Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα \ πυρκαγιά στο Matanzas: οι τελευταίες εξελίξεις ‑βοήθεια και από τη Βολιβία

Η δια­δι­κα­σία ανά­κτη­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων στη βάση πετρε­λαί­ου Supertanqueros και τις γύρω περιο­χές της βιο­μη­χα­νι­κής ζώνης Matanzas συνε­χί­ζει να προ­χω­ρά, σύμ­φω­να με όσα προ­έ­κυ­ψαν από τον έλεγ­χο και ανά­λυ­ση-σχε­δια­σμό αυτών των εργα­σιών, των οποί­ων ηγή­θη­κε ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του KΚ και Πρό­ε­δρος της Κού­βας Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Τα υπουρ­γεία που συν­δέ­ο­νται άμε­σα με τα καθή­κο­ντα υγιει­νής και άλλες δρά­σεις, ανέ­φε­ραν τις δρα­στη­ριό­τη­τές τους στη συνά­ντη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε –όπως κάθε μέρα χτες το από­γευ­μα στο Palacio de la Revolución με επι­κε­φα­λής τον Πρω­θυ­πουρ­γό και μέλος του ΠΓ Manuel Marrero Cruz.

Ο πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Ινστι­τού­του Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, ανα­φέρ­θη­κε στη συντή­ρη­ση της παρο­χής νερού στο θερ­μοη­λε­κτρι­κό εργο­στά­σιο Antonio Guiteras και έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες μιας επέν­δυ­σης που θα γίνει στην περιο­χή για να δια­σφα­λι­στεί πως θα γίνει προς όφε­λος του πλη­θυ­σμού της περιοχής.

Ο Υπουρ­γός Κατα­σκευών, René Mesa Villafaña, κατέ­θε­σε την στή­ρι­ξη των φορέ­ων του οργα­νι­σμού για την ανά­κτη­ση χάλυ­βα, τη μετα­φο­ρά συντριμ­μιών και την προ­μή­θεια υλι­κών, μετα­ξύ άλλων δρα­στη­ριο­τή­των, για τον μετρια­σμό των συνε­πειών μετά την πυρκαγιά.

Οι αρχές του Υπουρ­γεί­ου Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ‑Επι­στή­μης, Τεχνο­λο­γί­ας και Περι­βάλ­λο­ντος ανέ­φε­ραν από την πλευ­ρά τους ότι η παρα­κο­λού­θη­ση της ποιό­τη­τας του αέρα δεί­χνει παρό­μοια συμπε­ρι­φο­ρά με τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες. Λόγω του ύψους της στή­λης καπνού, των ανέ­μων και του μικρού χρό­νου ‑περι­βαλ­λο­ντι­κά- που διήρ­κε­σε το συμ­βάν, οι τιμές των αερί­ων είναι κοντά στο κανο­νι­κό ή εντός του κανο­νι­κού, όπως έχει αναφερθεί.

Δεν έχουν βρε­θεί μέχρι στιγ­μής στοι­χεία όξι­νης βρο­χής, ούτε έχουν υπάρ­ξει επι­πτώ­σεις στην ανθρώ­πι­νη υγεία, καθώς δεν υφί­στα­νται ανα­φο­ρές για αύξη­ση του αριθ­μού των ασθε­νών με ανα­πνευ­στι­κές κλπ. ασθέ­νειες αυτές τις μέρες ή στο παρελ­θόν, που θα μπο­ρού­σαν να συσχετιστούν.

Τα στοι­χεία για τις επι­πτώ­σεις στην υγεία των ζώων και των φυτών είναι επί­σης αρνη­τι­κά. Μέχρι στιγ­μής, δεν έχουν εντο­πι­στεί ζημιές στη χλω­ρί­δα και την πανί­δα της περιο­χής ή σε κοντι­νές περιο­χές, ούτε σε κοντι­νά οικο­συ­στή­μα­τα και προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές, λένε οι ειδι­κοί της CITMA.

Η κύρια ζημιά είναι στο έδα­φος της Βάσης και οι ειδι­κοί εργά­ζο­νται για τις στρα­τη­γι­κές βιο­α­πο­κα­τά­στα­σης που θα εφαρ­μο­στούν, καθώς και για τη διά­θε­ση των επι­κίν­δυ­νων απο­βλή­των που προ­κύ­πτουν από τις ενέρ­γειες ανάκτησης.

Πηγή: Granma

Βολιβία: «Θέλουμε να “δώσουμε πίσω” λίγη από την αλληλεγγύη ‑τη διεθνιστική βοήθεια
που έδωσε η Κούβα στον κόσμο»

Η κυβέρ­νη­ση της Βολι­βί­ας έστει­λε 62 τόνους ιατρι­κής και ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας –και μαζί οικο­δο­μι­κά υλι­κά στην Κού­βα, στα πλαί­σια  αντι­με­τώ­πι­σης της κατα­στρο­φής που προ­κλή­θη­κε από τη φωτιά των δεξα­με­νών αργού πετρε­λαί­ου στην επαρ­χία Matanzas, στο πλαί­σιο της αμοι­βαί­ας συνερ­γα­σί­ας των δύο κρα­τών. Σε εθι­μο­τυ­πι­κή εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο αερο­δρό­μιο της Σάντα Κρουζ, οι αρχές της Βολι­βί­ας μαζί με διπλω­μα­τι­κούς εκπρο­σώ­πους της Κού­βας παρα­τή­ρη­σαν πώς δεκά­δες εργα­ζό­με­νοι μάζε­ψαν τις προ­μή­θειες που με μετα­γω­γι­κό αερο­πλά­νο, έφτα­σε τη Δευ­τέ­ρα 22-Αυγ.

Ο ΥΠΕΞ της Βολι­βί­ας Rogelio Mayta δεν παρέ­λει­ψε να ανα­φερ­θεί στην τερά­στια αλλη­λεγ­γύη του νησιού της επα­νά­στα­σης προς τη Βολι­βία σε πάμπολ­λες περι­πτώ­σεις που τη χρειά­στη­κε τόσο σε  έκτα­κτα περι­στα­τι­κά, όσο και τη βοή­θεια που έχουν προ­σφέ­ρει επαγ­γελ­μα­τί­ες της Κού­βας στην ιατρι­κή και τη διδασκαλία-μάθηση.

«Θέλου­με να δώσου­με πίσω λίγη από όλη αυτή την αλλη­λεγ­γύη, τη διε­θνι­στι­κή βοή­θεια που έδω­σαν στον κόσμο γενι­κά και φυσι­κά στη Βολι­βία», δήλω­σε, επι­κε­φα­λής αντι­προ­σω­πεί­ας ‑με τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Άμυ­νας, Juan Carlos Calvimontes, την αντι­κα­γκε­λά­ριο Eva Chuquimia, τον γενι­κό πρό­ξε­νο της Κού­βας στη Santa Cruz Fakri Rodríguez και τον εκεί προ­ε­δρι­κό συντο­νι­στή Eduardo Pereira στο αερο­δρό­μιο Viru Viru της Santa Cruz.

Ο Mayta εξή­γη­σε ότι η παρά­δο­ση αντα­πο­κρί­νε­ται στην αρχή της αμοι­βαιό­τη­τας, καθώς η Κού­βα υπο­στη­ρί­ζει τη Βολι­βία από το 2006 με ομά­δες κατά του αναλ­φα­βη­τι­σμού, ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες και εκπαί­δευ­ση επαγ­γελ­μα­τιών υγείας.

Υπό αυτή την έννοια, τόνι­σε ότι τώρα ο βολι­βια­νός λαός, μαζί με την κυβέρ­νη­ση, έπρε­πε να υπο­στη­ρί­ξει τις προ­σπά­θειες της Κού­βας για την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών που προ­κά­λε­σε η πυρ­κα­γιά στο Ματάνζας.

«Εκπλη­ρώ­νου­με ένα αίτη­μα του προ­έ­δρου Luis Arce, του αντι­προ­έ­δρου David Choquehuanca και των αισθη­μά­των του βολι­βια­νού λαού», δήλω­σε ο ΥΠΕΞ.

Μάλι­στα για το λόγο αυτό εκδό­θη­κε το 4781 ΠΔ.

Το Υπουρ­γείο Προ­ε­δρί­ας, μέσω της Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria ( UACGS), ‑Μονά­δας Δια­χεί­ρι­σης Κοι­νο­τι­κής Δρά­σης και Αλλη­λεγ­γύ­ης (UACGS), θα διο­χε­τεύ­σει δωρεά στην Κού­βα με 20 τόνους τρο­φί­μων, ενώ η υπη­ρε­σία Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) 10 τόνους φαρ­μά­κων και ιατρι­κών προ­μη­θειών, ενώ είναι σε εξέ­λι­ξη μια παράλ­λη­λη δωρεά από τον ιδιω­τι­κό τομέα περί­που 30 τόνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο