Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Οι αρχές και οι κάτοικοι του νησιού αναλαμβάνουν δράση για να αντιμετωπίσουν το καταιγιστικό πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα

Οι Κου­βα­νοί, παγκο­σμί­ως γνω­στοί για την ετοι­μό­τη­τά τους σε κατα­στά­σεις έκτα­κτης , ανέ­λα­βαν ήδη δρά­ση για να αντι­με­τω­πί­σουν το καται­γι­στι­κό πέρα­σμα του κυκλώ­να Ίρμα. Και αυτό για­τί η πολι­τι­κή προ­στα­σία είναι πρώ­τη προτεραιότητα.

Φυσι­κά και (καπι­τα­λι­στι­κά) πολι­τι­κά φαινόμενα

Παρό­τι η Κού­βα δεν ανα­μέ­νε­ται να πλη­γεί άμε­σα από τον κυκλώ­να ο οποί­ος εξα­σθέ­νη­σε σήμε­ρα και από την κατη­γο­ρία 5, κορυ­φαία της πεντά­βαθ­μης κλί­μα­κας, έπε­σε στην κατη­γο­ρία 4, προ­βλέ­πε­ται να περά­σει από τις βόρειες ακτές του νησιού πριν φθά­σει την Κυρια­κή στη Φλόριντα.

Με τον τίτλο: «Κού­βα σε δρά­ση!» η καθη­με­ρι­νή εφη­με­ρί­δα Granma δημο­σί­ευ­σε φωτο­γρα­φί­ες από τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα που λαμ­βά­νο­νται ώστε οι ζημιές που θα αφή­σει ο κυκλώ­νας στο πέρα­σμα του, να είναι όσο το δυνα­τόν λιγότερες.

Άνδρες τοπο­θέ­τη­σαν σιδε­ρέ­νιες πόρ­τες μπρο­στά στις προ­σό­ψεις των κατα­στη­μά­των, φορ­τη­γά μετέ­φε­ραν βου­νά άμμου για να απορ­ρο­φή­σουν μεγά­λη ποσό­τη­τα υδά­των, ενώ συνερ­γεία κατέ­βα­σαν πινα­κί­δες και στή­λες φωτι­σμού από τους δρό­μους οι οποί­ες εξαι­τί­ας των ισχυ­ρών ανέ­μων ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν θανα­τη­φό­ρα ατυχήματα.

Άλλοι πάλι εφο­διά­ζο­νται με ανα­λώ­σι­μα όπως εμφια­λω­μέ­νο νερό και μπαταρίες.

«Αγο­ρά­ζω ό,τι βρω. Προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε με κάθε τρό­πο για την άφι­ξη του κυκλώ­να», λέει στο Xinhua η Μαρ­λέν Πέρες, συντα­ξιού­χος δασκά­λα, βγαί­νο­ντας από ένα εμπο­ρι­κό κέντρο στην πρω­τεύ­ου­σα Αβά­να κρα­τώ­ντας μεγά­λες τσά­ντες γεμά­τες με είδη δια­τρο­φής για την οικο­γέ­νειά της και τους γείτονες.

Υπάρ­χει διά­χυ­τη στον αέρα η αγω­νία καθώς οι κάτοι­κοι προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για το χει­ρό­τε­ρο. Παράλ­λη­λα όμως υπάρ­χει και η αίσθη­ση ασφά­λειας ότι η κυβέρ­νη­ση είναι εκεί για να επι­βλέ­πει τη δια­χεί­ρι­ση των κατα­στρο­φών μέσω του καλά κουρ­δι­σμέ­νου συστή­μα­τος πολι­τι­κής άμυ­νας (DC) της Κούβας.

«Νομί­ζω ότι η Κού­βα είναι μία από τις χώρες όπου η Πολι­τι­κή Άμυ­να απα­ντά άμε­σα σε όλα» λέει η Πέρες.

Οι υπη­ρε­σί­ες έκτα­κτης ανά­γκης της Κού­βας έχουν απο­δει­χθεί απο­τε­λε­σμα­τι­κές τόσο στην προ­ε­τοι­μα­σία, όσο και στις συνέ­πειες των φυσι­κών κατα­στρο­φών, και αυτό μπο­ρούν να το επι­βε­βαιώ­σουν τα χαμη­λά νού­με­ρα των θανάτων.

Η Κάρεν Καλ­βί­νο η οποία αγό­ρα­ζε προ­μή­θειες για τα δύο παι­διά της, όπως γάλα και μπι­σκό­τα, λέει ότι η κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζε­ται πολύ νωρί­τε­ρα για την ετή­σια επο­χή των κυκλώ­νων, η οποία διαρ­κεί από τον Ιού­νιο έως το Νοέμβριο.

«Μόλις εντο­πι­σθεί ένα επερ­χό­με­νο πέρα­σμα ενός κυκλώ­να, όλοι μας στρω­νό­μα­στε στη δου­λειά», λέει η Καλβίνο.

Περί­που 700.000 άνθρω­ποι έχουν εκκε­νώ­σει προ­λη­πτι­κά τα σπί­τια τους στη βορειο­α­να­το­λι­κή ακτή της Κού­βας, ενώ πάνω από 10.000 του­ρί­στες που βρί­σκο­νται στο νησί έχουν μετα­φερ­θεί σε ασφα­λή σημεία.

Ο κυκλώ­νας Ίρμα έπλη­ξε τα νησιά της Καραϊ­βι­κής με κατα­στρο­φι­κούς ανέ­μους και καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές, αφή­νο­ντας στο πέρα­σμά του 14 νεκρούς και μεγά­λες υλι­κές καταστροφές.

Οι αρχές Πολι­τι­κής Άμυ­νας της Κού­βας συνερ­γά­ζο­νται τώρα με το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα των Ηνω­μέ­νων Εθνών, για να εγγυ­η­θούν τις προ­μή­θειες που ενδέ­χε­ται να απο­στα­λούν στις περιο­χές που θα πλη­γούν από τον κυκλώνα.

Η Κού­βα δια­τη­ρεί ένα έκτα­κτο από­θε­μα τρο­φί­μων, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 1.600 τόνων ρυζιού και φασο­λιών, απο­θη­κευ­μέ­νο στρα­τη­γι­κά σε τρεις τοπο­θε­σί­ες, την Αβά­να, την κεντρι­κή πόλη Σιεν­φου­έ­γκος και Σαντιά­γκο ντε Κού­μπα, στην ανα­το­λι­κή άκρη του νησιού, το οποίο μπο­ρεί να καλύ­ψει τις δια­τρο­φι­κές ανά­γκες 275.000 ανθρώ­πων για ένα μήνα.

Πέρυ­σι τον Οκτώ­βριο το θανα­τη­φό­ρο πέρα­σμα του κυκλώ­να Μάθιου σφυ­ρο­κό­πη­σε το Γκουα­ντά­να­μο, στην ανα­το­λι­κή Κού­βα, προ­κα­λώ­ντας ζημιές σε πάνω από 40,000 σπί­τια. Η περιο­χή έχει εν μέρει ανα­κάμ­ψει, όμως μόνο τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στην Κού­βα από τους συνο­λι­κά 603 νεκρούς, η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των οποί­ων στη φτω­χή Αϊτή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο