Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 24 τραυματίες από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Του­λά­χι­στον δέκα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στην Κού­βα σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα με ένα λεω­φο­ρείο που μετέ­φε­ρε δασκάλους.

Το δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε σε ένα δρό­μο μετα­ξύ της Αβά­νας και της γει­το­νι­κής επαρ­χί­ας Μαγιαμπέκ.

«Θρη­νού­με την απώ­λεια ζωών και τραυ­μα­τι­σμέ­νων ανθρώ­πων σε ένα δυστύ­χη­μα με ένα λεω­φο­ρείο στην Μαγια­μπέκ. Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά μας στην οικο­γέ­νεια και στους οικεί­ους τους», δήλω­σε ο πρό­ε­δρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Το δυστύ­χη­μα συνέ­βη στον Δήμο Γκουί­νες, περί­που 54χλμ από την Αβά­να και μέχρι στιγ­μής «δέκα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν, εννέα επι­τό­που και ένας στο νοσο­κο­μείο», ανέ­φε­ραν οι αρχές, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο του κου­βα­νι­κού κρα­τι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδήσεων.

Το λεω­φο­ρείο ξέφυ­γε από την πορεία και ανε­τρά­πη, τραυ­μα­τί­ζο­ντας επί­σης 24 άτο­μα που μετα­φέρ­θη­καν σε κοντι­νά νοσο­κο­μεία και στην πρωτεύουσα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Xinhua»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο