Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Ολοκληρώθηκε το XII Συνέδριο της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών _φωτο🎥Video

Ένα λιτό συνέ­δριο προι­κι­σμέ­νο με τις δικές τους ιδέ­ες και με τη βεβαιό­τη­τα ότι η μεγά­λη πρό­κλη­ση είναι να χτί­σουν ένα μέλ­λον στο μπόι τους, έλη­ξε το XII Συνέ­δριο της Jóvenes Comunistas de Cuba _UJC

Οι εκπρό­σω­ποι του XII Συνε­δρί­ου της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας του νησιού της επα­νά­στα­σης (UJC) γιόρ­τα­σαν την 62η επέ­τειο της οργά­νω­σης στις 4 Απρι­λί­ου, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τους εαυ­τούς τους ως συμ­με­τέ­χο­ντες στην οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού και ανα­λαμ­βά­νο­ντας με αφο­σί­ω­ση τα νέα καθή­κο­ντα για την πατρί­δα και το λαό.

Ο Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Πρώ­τος Γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας, ήταν παρών την τελευ­ταία ημέ­ρα του συνε­δρί­ου, καθώς και ο Manuel Marrero Cruz, πρω­θυ­πουρ­γός, και ο Esteban Lazo Hernández, μέλος του ΠΓ και πρό­ε­δρος της Asamblea Nacional del Poder Popular (Εθνο­συ­νέ­λευ­σης Λαϊ­κής Εξουσίας).

Σε αυτό το αυστη­ρό συνέ­δριο, αφιε­ρω­μέ­νο στον Comandante en Jefe Φιντέλ Κάστρο Ρουζ και σφυ­ρη­λα­τη­μέ­νο στη σκλη­ρό­τη­τα μιας πολιορ­κη­μέ­νης χώρας, η προ­σο­χή των στε­λε­χών στρά­φη­κε στο μήνυ­μα των επι­τρο­πών βάσης για καλύ­τε­ρη λει­τουρ­γία και θα φρο­ντί­σουν για την εφαρ­μο­φή των 10αδων εποι­κο­δο­μη­τι­κών  προτάσεων.

Ομοί­ως, διευ­κρι­νί­στη­κε η ανά­γκη ανά­πτυ­ξης εκπαι­δευ­τι­κών δια­δι­κα­σιών _μόρφωσης και αυτο­μόρ­φω­σης, διό­τι η πολι­τι­κή στε­λε­χών πρέ­πει να ανα­λαμ­βά­νε­ται υπεύ­θυ­να, με ολο­κλη­ρω­μέ­νο, συστη­μα­τι­κό τρό­πο και σύμ­φω­να με τις τρέ­χου­σες πιε­στι­κές ανάγκες.

Με τη βεβαιό­τη­τα ότι, τα ηνία ανα­λά­βουν οι νέοι θα υπάρ­ξει η ανα­γκαία συνέ­χεια της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης, ανά­με­σα στα συμπε­ρά­σμα­τα των συζη­τή­σε­ων των επι­τρο­πών εργα­σί­ας, είναι η επεί­γου­σα ανά­γκη να δημιουρ­γη­θούν χώροι παρου­σί­α­σης και ανταλ­λα­γής ιδε­ών για τους νέους και αυτή τη δια­δι­κα­σία να χωρι­στεί μεθο­δι­κά σε διά­φο­ρους τομείς.

Οι σύνε­δροι εξή­ραν τη σημα­σία της τεχνο­λο­γι­κής κυριαρ­χί­ας, για τη μηχα­νορ­γά­νω­ση της λει­τουρ­γί­ας της UJC, καθώς και για τη μετά­δο­ση με κατα­νοη­τό τρό­πο στρα­τη­γι­κών και κατα­στα­τι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων και έτσι να επι­τευ­χθεί ενιαί­ος τρό­πος καθο­δή­γη­σης της Κου­βα­νέ­ζι­κης νέας γενιάς.

Ομοί­ως, τονί­στη­κε η χρη­σι­μό­τη­τα της ενσω­μά­τω­σης των παι­διών και των εφή­βων στις δια­δι­κα­σί­ες της ομά­δων νέων με συμ­με­το­χή τους στις στρα­τη­γι­κές αυτές. Προ­τά­θη­κε επί­σης η συστη­μα­το­ποί­η­ση συνα­ντή­σε­ων και­νο­το­μί­ας νέων για την αντι­με­τώ­πι­ση συγκε­κρι­μέ­νων προβλημάτων.

Σχε­τι­κά με τα παρα­πά­νω, ο Díaz Canel προ­έ­τρε­ψε να προ­ω­θη­θεί η κοι­νω­νι­κή επι­κοι­νω­νία, ο επι­στη­μο­νι­κός μετα­σχη­μα­τι­σμός και η ταξι­κή και­νο­το­μία, τρεις πυλώ­νες στη δια­χεί­ρι­ση της κυβέρ­νη­σης, και να ανα­ζη­τη­θούν λύσεις από τη γνώ­ση, ειδι­κά σε αυτούς τους και­ρούς οικο­νο­μι­κής πίε­σης. Επε­σή­μα­νε ότι στο βαθ­μό που η νεο­λαία συμ­με­τέ­χει στη δια­δι­κα­σία οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­σμού, ο δρό­μος της ενό­τη­τας θα ενισχυθεί.

Δήλω­σε ότι «οι νέοι μας αξί­ζουν την ευη­με­ρία που ονει­ρεύ­τη­κε η χώρα. «Πολ­λοί βρί­σκουν εμπό­δια και κοντο­στέ­κο­νται από την εχθρι­κή πολι­τι­κή του απο­κλει­σμού, αφού ένας από τους στό­χους του είναι να απο­θαρ­ρύ­νει τη νεο­λαία». Με την πεποί­θη­ση ότι αυτό το συνέ­δριο της UJC είναι μια στιγ­μή για να σκε­φτού­με πίσω και να κοι­τά­ξου­με μπρο­στά, οι κου­βα­νοί νέοι είναι βέβαιοι ότι η μεγά­λη πρό­κλη­ση είναι να οικο­δο­μή­σουν ένα μέλ­λον που τους αξίζει.

Συμ­με­τεί­χαν επί­σης ο Roberto Morales Ojeda, μέλος του ΠΓ του Κόμ­μα­τος και Γραμ­μα­τέ­ας Οργά­νω­σης, ο Διοι­κη­τής της Επα­νά­στα­σης Ramiro Valdés Menéndez, αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης, και ο Διοι­κη­τής του Επα­να­στα­τι­κού Στρα­τού José Ramón Machado Ventura.

Πηγή granma.cu

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο