Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: κουρέλια η “καταπολέμηση της τρομοκρατίας” των ΗΠΑ

Κόντρα στη διε­θνή κοι­νή γνώ­μη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των φωνών εντός των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών που απο­κη­ρύσ­σουν την άδι­κη συμπε­ρί­λη­ψη της Κού­βας στον παρά­νο­μο κατά­λο­γο των χωρών που “υπο­στη­ρί­ζουν την τρο­μο­κρα­τία”, η Ουά­σιγ­κτον, στην ετή­σια έκθε­σή της για το 2022 για το θέμα, επι­μέ­νει στους ισχυ­ρι­σμούς της ότι το νησί της επα­νά­στα­σης  δεν συνερ­γά­ζε­ται για την κατα­πο­λέ­μη­ση αυτής της μάστιγας.

Οι στό­χοι είναι κάτι παρα­πά­νω από σαφείς και προ­φα­νείς, επι­κυ­ρώ­νο­ντας τις κατη­γο­ρί­ες κατά της Κού­βας και επι­μέ­νο­ντας, με ψευ­δή επι­χει­ρή­μα­τα, σε ένα ψέμα που δεν αντέχει.

Το έγγρα­φο που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, αν και δεν απο­τε­λεί «νέα ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τέτοιους χαρα­κτη­ρι­σμούς», έχει υψη­λό κόστος. Οι κύριες συνέ­πειες προ­κύ­πτουν από την αύξη­ση του μεγα­λύ­τε­ρου κιν­δύ­νου που σχε­τί­ζε­ται με κάθε είδους επι­χεί­ρη­ση, επέν­δυ­ση και εμπό­ριο που αφο­ρά το νησί ώστε να βλά­ψει σοβα­ρά _να στραγ­γα­λί­σει, τη διε­θνή ροή χρη­μά­των στην Κούβα.

Αυτό που επι­διώ­κουν είναι να κλεί­σουν τα σπί­τια μας, να σπεί­ρουν την απο­θάρ­ρυν­ση, να τιμω­ρή­σουν την αξιο­πρέ­πεια και την ανα­φαί­ρε­τη λατρεία των Κου­βα­νών στην κυριαρ­χία και την εθνι­κή ανεξαρτησία.

Απο­τε­λεί επί­σης ένα χαστού­κι στις χώρες, στα εκα­τομ­μύ­ρια των ανθρώ­πων στον κόσμο που θεω­ρούν τη δέσμευ­ση της Κού­βας στον αγώ­να κατά της πραγ­μα­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας αναμφισβήτητη.

Οι Μεγά­λες Αντίλ­λες ενσω­μα­τώ­θη­καν σε αυτόν τον κατά­λο­γο τον Ιού­νιο του 2020, ο οποί­ος χρη­σί­μευ­σε ως βάση για να συμπε­ρι­λη­φθεί, τον Ιανουά­ριο του 2021, σε έναν άλλο από τους αυθαί­ρε­τους κατα­λό­γους: αυτόν των κρα­τών που «υπο­στη­ρί­ζουν» την τρομοκρατία.

Η Κού­βα υπήρ­ξε θύμα, ποτέ θύτης. θύμα­τα εκεί­νων που διεκ­δι­κούν το δικαί­ω­μα να κρί­νουν και να τιμω­ρούν τους άλλους, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι οι πλέ­ον υπεύ­θυ­νοι για αυτήν την πολι­τι­κή στον κόσμο.

Πηγή: granma _όργανο του ΚΚΚούβας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο