Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Σε 10 ημέρες 508 γιατροί — νοσηλευτές σε 12 χώρες — Ηγέτης στον κόσμο της αλληλεγγύης — #Covid-19

Η Κού­βα έστει­λε χθες Σάβ­βα­το 39 στε­λέ­χη του ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού της στο πρι­γκι­πά­το της Ανδό­ρας, τη δεύ­τε­ρη ευρω­παϊ­κή χώρα στην οποία προ­σφέ­ρει βοή­θεια στο πλαί­σιο του αγώ­να για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορονοϊού.

Θα πάνε «σε μια χώρα που τους έχει ανά­γκη, είναι μια από­φα­ση που πήραν προ­σω­πι­κά και εθε­λο­ντι­κά», σημεί­ω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο για­τρός Χόρ­χε Ντελ­γά­δο, διευ­θυ­ντής των κου­βα­νι­κών υπη­ρε­σιών διε­θνούς συνερ­γα­σί­ας στον τομέα της υγείας.

Η Αβά­να προ­χώ­ρη­σε στην κίνη­ση αυτή κατό­πιν αιτή­μα­τος του μικρο­σκο­πι­κού πρι­γκι­πά­του των περί­που 70.000 κατοί­κων, που βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε δύο από τις χώρες που υφί­στα­νται τα πιο βαριά πλήγ­μα­τα εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας στην Ευρώ­πη ‑τη Γαλ­λία και την Ισπα­νία- και κατα­γρά­φει 267 κρού­σμα­τα, ανά­με­σά τους τρία θανατηφόρα.

«Έχου­με σπου­δαία νέα: για­τροί και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό ειδι­κευ­μέ­νο στη μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη της ανα­πνο­ής από την Κού­βα έρχε­ται να μας βοη­θή­σει», ανα­κοί­νω­σε χθες ο υπουρ­γός Υγεί­ας της Ανδό­ρας, Τζουάν Μαρτίνες.

«Είναι η πρώ­τη φορά που μια μπρι­γά­δα μας πάει σε πλού­σια χώρα, με τεχνο­λο­γία αιχ­μής, και θα πρέ­πει να προ­σαρ­μο­στού­με στις συν­θή­κες εκεί», επι­σή­μα­νε μιλώ­ντας στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο η για­τρός Βίλ­μα Βάργκας.

Με αυτή την ομά­δα, συνο­λι­κά υπάρ­χουν ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες σε δώδε­κα χώρες, με περισ­σό­τε­ρους από 580 για­τρούς και νοση­λευ­τές  σε διά­φο­ρα μέρη του κόσμου, οι οποί­οι έχουν ζητη­θεί από τις κυβερ­νή­σεις αυτών των χωρών καθώς και πολ­λοί άλλοι που εργά­ζο­νταν ήδη στα πλαί­σια δια­φό­ρων συμ­φω­νιών σε μια ομά­δα εθνών που έχουν επί­σης εντα­χθεί στην υπο­στή­ρι­ξη της κατα­πο­λέ­μη­σης της πανδημίας.

Η Κού­βα, μια  χώρα που υφί­στα­ται εξο­ντω­τι­κό απο­κλει­σμό από τις ΗΠΑ και τους συμ­μά­χους της, εκτε­λεί σχε­δόν το ένα τρί­το της παγκό­σμιας ιατρι­κής συνεργασίας.

«Η Κού­βα έχει τεί­νει το χέρι» για να βοη­θή­σει άλλες χώρες «πολ­λές φορές, αλλά ποτέ μέσα σε τόσο λίγο χρό­νο», σημεί­ω­σε μέσω Twitter ο κου­βα­νός υπουρ­γός Υγεί­ας Χοσέ Άνχελ Πορτάλ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο