Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ προκαλούν την αναστολή αεροπορικών συνδέσεων

Οι νέες κυρώ­σεις που επέ­βα­λαν οι ΗΠΑ στην Κού­βα, με τις οποί­ες εμπο­δί­ζο­νται οι αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες της νήσου να μισθώ­νουν αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­σκά­φη, ανά­γκα­σαν τον δημό­σιο αερο­με­τα­φο­ρέα, την εται­ρεία Cubana de Aviación, να ανα­στεί­λει χθες Τετάρ­τη δρο­μο­λό­για προς και από προ­ο­ρι­σμούς στο Μεξι­κό, στη Βενε­ζου­έ­λα και περιο­χές της Καραϊ­βι­κής. «Συνε­πεία των τελευ­ταί­ων μέτρων που έλα­βαν οι ΗΠΑ σε βάρος της Κού­βας», η Κου­μπά­να ανα­στέλ­λει τις πτή­σεις της προς το Μεξι­κό και το Καν­κούν (Μεξι­κό), τον Άγιο Δομί­νι­κο (Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία), το Καρά­κας (Βενε­ζου­έ­λα), το Πορτ-ο-Πρενς (Αϊτή) και τις γαλ­λι­κές υπε­ρά­κτιες περιο­χές της Μαρ­τι­νί­κας και της Γουα­δε­λού­πης, δήλω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής της εται­ρεί­ας, ο Αρσέ­νιο Αρό­τσα, σύμ­φω­να με ΜΜΕ.

Πλήτ­το­νται επί­σης εσω­τε­ρι­κές πτή­σεις προς και από τις ανα­το­λι­κές επαρ­χί­ες Ολγκίν και Σαντιά­γο ντε Κού­μπα, ενώ τα απο­λε­σθέ­ντα έσο­δα ανα­μέ­νε­ται ότι θα ανέλ­θουν σε περί­που 10 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, κατά υπο­λο­γι­σμούς της Κου­μπά­να. Ο υπεύ­θυ­νος τόνι­σε, χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρες διευ­κρι­νί­σεις, ότι ο εθνι­κός αερο­με­τα­φο­ρέ­ας της Κού­βας «ενη­με­ρώ­θη­κε για την λύση δύο συμ­βά­σε­ων ενοι­κί­α­σης αερο­σκα­φών από εται­ρεί­ες τρί­των χωρών». Το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Εμπο­ρί­ου ανα­κοί­νω­σε ότι επι­βάλ­λει νέους, σκλη­ρό­τε­ρους περιο­ρι­σμούς στις ενοι­κιά­σεις αμε­ρι­κα­νι­κών αερο­σκα­φών στην Κού­βα την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο