Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: σε αναμονή των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή (CEN) αργά σήμε­ρα (ώρα Κού­βας) θα δώσει στη δημο­σιό­τη­τα τα πρώ­τα (προ­κα­ταρ­κτι­κά) απο­τε­λέ­σμα­τα του συνταγ­μα­τι­κού δημο­ψη­φί­σμα­τος της 24η Φεβ 2019

Περισ­σό­τε­ροι από 8.600.000 Κου­βα­νοί κλή­θη­καν στις κάλ­πες για να απα­ντή­σουν στην ερώ­τη­ση «Επι­κυ­ρώ­νε­τε το νέο Σύνταγ­μα της Δημο­κρα­τί­ας;» σε μια καθο­λι­κή ψηφο­φο­ρία, ως συνή­θως, σε από­λυ­τη ηρεμία.

Σύμ­φω­να με τη CEN στην τελευ­ταία της έκθε­ση που εκδό­θη­κε χθες το βρά­δυ, μέχρι τις 17:00, μία ώρα δηλ. πριν από το κλεί­σι­μο, είχαν ασκή­σει το εκλο­γι­κό δικαί­ω­μά τους 7.524.318 πολί­τες άνω των 16 ετών, δηλ το 81,53% των εγγεγραμμένων.

Η πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής Alina Balseiro δήλω­σε ότι άνοι­ξαν κανο­νι­κά όλα τα (περισ­σό­τε­ρα από 24.000) εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, όπου συνυ­πήρ­χαν ο ενθου­σια­σμός  και η προ­σέ­λευ­ση και ανα­γνώ­ρι­σε τη μαζι­κή συμ­με­το­χή του λαού.

Ηγε­τι­κά στε­λέ­χη και κοι­νω­νι­κοί παρά­γο­ντες «voto Sí» ανέ­δει­ξαν τη λαϊ­κή συμ­βο­λή στη σύντα­ξη του συγκε­κρι­μέ­νου, αλλά και όλων των νόμων, καθώς και το επα­να­στα­τι­κό περιε­χό­με­νό του σχε­τι­κά με την προ­στα­σία των δικαιω­μά­των και τια εχέγγυα.

Από την πλευ­ρά του, ο πρό­ε­δρος Miguel Díaz-Canel προσ­διό­ρι­σε την carta magna των 229 άρθρων σαν «το παρόν και το μέλ­λον για το έθνος της Καραϊ­βι­κής», δηλώ­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι «το Σύνταγ­μα διευ­ρύ­νει τα δικαιώ­μα­τα των πολι­τών, όντας ένα σύγ­χρο­νο και προηγ­μέ­νο έγγρα­φο, που μας επι­τρέ­πει να ξεκλει­δώ­σου­με τις δια­δι­κα­σί­ες και να προ­χω­ρή­σου­με πιο αποφασιστικά”.

|>πηγή<| = [Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Prensa Latina] 

ΣΣ: το σκί­τσο (μικρο­γρα­φία) του τίτλου βασί­ζε­ται σε ένα θέμα του Osvaldo Gutierrez — ACN με τίτλο “Elecciones” ~> «Εκλο­γές» [C-U-B-A]…|> βλ. & |>εδώ<|.

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο