Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: στην αυγή του 61ου χρόνου της επανάστασης

Η προ­χτε­σι­νή μεγα­λειώ­δης συμ­με­το­χι­κή δια­δι­κα­σία έγκρι­σης του νέου συντάγ­μα­τος του νησιού της επα­νά­στα­σης (άγνω­στη στις κατ’ επί­φα­ση ‑ακό­μη και στις πιο «προηγ­μέ­νες», δημο­κρα­τί­ες του αστι­κού κρά­τους, όπως και στη δική μας «κοι­τί­δα») ολο­κλη­ρώ­θη­κε -άψο­γα από κάθε άπο­ψη κατά κοι­νή ομο­λο­γία φίλων και εχθρών (που κατά­πιαν τη γλώσ­σα τους).

Φυσι­κά δεν έλει­ψαν και εκεί­νοι που από αυτά δεν είδαν απο­λύ­τως τίπο­τε, αλλά τη βία μια δικτα­το­ρί­ας (sic!!)

Μετα­ξύ αυτών και η «ανε­ξάρ­τη­τη» Wikού­λα, που σε χρό­νο dt ανέ­βα­σε λήμ­μα με τίτλο «Referéndum constitucional de Cuba de 2019» (Συνταγ­μα­τι­κό δημο­ψή­φι­σμα της Κού­βας 2019) που μετά την εισα­γω­γή … «Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυρια­κή 24-Φεβ-19... η ψηφο­φο­ρία απο­τε­λείτο από μια ερώ­τη­ση ώστε οι ψηφο­φό­ροι να μπο­ρούν να εγκρί­νουν (ΝΑΙ) ή να απορ­ρί­ψουν (ΌΧΙ) το σχέ­διο: “Εσείς κυρώ­νε­τε το νέο Σύνταγ­μα της Δημο­κρα­τί­ας;” στις 22-Δεκ-18, το σχέ­διο νέου Συντάγ­μα­τος της Δημο­κρα­τί­ας εγκρί­θη­κε από την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση (κλπ τετριμ­μέ­να) μας ενη­με­ρώ­νει (τσου­βα­λιά­ζο­ντας τα ουσια­στι­κά με τα τυπι­κά) πως οι προ­τά­σεις στο νέο Σύνταγ­μα περι­λαμ­βά­νουν τα εξής (5): ανα­γνώ­ρι­ση της ιδιω­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας (ιδιο­κτη­σί­ας), καθιέ­ρω­ση του αξιώ­μα­τος του πρω­θυ­πουρ­γού με δημιουρ­γία «ορί­ου» δύο 5/ετιών θητεί­ας, την απαγό­ρευ­ση δια­κρί­σε­ων λόγω φύλου, εθνο­τι­κής κατα­γω­γής ή ανα­πη­ρί­ας και τέλος τη δημιουρ­γία δικα­στι­κού τεκ­μη­ρί­ου αθωότητας

Και μετά περ­νά­ει στο «ψητό»: «Η Πατριω­τι­κή Ένω­ση της Κού­βας (UNPACU) κατήγ­γει­λε την βίαιη επί­θε­ση ενα­ντί­ον πολ­λών κεντρι­κών γρα­φεί­ων του οργα­νι­σμού στο νησί από την πολι­το­φυ­λα­κή του κου­βα­νι­κού καθε­στώ­τος.

Περισ­σό­τε­ροι από 200 στρα­τιω­τι­κοί (ΣΣ |> που μάλι­στα χαρα­κτη­ρί­ζει ως «tropas de asalto» …κατα­δρο­μι­κές / τάγ­μα­τα εφό­δου !!) μαζί με την κου­βα­νι­κή αστυ­νο­μία, παρου­σία υψη­λό­βαθ­μων αξιω­μα­τού­χων του ΥπΕσ, επι­τέ­θη­καν σήμε­ρα το πρωί [Δευ­τέ­ρα νύχτα έως Τρί­τη] σε 8 κεντρι­κά γρα­φεία του UNPACU χρη­σι­μο­ποιώ­ντας βία άνευ προη­γου­μέ­νου. «Χωρίς εντάλ­μα­τα, με τη χρή­ση λοστών κλπ μπού­κα­ραν μέσα στη νύχτα χτυ­πώ­ντας όσους έβρι­σκαν μπρο­στά τους».

Σύμ­φω­να με ανα­κοι­νω­θέν (ΣΣ |> για γέλια δεί­τε εδώ) της «UNPACU», τα έβα­λαν με ηλι­κιω­μέ­νους, έγκυ­ες και ανή­λι­κους και όπως ανέ­φε­ρε ο γνω­στός José Daniel Ferrer (που είχε στεί­λει τις προ­άλ­λες και γράμ­μα -σε άπται­στα αγγλι­κά, στον «αξιό­τι­μο» / «εντι­μό­τα­το» (Honorable) Donald Trump, |> Dear Mr. President, First and foremost, we want to thank you for your unwavering support of freedom and democracy for the Cuban people. For the past 60 years our nation has lived under a veil of darkness at the hands of a brutal dictatorshipαυτό λοι­πόν τα άθλιο υπο­κεί­με­νο -«εκφρά­ζο­ντας το συντο­νι­στή και τη συνεί­δη­ση ​​ του UNPACU», κατά wiki, αφού «ξυλο­κο­πή­θη­κε, συνε­λή­φθη», «μαζί με την 5 μηνών έγκυο σύντρο­φό του και την 78χρονη για­γιά του» και πέρα από το ότι «έκλε­ψαν πολ­λά αντι­κεί­με­να από το σπί­τι του»  η πολι­το­φυ­λα­κή κατέ­σχε­σε έναν κατά­λο­γο που περιεί­χε τα ονό­μα­τα των 600 παρα­τη­ρη­τών που επρό­κει­το να ανα­πτύ­ξει για να παρα­κο­λου­θή­σει τη διε­ξα­γω­γή του δημο­ψη­φί­σμα­τος για να καταγ­γεί­λει τις παρα­τυ­πί­ες (γι’ αυτό προ­φα­νώς, ΣΣ |> δεν μπό­ρε­σε εντο­πί­σει και καμία …έχα­σε τον κατάλογο !!)

Και η wiki συνε­χί­ζει ακά­θε­κτη: επί­σης «η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία του Οργα­νι­σμού Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (OEA) θεώ­ρη­σε το δημο­ψή­φι­σμα «παρά­νο­μο» και δια­βε­βαί­ω­σε ότι εξυ­πη­ρε­τεί μόνο τη «μάσκα» της «δικτα­το­ρί­ας» ενώ­πιον της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας (ανα­φέ­ρο­ντας πάντως, για να δεί­ξει αντι­κει­με­νι­κή, ότι «κου­βα­νι­κές αρχές κατη­γό­ρη­σαν τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΟΑΣ, Luis Almagro, (βλ παρα­κά­τω) για “συκο­φα­ντί­ες και ψέματα»

Και κλεί­νει με τα εκλο­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, χωρίς λαθρο­χει­ρί­ες και σχό­λια, για­τί θα την έκρα­ζαν οι πάντες. Όσο για τις πηγές; πέρα από τα κεί­με­να ‑συντάγ­μα­τος κλπ. που προ­φα­νώς είναι κου­βα­νι­κές, όλες οι υπό­λοι­πες είναι… |> Cuba to reshape government with new constitution The Washington Post<|, |> Cuba sets out new constitutional reforms BBC News Communist-run <|, |> Cuba to recognize private property in new constitution Reuters <|, |> «El régimen cubano reprime con dureza a los opositores que hacen campaña contra su Constitución» <| κλπ

Ο Luis Almagro ΓΓτου ΟΑΣ (χωρίς κανείς να ζητή­σει τη γνώ­μη του …σιγά το «πρό­σω­πο» !!…) δήλω­σε (26-Φεβ-2019) πως «αγνο­εί το συνταγ­μα­τι­κό δημο­ψή­φι­σμα», το περι­γρά­φει ως «απά­τη» μιλώ­ντας για τα «“άβου­λα όντα” αυτής της χώρας» και μέσω Twitter έκρα­ξε «δεν ανα­γνω­ρίζω ούτε τις πρά­ξεις ούτε τους θεσμούς του νέου συντάγ­μα­τος της Κού­βας» ! «στη δικτα­το­ρία, το δημο­ψή­φι­σμα είναι συνώ­νυμο με την απά­τη» και «δεν ανα­γνω­ρί­ζου­με τις πρά­ξεις / οργα­νι­σμούς που δημιουρ­γού­νται με δια­δι­κα­σί­ες παράνομες  και σε αντί­θε­ση με τις αρχές της Carta Democrática Interamericana”» !!  (ΣΣ |> Η «Δια­με­ρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τι­κή Χάρ­τα» που στή­θη­κε το 2001 ενά­ντια στην ‑τότε, Βενε­ζου­έ­λα «για την προ­ώ­θη­ση της δημο­κρα­τί­ας των λαών της Αμε­ρι­κής» (sic!!), απο­τε­λεί ένα είδος νομι­κού εργα­λεί­ου που παρέ­χει στην Οργά­νω­ση Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών αλλά και σε κάθε μέλος της ξεχω­ρι­στά την εξου­σία να καθο­ρί­ζουν εάν υπάρ­χει «κατα­στρο­φή της δημο­κρα­τι­κής τάξης» μιας χώρας και αν «απο­δει­χθεί», με βάση το λεγό­με­νο «Consejo Permanente — Μόνι­μο Συμ­βού­λιο» που καλεί­ται να «εξε­τά­σει» την υπό­θε­ση και να «επι­λη­φθεί» …τέτοια εργα­λεία ‑καλο­κουρ­δι­σμέ­νου ρολο­γιού, έχει αρκε­τά η διε­θνής ιμπε­ρια­λι­στι­κή πυρα­μί­δα με δια­κρι­τούς ρόλους, που συνή­θως λει­τουρ­γούν συντονισμένα).

Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση (Luis Almagro — Κού­βα) ισχύ­ει αυτό που λέει ο λαός μας σχε­τι­κά με το πώς «απο­λαμ­βά­νουν» κάποιοι τα αγγού­ρια (αντί δηλ. να δρο­σί­ζο­νται «ζορί­ζο­νται»… απο­κτώ­ντας μετά φωνή σοπρά­νο, αλλά, όπως και να το κάνου­με, αυτά τα προ­βλή­μα­τα θα υπάρ­χουν, μέχρι που θα λύσει κάποια στιγ­μή η επανάσταση.)

Στον αντί­πο­δα των “Almagrων” ‑πέρα από τη γνω­στή δήλω­ση του Μαδού­ρο («συγ­χαί­ρω τον κου­βα­νέ­ζι­κο λαό, τον πρό­ε­δρό του Miguel Díaz-Canel και τον στρα­τη­γό Ραούλ Κάστρο, για την ιστο­ρι­κή εκλο­γι­κή ημέ­ρα»), ο Evo Morales  ✔ @evoespueblo  ανα­φέ­ρει : «Συγ­χαί­ρου­με τον αδελ­φό κου­βα­νέ­ζι­κο λαό για τη μαζι­κή συμ­με­το­χή του στο συνταγ­μα­τι­κό δημο­ψή­φι­σμα που διε­ξή­χθη χθες, στο οποίο εγκρί­θη­κε η νέα Magna Carta που επα­να­βε­βαιώ­νει τις επα­να­στα­τι­κές αξί­ες. Μέσα από αυτή τη γιορ­τή της δημο­κρα­τί­ας η Κού­βα έδω­σε και πάλι ένα παρά­δειγ­μα πολι­τι­κής συνεί­δη­σης  σ΄ όλο τον κόσμο».

Κλεί­νο­ντας με την ειδη­σε­ο­γρα­φία, όπου ακό­μη και οι φαι­δρό­τη­τες, που ‑μέχρι να γίνουν στυμ­μέ­νη λεμο­νό­κου­πα, αξιο­ποιού­νται στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση της υπο­χώ­ρη­σης του κινή­μα­τος ακό­μη και κάθε χαρα­μά­δα, όπως πχ. όταν κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του στο Μαϊ­ά­μι, επευ­φη­μού­με­νος ηχη­ρά από ένα κοι­νό απο­τε­λού­με­νο κυρί­ως από Κου­βα­νούς αντε­πα­να­στά­τες, ο Τραμπ δήλω­σε ότι «οι μέρες του κομ­μου­νι­σμού είναι μετρη­μέ­νες στη Βενε­ζου­έ­λα, αλλά και τη Νικα­ρά­γουα και την Κού­βα».

 

Τα παρα­πά­νω προ­σφέ­ρο­νται για πολύ σοβα­ρά πολι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα και πάνω απ’ όλα ‑σχε­τι­κά με το νέο σύνταγ­μα, παρά τα εχέγ­γυα που καθη­με­ρι­νά μας δίνει αυτός ο υπέ­ρο­χος λαός του νησιού της επα­νά­στα­σης ‑μαζί και η μετά Φιδέλ ηγε­σία του (πρω­τό­γνω­ρες , γνή­σια δημο­κρα­τι­κές συμ­με­το­χι­κές δια­δι­κα­σί­ες που απο­τε­λούν στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή, όλα αυτά τα χρό­νια, από το 1959 μέχρι σήμε­ρα …CDR, τόποι δου­λειάς / μόρ­φω­σης, συν­δι­κά­τα,  νεο­λαία, γυναι­κείο κίνη­μα, από­μα­χοι  και βετε­ρά­νοι) ότι ο αγώ­νας που συνε­χί­ζε­ται, μπαί­νο­ντας σε νέα κρί­σι­μη φάση, στο «año 61o dela revolución invencible”»: Ο στό­χος της «εξέ­λι­ξης προς την κατεύ­θυν­ση μιας κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας» είναι πλέ­ον (και) υπέρ­τα­τος νόμος του κρά­τους, με την επα­νεν­σω­μά­τω­ση του όρου «κομ­μου­νι­σμός» να απο­τε­λεί μια από τις 700 αλλα­γές, που στο προ­σχέ­διο δεν υπήρ­χαν (είχαν απα­λει­φθεί στην αρχι­κή δια­βού­λευ­ση μέσα στο Κόμ­μα και στην κυβέρ­νη­ση). Και παράλ­λη­λα οι νέες μορ­φές ιδιο­κτη­σί­ας, με ασφα­λι­στι­κές δικλεί­δες που μένει να επι­βε­βαιω­θούν στη ζωή.

¡Hasta la victoria siempre!

¡Patria o muerte! –  ¡comunismo o muerte!

¡VENCEREMOS!

Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία – [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] – Blog 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο