Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Πέθανε ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, στρατηγός Λουίς Ροντρίγκες Λόπες-Καγιέχα

Τον θάνα­το του στρα­τη­γού Λουίς Αλμπέρ­το Ροντρί­γκες Λόπες-Καγιέ­χα, του επι­κε­φα­λής της αμυ­ντι­κής βιο­μη­χα­νί­ας των Επα­να­στα­τι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, πεν­θεί η Κούβα.

Ο Λόπες-Καγιέ­χα πέθα­νε χθες σε ηλι­κία 62 ετών από καρ­δια­κή ανα­κο­πή. Ήταν μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Κού­βας και εκλεγ­μέ­νο μέλος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξουσίας.

Σε μήνυ­μά του στο Twitter, ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ εξέ­φρα­σε την οδύ­νη του για τον πρό­ω­ρο χαμό του στρα­τη­γού, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον «επα­να­στά­τη που υπη­ρέ­τη­σε την Πατρί­δα και την Επα­νά­στα­ση από κάθε πόστο».

Δια­τη­ρώ­ντας προ­φίλ χαμη­λών τόνων, με σπά­νιες δημό­σιες εμφα­νί­σεις, ο Λουίς Αλμπέρ­το Ροντρί­γκες Λόπες-Καγιέ­χα είχε παντρευ­τεί την κόρη του Ραούλ Κάστρο, Ντέμπορα.

Το 2020 συμπε­ριε­λή­φθη από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ σε μαύ­ρη λίστα προ­σώ­πων με τα οποία αμε­ρι­κα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις και ιδιώ­τες απα­γο­ρεύ­ο­νταν να έχουν οποια­δή­πο­τε συναλλαγή.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Granma, Reuters.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο