Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ 737 με 104 επιβάτες κοντά στην Αβάνα

Αερο­σκά­φος τύπου Μπόινγκ 737 που έκα­νε τη δια­δρο­μή Αβά­να-Ολγκίν συνε­τρί­βη πριν λίγες ώρες κοντά στο διε­θνές αερο­δρό­μιο Χοσέ Μαρ­τί, όπως ανέ­φε­ραν κου­βα­νι­κά μέσα ενημέρωσης.

Σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό κανά­λι της χώρας, το αερο­σκά­φος συνε­τρί­βη ανά­με­σα στις κοι­νό­τη­τες Μπο­γιέ­ρος και Σαντιά­γο ντε λας Βέγκας, σε μια περιο­χή περί­που 20 χιλιό­με­τρα νότια της κου­βα­νι­κής πρωτεύουσας.

Η δια­δι­κτυα­κή έκδο­ση της Granma, ανα­φέ­ρει ότι στις 12:08 το μεση­μέ­ρι (19.08 ώρα Ελλά­δας), ένα Boeing 737–200 μισθω­μέ­νο από την Cubana de Aviación, με ξένο πλή­ρω­μα και 104 επι­βά­τες, το οποίο έκα­νε την πτή­ση DMJ 0972 από την Αβά­να στο Ολγκίν, συνε­τρί­βη λίγο μετά την απο­γεί­ω­σή του, στην περιο­χή μετα­ξύ του αερο­δρο­μί­ου και του Σαντιά­γκο δε λας Βέγας. 

Ο δια­δι­κτυα­κός τόπος Prensa Latina επι­κα­λεί­ται δηλώ­σεις της Μερ­σέ­δες Βάσκες, διευ­θύ­ντριας της υπη­ρε­σί­ας πολι­τι­κής αερο­πο­ρί­ας, σύμ­φω­να με την οποία επρό­κει­το για πτή­ση της μεξι­κα­νι­κής εται­ρεί­ας Damojh.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, οι δυνά­μεις πυρο­σβε­στι­κής καθώς και ασθε­νο­φό­ρα βρί­σκο­νται στο σημείο του δυστυχήματος.

 

 

Περισσότεροι από 100 οι νεκροί

Περισ­σό­τε­ροι από 100 είναι οι νεκροί από τη συντρι­βή του Μπόινγκ 737 όπως  μετέ­δω­σε η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση της Κούβας.

Του­λά­χι­στον τρεις γυναί­κες ανα­σύρ­θη­καν ζωντα­νές από τα συντρίμ­μια και νοση­λεύ­ο­νται σε τοπι­κό νοσο­κο­μείο, σε κρί­σι­μη κατάσταση.

Η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε στο αερο­πλά­νο σβή­στη­κε και οι αρχές έχουν αρχί­σει το δύσκο­λο έργο της ανα­γνώ­ρι­σης των θυμά­των. Όπως ανα­κοί­νω­σε ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντί­ας-Κανέλ έχει ήδη ξεκι­νή­σει η έρευ­να για τα αίτια του πολύ­νε­κρου δυστυχήματος.

Συνο­λι­κά, στο αερο­σκά­φος επέ­βαι­ναν 114 άνθρω­ποι, εκ των οποί­ων οι 105 επι­βά­τες και εννέα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος. Μετα­ξύ των επι­βα­τών ήταν και πέντε παι­διά. Σύμ­φω­να με τα κρα­τι­κά κου­βα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, όλα τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος ήταν ξένοι. Δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί μέχρι στιγ­μής αν μετα­ξύ των επι­βα­τών υπήρ­χαν και αλλοδαποί.

Το αερο­σκά­φος Boeing 737 που εκτε­λού­σε πτή­ση από την Αβά­να για την πόλη Ολγκίν έπε­σε σε ένα πατα­το­χώ­ρα­φο, στα νότια της κου­βα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας λίγη ώρα μετά την απο­γεί­ω­σή του από το διε­θνές αερο­δρό­μιο Χοσέ Μαρ­τί. Το Ολγκίν έχει κάποιες από τις ωραιό­τε­ρες παρα­λί­ες του νησιού και προ­σελ­κύ­ει πολ­λούς τουρίστες.

“Ακού­σα­με μια έκρη­ξη και μετά είδα­με ένα τερά­στιο σύν­νε­φο καπνού” είπε ο Χιλ­μπέρ­το Μενέ­ντες, ο οποί­ος δια­τη­ρεί εστια­τό­ριο κοντά στο σημείο της συντρι­βής, στην αγρο­τι­κή κοι­νό­τη­τα Μπογιέρος.

Ο Κάρ­λος Αλμπέρ­το Μαρ­τί­νες, ο διευ­θυ­ντής του νοσο­κο­μεί­ου Καλί­στο Γκαρ­σία της Αβά­νας, είπε στο πρα­κτο­ρείο Reuters ότι μετα­φέρ­θη­καν εκεί τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες. Ο ένας όμως δεν άντε­ξε και πέθα­νε λίγο αργότερα.

Οι τρεις γυναί­κες είναι σε πολύ σοβα­ρή κατά­στα­ση. “Είναι ζωντα­νή, αλλά έχει πολ­λά εγκαύ­μα­τα και είναι πρη­σμέ­νη”, είπε ένας συγ­γε­νής της μίας από αυτές.

Το αερο­πλά­νο είχε νοι­κια­στεί από μια μικρή μεξι­κα­νι­κή εται­ρεία, την Damojh ή Global.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο