Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη

Με μήνυ­μά του στο Twitter o υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας Μπρού­νο Ροντρί­γκες Παρί­για σημειώνει:

«Την αλλη­λεγ­γύη και τα βαθιά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στον λαό και την κυβέρ­νη­ση της Ελλά­δας, μετά το τρα­γι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε στη χώρα οδη­γώ­ντας σε απώ­λειες ζωών. Θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των και ευχές για ταχεία ανάρ­ρω­ση στους τραυματίες».

Στο ίδιο κλί­μα, σε δική του ανάρ­τη­ση στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο υπεύ­θυ­νος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας Εμί­λιο Λοζά­δα Γαρ­σία αναφέρει:

«Μάθα­με για το ατυ­χές σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε στην Ελλά­δα με μεγά­λο αριθ­μό νεκρών. Εκφρά­ζου­με τα θερ­μά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια και αλλη­λεγ­γύη στον ελλη­νι­κό λαό, καθώς και στους συγ­γε­νείς και στε­νούς φίλους των θυμάτων».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο