Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Στην πρώτη θέση των εμβολιασμών παγκοσμίως με το 90% να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

Η Κού­βα θα ανοί­ξει τον επό­με­νο μήνα τα σύνο­ρά της και θα άρει ορι­σμέ­νους από τους ταξι­διω­τι­κούς περιο­ρι­σμούς που έχει επι­βά­λει λόγω της παν­δη­μί­ας, καθώς η εκστρα­τεία εμβο­λια­σμού των κατοί­κων της προ­χω­ρά με άκρως ικα­νο­ποι­η­τι­κούς ρυθμούς.

Συγκε­κρι­μέ­να, από τις 15 Νοέμ­βρη, η Κού­βα θα επι­τρέ­πει την είσο­δο στη χώρα σε όσους επι­σκέ­πτες έχουν απο­δει­κτι­κό εμβο­λια­σμού ή πρό­σφα­τη εξέ­τα­ση PCR,

Να σημειω­θεί πως η Κού­βα, παρά το γεγο­νός ότι στη­ρί­ζει πολ­λά από τα έσο­δα της στον Του­ρι­σμό, δεν έβα­λε «στο ζύγι» την υγεία του πλη­θυ­σμού της και επέ­βα­λε ένα από τα αυστη­ρό­τε­ρα πρω­τό­κολ­λα εισό­δου, που περιε­λάμ­βα­νε πολυ­ή­με­ρη καρα­ντί­να και αλλε­πάλ­λη­λα μορια­κά τεστ.

Την ίδια ώρα βέβαια υλο­ποιού­σε ένα εκτε­τα­μέ­νο πρό­γραμ­μα πρό­λη­ψης και θερα­πεί­ας, ενώ παράλ­λη­λα δημιούρ­γη­σε τα δικά της εμβό­λια για τον κορο­νο­ϊό, τα οποία προ­ώ­θη­σε με μία επι­στη­μο­νι­κά σχε­δια­σμέ­νη εκστρα­τεία, με σκο­πό να πεί­σει τον πλη­θυ­σμό για την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβολίου.

Η πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σε η κυβέρ­νη­ση του Νησιού είχε ως απο­τέ­λε­σμα η Κού­βα να βρί­σκε­ται στην πρώ­τη θέση των εμβο­λια­σμών παγκο­σμί­ως, με του­λά­χι­στον το 90% των κατοί­κων να έχει λάβει του­λά­χι­στον μία δόση από τις τρεις που χρειά­ζο­νται τα περισ­σό­τε­ρα εγχώ­ρια εμβό­λια, σύμ­φω­να με στοι­χεία του «Reuters».

Οι αρχές λένε ότι ο ρυθ­μός απο­δί­δει καρ­πούς, με τα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού και τους θανά­τους να μειώ­νο­νται του­λά­χι­στον κατά 80% σε σχέ­ση με την κορύ­φω­σή τους στα μέσα του καλο­και­ριού. Σημειώ­νε­ται ότι η Κού­βα έχει μέχρι σήμε­ρα τους μισούς νεκρούς από ό,τι η Ελλά­δα (8.191 νεκρούς), παρό­τι οι δύο χώρες έχουν τον ίδιο πληθυσμό.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο