Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος

Συνά­ντη­ση με αξιω­μα­τού­χους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας είχε χθες στην Αβά­να η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ που επι­σκέ­πτε­ται αυτές τις μέρες το νησί της Επανάστασης.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου και βου­λευ­τή, έγι­νε δεκτή από τον Ρομπέρ­το Μορά­λες Οχέ­δα, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Κούβας.

Ο Οχέ­δα εξέ­φρα­σε την ευγνω­μο­σύ­νη του προς το ΚΚΕ για την στα­θε­ρή υπο­στή­ρι­ξη και υπε­ρά­σπι­ση της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, καθώς και την δρά­ση του ενά­ντια στον οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό που οι ΗΠΑ έχουν επι­βάλ­λει εδώ και πάνω απο 60 χρόνια.

«Ένα από τα βασι­κά κόμ­μα­τα που, από την πρώ­τη στιγ­μή, εξέ­φρα­σαν δημό­σια την στή­ρι­ξή τους στην Κού­βα κατα­δι­κά­ζο­ντας την ανά­μει­ξη των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους ήταν το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας» σημεί­ω­σε ο Ρομπέρ­το Μορά­λες Οχέ­δα, ανα­φε­ρό­με­νος στην από­πει­ρα απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης του νησιού που επι­χει­ρή­θη­κε πριν ένα χρό­νο, στις 11 Ιου­λί­ου 2021 και η οποία ηττή­θη­κε από την άμε­ση κινη­το­ποί­η­ση του Κου­βα­νι­κού λαού.

Ανά­με­σα στα ζητή­μα­τα που συζη­τή­θη­καν ήταν οι πολι­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες που ακο­λου­θού­νται στο πλαί­σιο της υλο­ποί­η­σης των απο­φά­σε­ων του 8ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Κού­βας και η πάλη της Κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης στους τομείς της δια­τή­ρη­σης της ειρή­νης, της οικο­νο­μί­ας και της ιδε­ο­λο­γι­κής στα­θε­ρό­τη­τας, εν μέσω της συνε­χι­ζό­με­νης πολε­μι­κής του βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού ενά­ντια στο νησί.

Τέλος, στο πλαί­σιο της συνά­ντη­σης συζη­τή­θη­κε και η διορ­γά­νω­ση της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των η οποία πρό­κει­ται να διε­ξα­χθεί στην Αβά­να τον προ­σε­χή Οκτώβριο.

Πηγή: idcommunism.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο