Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Στους 32 οι νεκροί, 19 άνθρωποι αγνοούνται από την έκρηξη σε ξενοδοχείο Saratoga

Στους 32 ανέρ­χο­νται οι νεκροί από την ισχυ­ρή έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε την Παρα­σκευή στο ξενο­δο­χείο Saratoga της Αβά­νας και οι δια­σώ­στες ανα­ζη­τούν ακό­μη επι­ζώ­ντες, καθώς άλλοι 19 άνθρω­ποι παρα­μέ­νουν αγνοούμενοι.

Πολ­λές δεκά­δες τραυ­μα­τί­ες νοσηλεύονται

Μετα­ξύ των θυμά­των είναι τέσ­σε­ρα παι­διά και έφηβοι.

Στο ξενο­δο­χείο δεν υπήρ­χαν του­ρί­στες, αφού είναι κλει­στό εδώ και δύο χρό­νια λόγω της παν­δη­μί­ας. Εργά­τες και ξενο­δο­χο­ϋ­πάλ­λη­λοι όμως το ετοί­μα­ζαν για να επα­να­λει­τουρ­γή­σει την Τρί­τη. Τη στιγ­μή της έκρη­ξης μέσα στο κτί­ριο εργά­ζο­νταν 51 άνθρω­ποι, από τους οποί­ους 11 σκο­τώ­θη­καν, 13 αγνο­ού­νται και έξι νοση­λεύ­ο­νται τραυ­μα­τι­σμέ­νοι. Οι υπό­λοι­ποι πρό­λα­βαν να βγουν εγκαί­ρως έξω.

Μια Ισπα­νί­δα του­ρί­στρια, ηλι­κί­ας 29 ετών, που έκα­νε βόλ­τα κοντά στο ξενο­δο­χείο σκο­τώ­θη­κε επί­σης, ενώ ο σύζυ­γός της τραυ­μα­τί­στη­κε σοβαρά.

Νεότερη ενημέρωση

Οι κου­βα­νι­κές αρχές ανα­θε­ώ­ρη­σαν προς τα κάτω τον απο­λο­γι­σμό των θυμά­των από την ισχυ­ρή έκρη­ξη στο ξενο­δο­χείο Saratoga, κάνο­ντας λόγο για 26 νεκρούς και 46 τραυ­μα­τί­ες, ενώ τα σωστι­κά συνερ­γεία συνε­χί­ζουν την προ­σπά­θεια εντο­πι­σμού επι­ζώ­ντων στα συντρίμμια.

Νωρί­τε­ρα, ο Ερυ­θρός Σταυ­ρός ανα­κοί­νω­σε ότι οι νεκροί ανέρ­χο­νταν σε 32 και οι αγνο­ού­με­νοι σε 19, όμως η κυβέρ­νη­ση το διέ­ψευ­σε, κάνο­ντας λόγο για «λάθος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο