Οι αλη­θι­νοί λαοί υπο­φέ­ρουν για τον πόνο των άλλων λαών και ένα τέτοιο συναί­σθη­μα είναι που κινη­το­ποιεί παγκό­σμια αυτό το Σάβ­βα­το, τους δίκαιους _σσ. “με τη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας”, λέει το ΚΚΕ, να πάρουν μαχη­τι­κά θέση παντού υψώ­νο­ντας τη φωνή τους για την υπε­ρά­σπι­ση των Παλαι­στι­νί­ων εξό­ρι­στων στην ίδια τους την πατρίδα_ σε μια γωνιά της δικής τους γης.

Εκεί στη Ράφα, σε μόλις 42 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα, ενά­μι­ση εκα­τομ­μύ­ριο Παλαι­στί­νιοι φαί­νο­νται κατα­δι­κα­σμέ­νοι σε μαζι­κό θάνα­το, μετά τις απει­λές του Ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Benjamín Netanyahu να δια­τά­ζει νέες επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον αυτού που σήμε­ρα είναι σχε­δόν στρα­τό­πε­δο συγκέντρωσης.
Όπως σε όλες τις ηπεί­ρους την ίδια στιγ­μή, οι φοι­τη­τές, οι νέοι, οι γυναί­κες, οι εργα­ζό­με­νοι, ολό­κλη­ρη η κου­βα­νι­κή κοι­νω­νία, ενω­μέ­νοι, θα υψώ­σουν τις φωνές τους _σήμερα και πάντα, στις πλα­τεί­ες όλου του νησιού _στην πρω­τεύ­ου­σα Αβά­να, εκεί στην ιστο­ρι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πλα­τεία José Martí, να απαι­τή­σει ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΒΟΜΒΕΣ, να στα­μα­τή­σει τώρα η σφα­γή στη Λωρί­δα της Γάζας.

Θα καταγ­γεί­λου­με μαζι­κά και μαχη­τι­κά αυτή τη νέα επί­θε­ση που αφα­νί­ζει έναν ολό­κλη­ρο λαό, τόνι­σε η Osmayda Hernández Beleño, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών της Κού­βας, ενώ ο Reudenys Salas Hartemant, μέλος του Εθνι­κού Γρα­φεί­ου της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών, ζήτη­σε να είναι όλοι εκεί, όπου μας εμπνέ­ει ένας Martí και καταγ­γέλ­λο­ντας με το κεφά­λι ψηλά τον μεγα­λύ­τε­ρο συνερ­γό και χορη­γό των σιω­νι­στή επι­τι­θέ­με­νου: την κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

Νέα διπλω­μα­τι­κή προ­σπά­θεια της Κού­βας: επεί­γου­σα απο­στο­λή από το Κίνη­μα των Αδε­σμεύ­των διε­θνούς δύνα­μης προ­στα­σί­ας στη Λωρί­δα της Γάζας

🇵🇸 Για την Παλαιστίνη!!
η δύναμη της αλληλεγγύης, της αγάπης
και της δικαιοσύνης
είναι πιο ισχυρές από τα όπλα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο