Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Φοιτητές Ιατρικής εξετάζουν τους κατοίκους πόρτα-πόρτα

Περισ­σό­τε­ροι από 28.000 φοι­τη­τές Ιατρι­κής συμ­με­τέ­χουν σε μια «ενερ­γή ανα­ζή­τη­ση» πιθα­νών κρου­σμά­των του νέου κορο­νοϊ­ού, από γει­το­νιά σε γει­το­νιά, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο πρύ­τα­νης της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου της Αβάνας.

Ο στό­χος είναι να εντο­πι­στούν εγκαί­ρως όλα τα κρού­σμα­τα και οι άνθρω­ποι που έχουν προ­σβλη­θεί να μην προ­λά­βουν να μετα­δώ­σουν την ασθέ­νεια Covid-19 σε άλλους, εξή­γη­σε ο Χόρ­χε Γκον­σά­λες σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε. Ο πρύ­τα­νης δια­βε­βαί­ω­σε ότι οι φοι­τη­τές είναι εξο­πλι­σμέ­νοι με προ­στα­τευ­τι­κές μάσκες, ένα είδος που δύσκο­λα βρί­σκει κανείς στην Κούβα.

Η επι­χεί­ρη­ση αυτή ξεκί­νη­σε την Τρί­τη και ήδη οι φοι­τη­τές έχουν επι­σκε­φθεί περισ­σό­τε­ρους από ένα εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους, εντο­πί­ζο­ντας «σημα­ντι­κό αριθ­μό» ασθε­νών με οξεία ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα. Οι περι­πτώ­σεις αυτές ανα­φέ­ρο­νται στο υπουρ­γείο Υγεί­ας το οποίο διε­νερ­γεί «μια εις βάθος επι­δη­μιο­λο­γι­κή έρευ­να» για να δια­πι­στώ­σει αν πρό­κει­ται πράγ­μα­τι για κρού­σμα­τα του SARS-CoV‑2 ή αν οι άνθρω­ποι αυτοί πάσχουν από άλλες ασθένειες.

Μέχρι σήμε­ρα η Κού­βα έχει εντο­πί­σει 16 κρού­σμα­τα. Ένας ασθε­νής, Ιτα­λός του­ρί­στας, πέθα­νε. Στο νησί δεν έχει επι­βλη­θεί κανέ­νας περιο­ρι­σμός, ούτε υπο­χρε­ω­τι­κή καρα­ντί­να ή κλεί­σι­μο των συνό­ρων, όπως συμ­βαί­νει σε πολ­λές γει­το­νι­κές χώρες.

Ένας Αμε­ρι­κα­νός πολί­της ηλι­κί­ας 77 ετών, που ήταν από τα πρώ­τα κρού­σμα­τα, έφυ­γε σήμε­ρα από την Κού­βα μαζί με τη σύζυ­γό του, κατό­πιν αιτή­μα­τος του ίδιου, της οικο­γέ­νειάς του και της διπλω­μα­τι­κής απο­στο­λής των ΗΠΑ στην Αβά­να, γνω­στο­ποί­η­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μπρού­νο Ροντρίγκες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο