Κούβα \ πυρκαγιά στο Matanzas: οι τελευταίες εξελίξεις ‑βοήθεια και από τη Βολιβία

Η δια­δι­κα­σία ανά­κτη­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων στη βάση πετρε­λαί­ου Supertanqueros και τις γύρω περιο­χές της βιο­μη­χα­νι­κής ζώνης Matanzas συνε­χί­ζει να προ­χω­ρά, σύμ­φω­να με όσα προ­έ­κυ­ψαν από τον έλεγ­χο και ανά­­λυ­­ση-σχε­­δια­­σμό αυτών των εργα­σιών, των οποί­ων ηγή­θη­κε ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του KΚ και Πρό­ε­δρος της Κού­βας Miguel Diaz-Canel Bermudez. Τα υπουρ­γεία που συν­δέ­ο­νται άμε­σα με … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κού­βα \ πυρ­κα­γιά στο Matanzas: οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις ‑βοή­θεια και από τη Βολι­βία.