Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Το αποτύπωμα του τυφώνα “Ian”σε τρεις επαρχίες και στην Isla de la Juventud (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Όπως είναι γνω­στό στη σοσια­λι­στι­κή Κού­βα, που οι τυφώ­νες είναι μερο­δού­λι-μερο­φάι η πολι­τι­κή προ­στα­σία είναι πάντα στο ύψος της, έτσι σχε­δόν ποτέ δε θρη­νού­νται θύμα­τα, το άψο­γο σύστη­μα υγεί­ας φρο­ντί­ζει για τους μικρο­τραυ­μα­τι­σμούς ενώ η απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γέ­ντων γίνε­ται άμεσα.

Και το όνομα αυτού “Ian”…

Στις επαρ­χί­ες της Αβά­νας, της Mayabeque και της Artemisa ‑και στον “ειδι­κό” δήμο, Isla de la Juventud ο “Ian” πέρα­σε αφή­νο­ντας το στίγ­μα του, ενώ δεν έχει ακό­μη προσ­διο­ρι­στεί ποσο­τι­κά η οικο­νο­μι­κή πλευ­ρά των ζημιών

Με την δύνα­μη ενός ισχυ­ρού τυφώ­να κατη­γο­ρί­ας 3, ο «Ian» στο πέρα­σμά του στα δυτι­κά της χώρας θα χρεια­στεί χρό­νο, προ­σπά­θεια και πολ­λούς πόρους για να διαγραφεί.

Κατη­γο­ρία 1
Οι άνε­μοι φτά­νουν ταχύ­τη­τες 119–153 χλμ|ώρα και κύμα­τα έως και +1,5μ πάνω από το κανο­νι­κό. Ένας τυφώ­νας αυτής της κατη­γο­ρί­ας συνή­θως προ­κα­λεί μικρο­ζη­μιές κυρί­ως σε πρό­χει­ρα κατα­λύμμ­τα, αφαι­ρεί συντρίμ­μια, δέντρα και πινα­κί­δες και μπο­ρεί να ανα­μέ­νο­νται κάποιες πλημ­μύ­ρες των παρά­κτιων δρό­μων και μικρές ζημιές σε αποβάθρες.

Κατη­γο­ρία 2
Με ανέ­μους 154–177 χλμ|ώρα και κύμα­τα ως 2,4μ. προ­κα­λεί ζημιές σε στέ­γες, πόρ­τες και παρά­θυ­ρα κτι­ρί­ων. Επι­πλέ­ον, τεί­νει να ξερι­ζώ­νει δέντρα και θάμνους, πινα­κί­δες και απο­βά­θρες. Ο τυφώ­νας Catarina που έπλη­ξε τη Βρα­ζι­λία το 2004 ήταν κατη­γο­ρί­ας 2 (3 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και ~75 τραυματίστηκαν.

Κατη­γο­ρία 3
Σε έναν τυφώ­να αυτού του τύπου, οι άνε­μοι φτά­νουν ταχύ­τη­τες έως και 209 χλμ|ώρα και τα κύμα­τα ~3,6μ. Μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει δομι­κές ζημιές σε μικρά σπί­τια και απο­θή­κες, να κατα­στρέ­ψει το φύλ­λω­μα των φυτών και να ξερι­ζώ­σει μεγά­λα δέντρα. Η Sandy, η πιο θανα­τη­φό­ρα καται­γί­δα του 2012, ανή­κει σε αυτή την κατη­γο­ρία (στοί­χι­σε τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 200 ανθρώπους).

Κατη­γο­ρία 4
Οι φονι­κοί άνε­μοι του φτά­νουν ταχύ­τη­τες μετα­ξύ 210 και 249 χλμ|ώρα και τα κύμα­τα ξεπερ­νούν τα 5 μέτρα σε ύψος. Προ­κα­λούν σοβα­ρές ζημιές σε σπί­τια στην ακτή και σε στέ­γες άλλων σπι­τιών. Ο τυφώ­νας Earl, που προ­κά­λε­σε ζημιές σχε­δόν 25 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, ήταν τέτοιος.

Κατη­γο­ρία 5
Είναι ο πιο θανα­τη­φό­ρος τύπος τυφώ­να, αφή­νο­ντας κατα­στρο­φές και θάνα­το στο πέρα­σμά τους. Οι άνε­μοι ξεπερ­νούν τα 250 χλμ|ώρα και τα κύμα­τα τα 6μ. ή περισ­σό­τε­ρο. Οι στέ­γες των περισ­σό­τε­ρων σπι­τιών καταρ­ρέ­ουν ή παρα­σύ­ρο­νται από τους ανέ­μους και τα μικρό­τε­ρα σπί­τια μπο­ρεί να ανυ­ψω­θούν και να δια­λυ­θούν. Παρά­θυ­ρα και  πόρ­τες υφί­στα­νται σοβα­ρές ζημιές.

Ο «Ian» έχει προ­κα­λέ­σει –σύμ­φω­να με τις κατα­γρα­φές κάποιες ζημιές σε κατοι­κί­ες και κρα­τι­κές υπο­δο­μές, επι­πτώ­σεις στο ρεύ­μα και στις επι­κοι­νω­νί­ες, μικρο­πλημ­μύ­ρες από τις έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις, διείσ­δυ­ση της θάλασ­σας σε κάποια σημεία απώ­λειες καλ­λιερ­γειών …αυτά.

Και παρό­λο που το επί­κε­ντρο ήταν η ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Pinar del Río, στις επαρ­χί­ες της Αβά­νας, της Mayabeque της Artemisa και του νησιού της νεο­λαί­ας ‑Isla de la Juventud (σσ.  Mayabeque και Artemisa είναι δύο νέες επαρ­χί­ες που δημιουρ­γή­θη­καν από την πρώ­ην ενιαία της Αβά­νας το 2011) ο “Ian” άφη­σε κι εκεί ζημιές στο διά­βα του.

Η πρωτεύουσα παραμένει σε εγρήγορση

Παρά το γεγο­νός ότι ο τυφώ­νας «Ίαν» απο­μα­κρυ­νό­ταν ήδη από την Κού­βα βρά­δυ Τρί­της, ξημε­ρώ­μα­τα Τετάρ­της η Αβά­να ξύπνη­σε σήμε­ρα σε επι­φυ­λα­κή λόγω της προει­δο­ποί­η­σης από την πολι­τι­κή προ­στα­σία πιθα­νής εμφά­νι­σης ισχυ­ρών ανέ­μων και βρο­χών, καθώς και ισχυ­ρών κυμα­τι­σμών σε περιο­χές με χαμη­λό υψόμετρο.

Αυτά πρωί πρωί  συγκε­κρι­με­νο­ποι­ή­θη­καν στη συνε­δρί­α­ση του Επαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Άμυ­νας της πρω­τεύ­ου­σας, στην οποία συμ­με­τεί­χε ο Esteban Lazo Hernández, μέλος του ΠΓ και Πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Συνέ­λευ­σης Λαϊ­κής Εξου­σί­ας (ANPP).

Στη συνά­ντη­ση, η μετε­ω­ρο­λό­γος Yinelis Bermúdez προει­δο­ποί­η­σε ότι, όταν ο “Ian” θα άφη­νε την κου­βα­νι­κή επι­κρά­τεια ταξι­δεύ­ο­ντας προς τα στε­νά της Φλό­ρι­ντα, θα απο­κτού­σε έντα­ση, προ­κα­λώ­ντας ισχυ­ρές φου­σκο­θα­λασ­σιές  στη βόρεια ακτή της Αβά­νας για σήμε­ρα, με κύμα­τα που μπο­ρούν να φτά­σουν τα 3μ ύψος.

Ωστό­σο, στην επαρ­χία υπήρ­ξαν ήδη ανα­φο­ρές για μικρο­ζη­μιές στην ηλε­κτρι­κή υπη­ρε­σία, τις τηλε­φω­νι­κές γραμ­μές και την παρο­χή νερού, εκτός από ανα­φο­ρές για πεσμέ­να δέντρα και μερι­κές κατο­λι­σθή­σεις στους δήμους 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, Marianao και Habana Vieja.

Ομοί­ως, περισ­σό­τε­ροι από 14.000 άνθρω­ποι συνέ­χι­σαν να μετα­φέ­ρο­νται, ~5.900 σε σπί­τια συγ­γε­νών και φίλων και άλλοι ~8.000 σε κέντρα προστασίας.

Ο Luis Antonio Torres Iríbar γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος στην Αβά­να, προ­έ­τρε­ψε να συνε­χι­στεί η συμ­μόρ­φω­ση με τα μέτρα που υιο­θε­τή­θη­καν γι αυτό το στά­διο συνα­γερ­μού στο οποίο ηπρω­τεύ­ου­σα παρα­μέ­νει ακόμη.

Τόνι­σε ιδιαί­τε­ρα την προ­σο­χή στην εκκέ­νω­ση και τις πολυ­με­ρείς δια­βε­βαιώ­σεις, στη συλ­λο­γή στε­ρε­ών απορ­ριμ­μά­των (δέντρα, συντρίμ­μια), στην παρα­κο­λού­θη­ση της υδρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κής και ηλε­κτρο­ε­νερ­γεια­κής κατά­στα­σης και στην υγειο­νο­μι­κή κατά­στα­ση (ιδί­ως στην κατα­πο­λέ­μη­ση τυχόν εμφά­νι­σης δάγκειου πυρετού).

Έκα­νε επί­σης έκκλη­ση να δοθεί προ­σο­χή στο θέμα των τρο­φί­μων και ειδι­κή παρα­κο­λού­θη­ση στις παρά­κτιες πλημ­μύ­ρες και βρο­χές, να υπο­στη­ρι­χθεί η εσω­τε­ρι­κή τάξη και ασφά­λεια και να δια­τη­ρη­θεί το σύστη­μα ενη­μέ­ρω­σης για τους πολίτες.

Από την πλευ­ρά του, ο Esteban Lazo Hernández τόνι­σε τη σημα­σία της προ­σπά­θειας εξά­λει­ψης των επι­πτώ­σε­ων στην πρω­τεύ­ου­σα το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό, ώστε η χώρα να επι­κε­ντρω­θεί σε άλλα σημεία και η Αβά­να να υπο­στη­ρί­ξει άλλες επαρ­χί­ες. Ακρι­βώς για να επα­λη­θεύ­σει επί τόπου τις ενέρ­γειες για την αντι­με­τώ­πι­ση του τυφώ­να, περιό­δευ­σε προ­σω­πι­κά στις περιο­χές των ΔΔ Playa και Centro Habana, ειδι­κά τις χαμη­λές περιο­χές που είναι επιρ­ρε­πείς σε διείσ­δυ­ση από τη θάλασσα.

(σσ. η πρω­τεύ­ου­σα διαι­ρεί­ται 15 ΔΔ. ‑δημο­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα: Arroyo Naranjo, Boyeros, Centro Habana, Cerro, Cotorro, Diez de Octubre, Guanabacoa, La Habana del Este, La Habana Vieja («παλιά Αβά­να»), La Lisa, Marianao, Playa (περι­λαμ­βά­νει το Miramar), Plaza de la Revolucion, Regla και San Miguel del Padrón).

Ο Πρό­ε­δρος της Βου­λής της Κού­βας επι­σκέ­φθη­κε επί­σης το Χει­ρουρ­γι­κό Κλι­νι­κό Νοσο­κο­μείο Hermanos Ameijeiras και εκεί διευ­κρί­νι­σε ότι λόγω της ευπά­θειας αυτού του δήμου στο οικι­στι­κό του από­θε­μα και των επι­πτώ­σε­ων από πλημ­μύ­ρες από τη θάλασ­σα, η παρά­κτια περιο­χή του πεζό­δρο­μου παρα­κο­λου­θεί­ται για κάθε περι­στα­τι­κό που μπο­ρεί να συμβεί.

Ο άνεμος «τιμώρησε» το νησί της Νεολαίας

Ριπές ανέ­μων άνω των 105 km/h κατα­γρά­φη­καν σε ορι­σμέ­νες κοι­νό­τη­τες της Isla de la Juventud, κατά τη διάρ­κεια της διέ­λευ­σης του “Ian” και όπως ανα­φέ­ρει το τηλε­ο­πτι­κό κέντρο Islavision στο προ­φίλ του στο Facebook, αν και οι βρο­χές δεν ήταν σημα­ντι­κές κατα­γρά­φη­καν σημα­ντι­κές ζημιές στις στέ­γες των κατοικιών.

Ο μηχα­νι­κός διευ­θυ­ντής της δημο­τι­κής «ΔΕΗ», ανέ­φε­ρε ονο­μα­στι­κά κάποια κυκλώ­μα­τα, που βγή­καν εκτός εξαι­τί­ας του τυφώ­να και σε μικρό­τε­ρο βαθ­μό, ανα­φέρ­θη­καν πεσμέ­να δέντρα και κλα­διά σε περιο­χές κοντά στο νοσο­κο­μείο Héroes del Baire, στην πρω­τεύ­ου­σα του Pinar del Río.

Artemisa και Mayabeque δεν είναι μόνες

Τα μέλη του ΠΓ του Κόμ­μα­τος, Roberto Morales Ojeda ‑οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ και Salvador Valdés Mesa ‑αντι­πρό­ε­δρος της Κού­βας, έφτα­σαν στην Artemisa, μαζί με άλλο κορυ­φαία στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος και της κυβέρ­νη­σης για να επα­λη­θεύ­σουν τις ζημιές που προ­κά­λε­σε ο τυφώ­νας “Ian” σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα El Artemiseño.

Σε συνά­ντη­ση στο νοσο­κο­μείο Comandante Pinares στο San Cristóbal, οι Κου­βα­νοί ηγέ­τες ενη­με­ρώ­θη­καν ανα­λυ­τι­κά για τη φρο­ντί­δα των ασθε­νών και τα επεί­γο­ντα περι­στα­τι­κά και συζή­τη­σαν για τις ενέρ­γειες προ­στα­σί­ας ~12.000 ντό­πιων σε κέντρα εκκέ­νω­σης και σπί­τια, οικο­γέ­νειας και φίλων καθώς και για τις επι­πτώ­σεις του φαι­νο­μέ­νου σε άλλους τομείς.

Σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής της Empresa Eléctrica de Artemisa (τοπι­κής «ΔΕΗ») η επαρ­χία έμει­νε χωρίς ρεύ­μα για λίγο γύρω στις 4.00πμ της Τρί­της και αργό­τε­ρα, κατά τη διάρ­κεια της ημέρας.

Άλλα δημο­σιεύ­μα­τα του Τύπου ανα­φέ­ρουν επί­σης ότι στον δήμο Alquízar, το 40% των φυτειών μπα­νά­νας είναι κατε­στραμ­μέ­νες, καθώς και το 15% των υπό ανά­πτυ­ξη εκτάσεων.

Εν τω μετα­ξύ, και στις περιο­χές San Cristóbal, Bahía Honda και Candelaria ‑τις πλη­σιέ­στε­ρες στην επαρ­χία Pinar del Río- ανα­φέρ­θη­καν ριπές ανέ­μου άνω των 130 km/h και διεισ­δύ­σεις από τη θάλασ­σα στην παρά­κτια κοι­νό­τη­τα στην Playa Caimito.

Το από­γευ­μα, το ταξί­δι της αντι­προ­σω­πεί­ας με επι­κε­φα­λής τους Morales Ojeda και Valdés Mesa, επε­κτά­θη­κε στην επαρ­χία Mayabeque, όπου επι­σκέ­φθη­καν τον νότιο δήμο Batabanó, έναν από τους περισ­σό­τε­ρο πλη­γέ­ντες στην περιο­χή αυτή από τις πλημμύρες.

Σύμ­φω­να με τον τοπι­κό Τύπο, σε αυτόν τον δήμο εκκε­νώ­θη­κε ένα μέρος του πλη­θυ­σμού που κιν­δύ­νευε, προ­στα­τεύ­θη­καν τα αλιευ­τι­κά σκά­φη και ασφα­λί­στη­καν κέντρα συλ­λο­γής με στό­χο τη μεί­ω­ση των ζημιών που συν­δέ­ο­νται με τις έντο­νες βροχοπτώσεις.

Επί­σης στο Mayabaque, ο Joel Queipo Ruiz (μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ ΚΚΚού­βας και επι­κε­φα­λής του Οικο­νο­μι­κού της Τμή­μα­τος), και ο Jorge Luis Perdomo Di-Lella, αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης, περιό­δευ­σαν στο εργο­στά­σιο Pedroso στο Güines κά

Με τον ίδιο τρό­πο, σύμ­φω­να με όσα έχουν υπο­δεί­ξει οι αρχές Πολι­τι­κής Άμυ­νας | Προ­στα­σί­ας, σε όλα αυτά τα εδά­φη οι ενέρ­γειες ανά­κτη­σης θα ξεκι­νή­σουν άμε­σα –αμέ­σως όταν οι και­ρι­κές συν­θή­κες το επιτρέψουν.

Πηγή granma και εδώ live

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο